Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak tegen vaststelling centraal stedelijke bomenverordening 2008

Het Bewonersplatform Zuidas behartigt de belangen van bewoners en gebruikers in en rond Zuidas die, naar verwachting, 10 tot 40 jaar overlast zullen ondervinden van dit grootstedelijk project, alsmede van de aanleg van de Noordzuidlijn en van een nieuw groot Station Zuid.

Aan de De Boelelaan, afslag A10 en Kop Zuidas liggen enorme kaalgeslagen terreinen, waarvan grote delen nog niet bebouwd mogen worden vanwege het niet voldoen aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit of vanwege de extra waterberging.

Al jaren vragen wij aandacht voor de verslechtering van ons leefklimaat door onder meer bezwaar aan te tekenen tegen kapvergunningen en het bepleiten van een bomenbalans. Wij waren dan ook in eerste instantie verheugd dat er na 44 jaar een Bomenverordening werd opgesteld met onder meer regelingen voor herplant en schade. Maar wat zitten er een addertjes onder het gras!

Artikel 1 Begrippen, sub i.
Ook het begrip premonumentale bomen (zoals circa 200 bomen in het Gijsbrecht van Aemstelpark) moet in de verordening worden opgenomen en van deze bomen dient ook een lijst te worden opgesteld. Het leeftijdscriterium van 50 jaar mag niet de dominante factor zijn.

Artikel 4 Weigeringsgronden
Graag het volgende toevoegen:
Indien een boom/houtopstand in de Hoofdgroenstructuur ligt, heeft deze waarde voor het stadsschoon en mag daarom niet gekapt worden.
Er dient altijd een Bomentoets in de ontwerpfase van het Plaberum te worden uitgevoerd, ter berekening van de verslechtering van de luchtkwaliteit bij mogelijke kap.

Artikel 5 Vergunningvoorschriften, sub 1. en sub 2., en toevoegen 4.
Deze vrijblijvendheid is uit den boze. Daarnaast toevoegen dat vergunningen niet eerder mogen ingaan dan na het afgeven van een bouwvergunning.

Artikel 6 Herplantplicht, sub 1.
Wij vragen een voorschrift voor herplant door de vergunninghouder op korte termijn en niet pas in de eindfase. Tevens vragen wij een beschrijving van het begrip “zwaarwegende argumenten”.

Artikel 7 Aanschrijvingsbevoegdheid
Toezicht, handhaving en besluitvorming door het College dienen te worden vastgelegd.

Artikels 8 tot en met 10
Wijzig het leeftijdscriterium van 50 naar 30 jaar, zoals menig stadsdeel heeft gedaan. Gelieve een artikel ten aanzien van premonumentale bomen toe te voegen.

Wij vragen u een nieuw artikel toe te voegen:
Jaarlijks zal aan de Raad een overzicht worden gepresenteerd van de aantallen gekapte en ge(her)plante bomen/houtopstand.

Een al te gemakkelijk toegeven aan houders van zakelijke rechten en een ontbreken van cijfers maken dat deze Bomenverordening een streep haalt door uw plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam.

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Inspraak, Zuidasthema's.