Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 18

Raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat

Vergadering op 9 mei 2012, aanvang: 09:00-17:00 uur en zonodig vanaf 19:30 uur, locatie: Boekmanzaal. Op de agenda: punt 27 -jaarrekening Dienst Zuidas, punt 28 -grenscorrecties Beatrixpark, punt 31, 32 rapport Royal Haskoning inzake contraexpertise verkeersstudie Zuidas-de flanken Nr. BD2012-004623 en bij onderwerp Ruimtelijke Ordening, Tkn 16 -Zuidas rapportage, tweede half jaar 2011. (BD2012-003780)

Suggesties gevraagd voor plekken om geraniumzuilen te plaatsen!

BPZ is door het stadsdeel gevraagd mee te denken over de beste locaties voor deze actie die mogelijk is doordat het groeifonds Groen Zuidas recent is gevuld vanwege gronduitgifte. We vragen u om suggesties voor 10 mei door te geven via email bpz@wocbuitenveldert.nl.

Er zijn enkele voorwaarden: de verkeersveiligheid moet gewaarborgd blijven, doorstroming van langzaam verkeer mag niet gehinderd worden, zichtbaarheid voor een ruim publiek en de plek moet ruim genoeg zijn want de bakken zijn 1.20m x1.20m en ca. 1.80m hoog.

Weet u een mooie plek? laat het ons weten.

Tuinieren op de Zuidas?

De Groene Fred kan versterking gebruiken voor o.a. de pluktuin in de Zuidas.

Experiment parkeerkaart voor bezoekers

Op 1 mei 2012 start het stadsdeel met een experiment voor een parkeerkaart voor bezoek van bewoners. In vier buurten in het stadsdeel kunnen bewoners deelnemen aan het experiment.

Er worden twee verschillende regelingen uitgeprobeerd:

 1. In de Frans Halsbuurt en in Buitenveldert Noord-Oost kunnen bewoners 10 parkeeruren gratis per maand voor hun bezoekers aanvragen.
 2. In de Hemonybuurt en in Buitenveldert Noord-West kunnen bewoners 40 parkeeruren per maand voor 50% van het geldende straattarief kopen.

Afschaffing herplantplicht

De stadsdeelraad Zuid heeft schriftelijke vragen ontvangen (27 april) van de fractie GroenLinks over consequenties voorgenomen wijziging bomenverordening en afschaffing herplantplicht.

Bekendmakingen & Kennisgevingen

1. Stadsdeel Zuid

Verleende vergunningen:

*Evenementen

Gustav Mahlerplein 90, 1082 MA: voor het houden van een evenement “Hakken Pakken Run met na afloop een borrel/feest” op 16 mei 2012 van 15.00 uur tot 23.00 uur, verzonden d.d. 20 april 2012. Dossiernummer 32-387781;

Frederik Roeskestraat 98A-C, 1076 ED: voor het houden van een evenement ” Magic

*Gehandicaptenvergunningen voor een parkeerplaats

Europaplein 107, 1079 AW: voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats, verzonden d.d. 20 april 2012. Dossiernummer 51-433823;

Gustav Mahlerplein 29, 1082 MS: voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats, verzonden d.d. 20 april 2012. Dossiernummer 51-433825;

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 mei 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel Zuid.

*Exploitatievergunningen voor een horecabedrijf

Gustav Mahlerlaan 294, 1082 ME: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 20 april 2012. Dossiernummer 16-398792;

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 mei 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel Zuid. Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Amsterdam, postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige voorziening verzoeken.

 

Kennisgeving Wet Milieubeheer

Ontwerpbeschikking (inzage van 26 april 2012 tot en met 6 juni 2012)

De volgende ontwerpbeschikking ligt ter inzage:Veranderingsvergunning

 • De aanvraag betreft een verandering van de inrichting door nieuwbouw van een gebouw bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op het gebied van tandheelkunde (het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam ACTA), op het adres Gustav Mahlerlaan 3004, aanvrager is de Vereniging VU-Windesheim, behandelnummer OPR-2010-164449.

Zienswijzen: een ieder kan tot en met 6 juni 2012 schriftelijk zienswijzen indienen bij de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, p.a. Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Op de volgende adressen kunt u de hier gepubliceerde ontwerpbeschikking inzien:

 • bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Cruquiusweg 5, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 16.00 uur
 • op de website van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht,
 • stadsdeelkantoor Zuid, Tripolis, Burgerweeshuispad 301, bij de voorlichtingsbalie, op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

2. Stadsdeel Centrum

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • Terrein Europaboulevard 1 – 405135, bouwen in afwijking van bouwvergunning W01/0447-2009 (18-04-2012);
 • Europa boulevard 19 – 404075, verbouwen gebouwen t.b.v. supermarkt (17-04-2012);
 • Fred Roeskestraat 74 – 404751, in gebruik nemen gebouw als peuterspeelzaal (18-04-2012);
 • Terrein Fred. Roeskestraat 96 – 398487, plaatsen 5 tijdelijke units met bestemming tot kantoor en vergaderruimte (16-04-2012);
 • Gustav Mahlerlaan (woontoren “Symphony”) – 384579, wijzigen bestemming begane grond en de 1e verdieping tot kantoor (06-04-2012);

Aanvragen liggen niet ter inzage. In dit stadium kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

Dienst Milieu en Bouwtoezicht, gevestigd aan de Cruquiusweg 5, 5e etage, gedurende de reguliere openingstijden van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor inlichtingen kunt u ons bellen: 020 – 254 36 00.

Genomen besluiten die zijn voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo (25-04-2012)

Omgevingsvergunning

 • Terrein Amstelkwartier 3A – 258509, oprichten gebouw met bestemming school, kinderdagverblijf en sociale huurwoningen (16-04-2012);
 • Antonio Vivaldistraat 2-8 – 364989, verwijderen asbesthoudende materialen (18-04-2012);
 • Claude Debussylaan 183 t/m 185, 191 t/m 197, 203 t/m 205 – 313313, splitsen 4 appartementen (16-04-2012);

Buiten behandeling

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning buiten behandeling hebben gelaten:

 • Fred. Roeskestraat 73 – 340009, wijzigen van de brandcompartimenten (18-04-2012).

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn, waarbinnen zij op de volgende aanvragen om omgevingsvergunning waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, verlengd met zes weken:

 • Europaboulevard 3 – 326625, indelen inrichting 1e verdieping (09-02-2012);

Bezwaarclausule: tegen besluiten die zijn voorbereid met toepassing van de reguliere voorbereidinsprocedure staat bezwaar open dat binnen zes weken moet worden ingediend.

 

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

8 mei, 12:30 uur, lunchconcert, Miriam Overlach, harp, speelt stukken van Scarlatti en Berio.

 

Expositie ‘Did you visit this part of the P.A.R.K.’ van Stichting ZET

Van 15 april t/m 20 mei in het Glazen Huis- Amstelpark. Open donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur en volgens afspraak. Het uitgangspunt van  deze tentoonstelling is het internationale karakter van het park en met name de Japanse tuin.  www.zetfoundation.nl

 

VU Connected, Grand Café Amsterdam Bright City, Claude Debussylaan 2-8

Filosofie op de Zuidas, 10 mei 2012, 16:00 t/m 17:30. Spreker(s): Willem Middelkoop & Ad Verbrugge.“Al ver voordat de kredietcrisis in volle hevigheid losbarstte, waarschuwde hij dat het huidige financiële systeem op instorten stond”. Ad Verbrugge ontvangt in de serie Filosofie op de Zuidas ondernemer en journalist Willem Middelkoop voor een gesprek over de onderstromen van de actualiteit.

 

Hakken Pakken Run

Op 16 mei zal voor de vierde keer de Hakken/Pakken Run georganiseerd worden op de Zuidas. Dit jaar zal er niet alleen een zinderende Hakken/Pakken Run plaatsvinden maar er zal ook een groot feest voor de gehele Zuidas community georganiseerd worden. De Stichting Zuidas Run en VRIJ presenteren samen VRIJ Zuidas Hakken/Pakken Special!

Lees verder over: Weekberichten.