Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraakreactie Actieplan Luchtkwaliteit

Bewonersplatform Zuidas
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam
020-6449936
bpz@wocbuitenveldert.nlGemeente Amsterdam
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
t.a.v. Harry van Bergen
Postbus 922
1000 AX Amsterdam

De analyses, de visie en de denkrichting van het Actieplan zijn vooruitstrevend en van goede kwaliteit. Maar om echt aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen worden onvoldoende maatregelen genomen.

Het Bewonersplatform Zuidas heeft de volgende opmerkingen:

1. Meer aandacht voor toekomstige problemen aan de Zuidas
Het actieplan Luchtkwaliteit beperkt zich tot de huidige knelpunten in de stad. De gemeente zou echter ook aandacht moeten besteden aan toekomstige knelpunten. Voorkomen van problemen met de luchtkwaliteit is immers beter dan je door problemen te laten overvallen. In de Zuidas zal het autoverkeer in de toekomst flink groeien. Een toename van de luchtvervuiling valt dus te verwachten. De Zuidas komt in het plan nauwelijks aan de orde, en al helemaal niet in de lijst van actiepunten. Het Bewonersplatform pleit voor meer aandacht in het plan voor de Zuidas.

2. Meer aandacht voor de drukste wegen in de Zuidas
De in het plan genoemde knelpunten zijn allemaal drukke, maar vooral smalle straten. Bredere wegen worden niet als knelpunt gezien, ook niet als ze veel drukker zijn. Zo is de Weesperstaat een actiepunt, maar de drukkere Wibautstraat niet. De smalle straten kunnen nauwelijks nog meer autoverkeer verwerken, maar in de bredere staten kan de hoeveelheid verkeer nog toenemen en tot grotere problemen met de luchtkwaliteit gaan leiden.
Zo ook in de Zuidas. In de Zuidas liggen veel brede wegen die zwaar belast zijn of gaan worden. Bijvoorbeeld: de nu nog rustige Beethovenstraat zal in de toekomst zwaar worden belast door de extra aansluiting op de A10. Het actieplan stelt voor om het autoverkeer te bundelen op wegen van het hoofdnet auto. In de Zuidas worden alle hoofdwegen zwaar belast, ongeacht of ze tot het hoofdnet horen.
Veel wegen in de Zuidas moeten verbreed, soms fors verbreed worden. De Europaboulevard heeft nu al 10 rijstroken en wordt nog verbreed. Het Bewonersplatform vindt dat ook voor de drukke wegen in de Zuidas maatregelen nodig zijn.

3. Vervuiling A10-zuid aanpakken door snelheidsverlaging
Het actieplan noemt alleen de A10-west als knelpunt, terwijl de A10-zuid nu al drukker is. De Zuidasplannen voor de A10-zuid voorzien bovendien in een verdubbeling tot 2X5 rijstroken en aan elke kant een weefvak. De A10-west kent een snelheidsbeperking van 80 km/uur; de A10-zuid niet en het actieplan stelt dit ook niet voor.
De omgeving van de A10-zuid wordt veel intensiever bebouwd met kantoren, woningen en voorzieningen dan de omgeving van de A10-west. Door de geplande bebouwing zal de Zuidas intensief gebruikt gaan worden. Vooral de voorzieningen zullen veel bezoekers aantrekken, die voor een deel met de auto zullen komen.
Direct naast de drukke A10-zuid liggen 3 belangrijke OV haltes, waarvan 2 spoorstations. Het station Zuid/WTC moet zelfs uitgroeien tot een van de belangrijkste stations in Nederland. De sterk toenemende luchtvervuiling treft de gezondheid van al die Zuidasbezoekers.
Het Bewonersplatform Zuidas vindt dat de gebruikers van de Zuidas beter beschermd moeten worden tegen de luchtvervuiling van de A10-zuid, bijvoorbeeld door een snelheidsverlaging.

4. Gevolgen aanleg Tweede Coentunnel en Westrandweg voor A10-zuid
In het Actieplan staat dat het goed is voor het milieu om de Tweede Coentunnel en de Westrandweg aan te leggen. Uit verkeerscijfers van Rijkswaterstaat (Trajectnota Westrandweg) blijkt echter dat het op de A10-west en A10-zuid alleen maar drukker gaat worden door de aanleg van die wegen. Hierdoor zullen de verkeersdruk en vervuiling op het traject van de Zuidas nog meer toenemen.

5. Bomenbalans voor de Zuidas
De suggestie in het actieplan dat bomenkap goed zou zijn voor de luchtkwaliteit, klopt niet. In bepaalde straten, in een bepaalde opstelling en met een bepaalde vorm kunnen bomen er weliswaar voor zorgen dat de luchtcirculatie beperkt wordt, maar het wegwaaien van vuile lucht lost niets op. Een groot probleem met de Amsterdamse luchtkwaliteit is dat de zogenaamde achtergrondconcentratie van vuile stoffen zo hoog is. Vuile lucht die zich verspreidt is niet weg, maar gaat onderdeel uitmaken van de achtergrondconcentratie. Bomenkap verspreidt het probleem dus alleen maar.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bomen een bijdrage kunnen leveren aan de zuivering van de lucht. In plaats van de suggestie doen dat bomenkap goed is voor de lucht, moet de gemeente juist bomen en groen gaan aanplanten om de lucht schoner te maken. Wij hebben de gemeenteraad in onze brief van 2 november gevraagd om compensatie voor gekapte en nog te kappen bomen op de Zuidas en om een beter bomenbeleid in de Zuidas. Hierbij bepleiten wij nogmaals een beter bomenbeleid voor de Zuidas, in de vorm van een ‘Bomenbalans’.

6. Geld reserveren voor het openbaar vervoer
In het Actieplan wordt gepleit voor investeringen in het openbaar vervoer. De plannen die hiervoor gemaakt worden zijn echter zeer summier. We pleiten voor meer investeringen in het openbaar vervoer.
Mede door de snel stijgende kosten voor het ‘Dokmodel’, wordt in de Zuidas juist sterk bezuinigd op de noodzakelijke voorzieningen voor het OV. De gemeente zou de bezuinigingen op de geplande OV-infrastructuur aan de Zuidas terug moeten draaien.
Het Actieplan stelt voor om het aantal bussen met 30% te verminderen. Dit leidt tot een verslechtering van het OV in de Zuidas, en dat zal tot meer autoverkeer leiden. In plaats van het aantal bussen te verminderen, zou de gemeente nu eindelijk eens haast moeten maken met de bouw van een fatsoenlijk busstation in de Zuidas. Reizigers wachten hier al jaren op.
Het Actieplan stelt voor om de bussen door trams vervangen. Voor de tram is in de Zuidasplannen echter geen geld voorzien. De doorgaande tramverbinding naar Amstelveen dreigt zelfs te verdwijnen. Het Bewonersplatform pleit voor extra geld voor het openbaar vervoer in de Zuidas.

7. Goede overstap op Zuid/WTC
In de plannen voor het ‘Dokmodel’ is ook een toekomstig station opgenomen. De trein- en metrosporen komen echter erg ver uit elkaar te liggen doordat er een parkeergarage tussen ‘gepropt’ wordt. Dit maakt overstappen van trein op metro onaantrekkelijk. Het Bewonersplatform pleit voor een station met goede overstapmogelijkheden tussen de verschillende vervoerssoorten.

8. Meer geld voor fietsvoorzieningen
De fiets is het meest milieuvriendelijke vervoermiddel. In de Zuidas is er echter regelmatig geen geld voor fietsvoorzieningen. Ons verzoek voor een ongelijkvloerse kruising over de De Boelelaan is bijvoorbeeld in de eerste plaats afgewezen op financiële gronden. Wij pleiten voor meer geld voor fietsvoorzieningen in de Zuidas.

9. Betere woon/werkbalans Zuidas
Terecht stelt het plan dat verdichting niet altijd duurzaam is. In een aantal verdichtingsplannen krijgen de voorzieningen voor het autoverkeer een erg belangrijke plek, zo stelt het plan. De plannen voor de Zuidas zijn een goed voorbeeld van zo’n niet duurzame verdichting. In de Zuidas komen namelijk 50.000 werkplekken tegen 9000 woningen. Dat betekent dat de nu al scheve verhouding tussen wonen en werken nog schever wordt. In de ochtendspits rijden overvolle treinen richting de Zuidas en vrijwel leeg weer terug.
Wij pleiten voor een beter evenwicht tussen woon- en werkfuncties aan de Zuidas.

10. Locatiebeleid
Het locatiebeleid komt niet aan de orde in het Actieplan. Toch is dit voor een gebied als de Zuidas van essentieel belang om de hoeveelheid (werk)verkeer in te dammen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

11. Parkeernorm aanpassen aan de dichtheid
De Zuidas krijgt niet alleen een zeer dichte bebouwing, maar ook een ongekend hoge parkeerdichtheid. De gebruikte parkeernormen houden geen enkele rekening met de dichtheid van de bebouwing. Als de bebouwing verdubbelt, verdubbelt ook de parkeerruimte. Verder wordt geen rekening gehouden met dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Doordat de parkeerplekken op zeer dure grond liggen en particulier beheerd worden, zullen ze zoveel mogelijk worden uitgenut. Dit leidt tot het aantrekken van meer auto’s met meer overlast als gevolg.
In het Actieplan wordt de discussie aangezwengeld over parkeernormen bij nieuwbouw. Er worden echter geen voorstellen gedaan om bijvoorbeeld bij woningbouw op OV-knooppunten de parkeernormen omlaag te brengen. Dit zou wel goed zijn voor de Zuidas.

12. Vervoermanagement ook voor de Zuidas
Vervoersmanagement is een belangrijk instrument om werknemers uit de auto te krijgen en meer gebruik te laten maken van alternatieve vervoersmiddelen. In het Actieplan wordt er echter voor gekozen om dit instrument alleen te bevorderen bij gemeentelijke instellingen en bedrijven, en de stadsdelen. Volgens ons valt er veel meer winst te behalen met dit instrument als je inzet op grote bedrijven, zoals die zich (gaan) vestigen op de Zuidas. Juist dat soort grote bedrijven genereert grote hoeveelheden vervoersbewegingen.

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Inspraak, Zuidasthema's.