Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraakreactie BPZ/WOCB over begroting ZuiderAmstel 2006

Waar gaat het om?
In de concept-begoting 2005 is 12.000 euro gereserveerd voor bewonersparticipatie bij het Zuidas-project. Dit is echter veel te weinig om de bewoners goed te kunnen ondersteunen. Zoals bekend, hebben de gemeente Amsterdam en stadsdeel ZuiderAmstel vorig jaar afgesproken dat het stadsdeel de verantwoordelijkheid voor de bewonersparticipatie zou overnemen van de centrale stad. Voor het jaar 2005 heeft het stadsdeel ZuiderAmstel hiervoor 29.600 euro ter beschikking gesteld. Dit was al veel minder dan de subsidie van de centrale stad in de jaren sinds 1998. Gelukkig was wethouder Stadig na ingrijpen door de gemeenteraad bereid nog een incidentele subsidie van 19.000 euro te verlenen.
Voor volgend jaar ziet de situatie er heel anders uit: de centrale stad zal niet meer bijdragen en het DB van ZuiderAmstel stelt voor om de bijdrage terug te brengen van bijna 30.000 naar 12.000 euro.

Wat is er met het geld gebeurd?
Sinds 2004 is er geen 3-partijenoverleg meer. Dit was de plaats waar informatie werd uitgewisseld tussen gemeente en bewonersorganisaties. Stadsdeel ZuiderAmstel heeft er vorig jaar voor gekozen om het bewonersoverleg in een andere vorm te gieten. Deels in de vorm van een speciale Zuidascommissie, deels door speciale informatie-bijeenkomsten, te organiseren door Wijkopbouwcentrum Buitenveldert. Hiervoor kreeg het wijkcentrum subsidie. Het wegvallen van het 3PO maakt het voor de bewoners veel moeilijker om aan informatie te komen. Er moet nu veel tijd geïnvesteerd worden in het bijhouden van de ontwikkelingen, het onderhouden van contacten met allerlei diensten en medewerkers van de gemeente en stadsdeel, en het achterhalen van informatie. Allemaal zaken die vroeger gebeurden in het 3PO en het agenda-overleg 3PO (eens per 6 weken).

Een greep uit de activiteiten:
-reguliere ondersteuning vergaderingen BPZ
-weekbericht
-behoud van tram 5
-centraal informatiepunt: nog belangrijker geworden nu er geen 3Po meer is
-onderzoek en thema-avond bomenbalans in de Zuidas
-thema-avond Dokmodel
-thema-avond Gershwin
-informatie-avond Vivaldi en Dokmodel
-deelname aan workshop sociale veiligheid
-website BPZ is in aanbouw om achterbannen beter te kunnen informeren
-medewerking aan commissie I/Zuidas
-regelmatig berichten in de lokale media over de Zuidas

Waarom is bewonersondersteuning Zuidas nodig?
In de Zuidas spelen grote belangen: stedelijke, nationale en zelfs internationale krachten maken er de dienst uit. Het is een miljardenproject. Grote banken, ontwikkelaars en beleggers werken samen met de gemeente en de rijksoverheid aan een nieuw centrumgebied voor Amsterdam.
(In het opbouwwerk gaat het om het ondersteunen van de zwakste belangen.) Maar bewoners hebben hier net zo goed belangen! Tussen al het financiële en politieke geweld kunnen de belangen van omwonenden en gebruikers maar al te gemakkelijk ondergesneeuwd raken. Daarom is er al bijna vanaf het begin van de Zuidas, sinds 1998, geld uitgetrokken voor de ondersteuning van bewoners- en belangengroepen.
Dit geld is ingezet om deze groepen te helpen zich te organiseren en om de informatie-achterstand die bewoners bijna per definitie hebben bij zo´n groot project, te verkleinen. De informatiestroom is zo groot en ingewikkeld, dat een centraal punt noodzakelijk is om alles te verwerken en te ordenen.
Resultaat is onder meer een al jarenlang bestaand, zeer actief en goed geïnformeerd bewonersplatform. Via dit platform worden de achterbannen van de aangesloten organisaties geïnformeerd. Verder wisselen de groepen informatie en standpunten uit en stemmen ze de standpunten waar mogelijk op elkaar af.
Voor de Zuidas zelf is een stevige inbreng van bewoners van belang. Bewoners en gebruikers hebben immers veel kennis over het gebied en kunnen in een vroeg stadium aangeven waar iets mis dreigt te gaan. Bovendien kan goed overleg en luisteren naar elkaars standpunten latere vertraging door de vorm van massale tegenstand en procedures voorkomen.
Natuurlijk worden de belangen van de bewoners en gebruikers ook behartigd door gemeenteraad en stadsdeelraad. Maar actieve en goed geïnformeerde bewoners zijn nodig om hen te voeden met informatie en scherp te houden. De eerste ervaringen met de ‘Zuidascommissie’ wijzen er op dat dit werkt.

Wat hebben we nodig?
Dit gaat allemaal niet vanzelf. Bewoners worden professioneel ondersteund door een projectsecretaris/opbouwwerker van Wijkopbouwcentrum Buitenveldert. Verder is er een activiteitenbudget voor het uitnodigen van deskundigen of het organiseren van bijeenkomsten.
Om hetzelfde aanbod aan ondersteuning en activiteiten als in 2005 te kunnen bieden, is minimaal 40.000 euro nodig. Door de combinatie van een meevaller uit 2004, de eenmalige bijdrage van de centrale stad in 2005 en zuinig beleid op het gebied van overhead, overige personeelskosten, organisatiekosten en de website verwachten we aan het einde van 2005 17.000 euro over te houden. Als we dit bedrag zouden mogen doorschuiven naar 2006, is voor volgend jaar weliswaar 29.000 euro beschikbaar, maar dan komen we nog steeds 11.00 euro tekort. Voor een goede bewonersondersteuning in 2006 is dus 11.000 euro extra nodig. We hopen dat het stadsdeel de verantwoordelijkheid voor de bewonersondersteuning serieus wil nemen en alsnog voldoende middelen ter beschikking zal stellen. Wij vragen u de subsidie aan het WOCB voor de bewonersondersteuning te verhogen.

Concept-begroting 2006, uitgaven
Soort kosten Begroot 2005 Prognose heel 2005 Begroot 2006
Personeelskosten 28.500 26.045,00 28.000
Overhead 4.105 897,00 1.500
Overige personeelskosten 5.600 1235,20 2.000
Organisatiekosten 7.500 4.755,99 4.000
Activiteitenkosten 4.000 4.693,23 4.500
Opzetten website 5.000 4.000,00 (nvt)
Voorbereiden politiek debat Zuidas 2006 2.000 500,00 (nvt)
Bestemmingsreserve debat Zuidas 2006 3.900 1.500,00 (betalen uit bestemmingsreserve 2005)
Totaal 60.605 43.626,42 40.000

Lees verder over: Inspraak.