Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekberichten

Het bewonersplatform probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de ontwikkelingen in en om de Zuidas en deze te verspreiden onder belangstellenden. Iedere week -met uitzondering van de vakantieperiode- wordt een weekbericht opgesteld en via de mail ter kennis gebracht van circa 300 personen die zich hiervoor hebben aangemeld. De weekberichten staan iedere week op de website en worden per jaar gearchiveerd. Ook abonnee worden! stuur een email naar bpz@wocbuitenveldert.nl.


vumcThema-avond VU en VUmc bouwen voort, 22 januari 19.30-21.30 uur in de stamzaal van het Huis van de wijk Buitenveldert

Op deze avond meer informatie over wat er allemaal gebouwd wordt. Aan de westkant van Zuidas vordert de bouw van het Kenniskwartier gestaag. Daar bouwen de VU en het VUmc aan een moderne stadscampus voor onderwijs, onderzoek en academische patiëntenzorg. Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen met de betrokken leiders van deze nieuwbouw. Lees alvast het gesprek met Josja van der Veer, directeur facilitaire campusorganisatie van de Vrije Universiteit en Fokke Rakers, directeur projectbureau huisvesting VUmc. Lees het hele artikel.

denk meeGemeente Amsterdam past Visie Zuidas aan

Dat meldt dienst Zuidas op haar website.”Bewoners, ondernemers en marktpartijen kunnen in 2015 meepraten. De gemeente Amsterdam start begin 2015 het participatietraject denkZuidas om de visie op Zuidas uit 2009 te actualiseren. In februari wordt eerst een expertmeeting georganiseerd. Daarna volgt een online peiling via www.denkZuidas.nl waar iedereen aan kan meedoen. De slotbijeenkomst vindt naar verwachting voor de zomer plaats. De resultaten van alle consultaties worden verwerkt in een geactualiseerde visie, die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Besluitvorming volgt in de tweede helft van 2015.  

De actualisatie van de Visie Zuidas 2009 wordt thematisch ingestoken. De hoofdthema’s zijn internationaal en ambitieus, verbonden met water en groen, Zuidas op de fiets, levendige woonbuurt van Amsterdam, werk in uitvoering en Zuidas bereikbaar. Meer informatie over het participatietraject denkZuidas vinft u op www.denkZuidas.nl

 onderzoekWoononderzoek  Zuidas

Dienst Zuidas wil graag meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van bewoners in Zuidas. Zo kunnen ze in de toekomst hier beter op inspelen.

De afgelopen vijf jaar is er veel veranderd in Zuidas. Daarom wordt er momenteel samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden ook gewerkt aan de nieuwe Visie Zuidas 2015, een actualisatie van de vorige visie uit 2009. De resultaten van het onderzoek over wonen in Zuidas dienen als één van de bouwstenen voor de nieuwe visie. Lees hier verder en klik hier voor de vragenlijst.

Bewonersparticipatie

Paper van Zino Schouman over bewonersparticipatie bij planvorming van Zuidas. Zino interviewde o.a. de voorzitter BPZ, Cisca Griffioen.

_Kantoorgebouw_Deloitte the edge 2014The Edge ontvangt BREEAM Outstanding

“Het nieuwste kantoorgebouw ontwikkeld door OVG Real Estate, is door BREEAM beoordeeld met de kwalificatie ‘Outstanding’. Het gebouw dat is gevestigd op de Amsterdamse ZuidAs, heeft volgens het oordeel van Building Research Establishment (BRE), de wereldwijde beoordelaar van duurzame gebouwen, de hoogste score voor nieuwe gebouwen ontvangen die ooit is afgegeven. OVG Real Estate werkte nauw samen met adviesbureau Deloitte, de hoofdhuurder en AKD, notaris- en advocatenkantoor”, zo valt op de websites van OVG  en Duurzaam gebouwd.nl. te lezen.

logo regioraadNieuws uit het DB stadsregio                                               

Het dagelijks bestuur besluit om, in navolging van de gemeente Amsterdam, ook voor de regiogemeenten een professionele medewerker van de Fietsersbond te ondersteunen. Hiervoor wordt voor een proefperiode van één jaar subsidie verstrekt. De medewerker is in dienst van de Fietsersbond en zal de regiogemeenten en de Stadsregio inhoudelijk adviseren en ondersteunen bij het uitwerken van bestaande en ontwikkelen van nieuwe fiets(gerelateerde) plannen, mede met het oog op de Investeringsagenda Fiets.

Het dagelijks bestuur stemt in met het Actieplan Marketing GVB 2015. Daarin heeft GVB aangegeven welke reizigerssegmenten zij onderscheidt en hoe zij het beste kan voorzien in hun behoeften. Om de mening van de reizigers verder te betrekken bij de planvorming, wil GVB daarnaast een klantenpanel instellen.

Heiwerkzaamheden G. Mahlerlaan

De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur van maandag tot en met zaterdag.

Raadsvergadering 17 december, 13:00 en 19.30 uur tevens donderdag 18 december 2014 om 13.00 uur, locatie: Raadzaal

Bij RO. Agendapunt 12. Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van  4 november 2014 tot vaststellen van het bestemmingsplan Beethoven eerste fase. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1179)

Agendapunt 14 Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van
4 november 2014 tot vaststellen van het uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1183)

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel 14 020

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland zijn het eens geworden over een aantal verbeteringen voor het project Zuidasdok die gerealiseerd kunnen worden binnen het bestaande budget. Zo krijgt station Amsterdam Zuid een verbrede Minervapassage en een extra passage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat.

De Minervapassage wordt breder en korter en beide passages krijgen ruimte voor stations voorzieningen. Met deze aanpassingen ontstaat een betere verdeling van loopstromen en een snellere overstap van trein, metro, tram en bus. De bredere Minervapassage en de nieuwe Brittenpassage kunnen gerealiseerd worden door een investering van NS.

Met het akkoord kan in 2015 de marktbenadering starten en is de basis gelegd voor het ontwerp Tracébesluit, ontwerp Bestemmingsplan en de projectMER, die in 2015 ter visie gaan.

lees hier het artikel in Het Parool.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

De vergunning ligt vanaf 15 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

De vergunning ligt vanaf 15 december 2014 gedurende zes weken  ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

De vergunning ligt vanaf 15 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

De aanvraag ligt vanaf 15 december 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bezwaar maken? Stuur uw bezwaarschrift aan het stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning

De aanvraag ligt niet ter inzage.

De aanvraag ligt niet ter inzage.

Besluit buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

De aanvraag ligt vanaf 15 december 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923.U kunt uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

6 januari lunchconcert 12:30 uur Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Met het Neva Ensemble.

t/m 11 januari 2015 tentoonstelling Hoc est corpus (hocus pocus) in de Thomaskerk. Op zondag 11 januari rondleiding door curator Julia Geerlings.

 

BPZ wenst u

kerst 2014

 

 

Eerdere weekberichten:

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001