Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Jaarverslag 2010

Bewonersplatform Zuidas 2010 (BPZ)

Inleiding

Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is een koepel van organisaties die betrokken zijn  bij de ontwikkelingen rond de Zuidas. Het bewonersplatform rekent het tot zijn taak om voortdurend kritisch na te gaan of in de plannen voldoende rekening gehouden is met de belangen van de bewoners en gebruikers. Daarbij gaat het zowel om de plannen zelf als om de te verwachten overlast voor de bewoners tijdens de werkzaamheden.
Het Bewonersplatform Zuidas ging in 2010 zijn 12-jarig bestaan in. Inmiddels heeft het platform zich een duidelijke positie verworven als informatieverstrekker over de ontwikkelingen rond de Zuidas en als gesprekspartner voor verschillende instanties.

Activiteiten

Verzamelen en verstrekken van informatie over Zuidas

Weekberichten
Wekelijks worden weekberichten samengesteld op basis van informatie die relevant is voor ontwikkelingen rond de Zuidas. In deze weekberichten worden ook de aankondigingen en een kort terugblik op de georganiseerde thema-avonden opgenomen. De weekberichten  worden overwegend langs elektronische weg gratis verspreid onder bijna 500 abonnees. Blijkens veel lovende reacties worden deze berichten zeer op prijs gesteld.

Website
Op de site kan actuele informatie over de Zuidas worden gevonden die voor bewoners van belang is, inclusief alle notities en inspraak die het BPZ heeft geproduceerd. Daarnaast is er een specificatie per deelgebied en per infrastructureel thema. Bezoekers van de site kunnen ook doorlinken naar de websites van de aangesloten organisaties.
Zie: www.bewonersplatformzuidas.nl

Folder
In 2010 werd een nieuwe folder gemaakt, waarin de activiteiten van het Bewonersplatform kort worden weergegeven.

Artikelen in wijkkranten
Om de bewoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt op de hoogte te houden, wordt in iedere Wijkkrant Buitenveldert een artikel over de Zuidas gepubliceerd. De artikelen staan ook op de website. De Wijkkrant Zuidwest verschijnt minder frequent; relevante artikelen worden ook in die krant gepubliceerd. De Echo, de Weekkrant en het Stadsblad nemen aankondigingen van bijeenkomsten over in hun krant.

In 2010 zijn er door de voorzitter ook een aantal radio interviews gegeven bij de zender Amsterdam FM.

Studenten
Er wordt door leden van het Bewonersplatform regelmatig informatie verstrekt aan studenten die de Zuidas als studieobject hebben.

Bijeenkomsten
Op vergaderingen wordt informatie van de participerende organisaties uitgewisseld en worden standpunten besproken. De meeste bijeenkomsten zijn gewijd aan een thema.

Themabijeenkomsten
In 2010 vonden acht themabijeenkomsten plaats, een debat en een reguliere vergadering

–         In samenwerking met de dienst Zuidas vond op 13 januari een thema-avond plaats over Zuidas, tussen nu en vijf jaar.

–         Op 10 februari organiseerde het BPZ samen met het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert een politiek debat in verband met de aanstaande deelraads- en gemeenteraadsverkiezingen.

–         Henk Vroom van het Virtueel Museum Zuidas  sprak op 10 maart  over Kunst op de Zuidas

–         De bijeenkomst op 12 mei was gewijd aan het onderwerp: Welke lessen moet Zuidas trekken uit de ervaringen met de NoordZuidlijn. Spreker was Henk Bakker, voormalig gemeenteraadslid.

–         Op 27 mei presenteerde BPZ zich op de Zuidasmarkt middels een poster.

–         De Kantorenmarkt op Zuidas werd op 10 juni besproken door mevrouw Dr. Leonie Janssen-Jansen, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Na afloop werd met een borrel het seizoen afgesloten.

–         Op 9 september werden de Toekomstplannen voor station Zuid toegelicht door  vertegenwoordigers van Prorail, NSpoort, en Dienst Zuidas.

–         De bouwplannen van VU en VUmc kwamen op 23 september aan de orde. De heer Fokke Rakers van het VUmc was de spreker.

–         Klaas de Boer en Malcolm Smith hielden op 7 oktober een presentatie over respectievelijk: Nut en Noodzaak Hoofdontwerp team Zuidas en Integrale aanpak Zuidas, gedachtes en discussie.

–         15 november was het thema: Leven en Levendigheid op Zuidas. De heer Herman van Wissen, retailspecialist en de heer Jeroen Visser van de Oram gaven hierop hun visie.

–         Op 12 december werd er een vergadering gehouden met de leden van BPZ.
hierna werd het jaar afgesloten met een borrel.

Inspraak
Bezoeken van informatie- en inspraakbijeenkomsten
In 2010 werden de informatie- en inspraakbijeenkomsten die door de verschillende betrokken organisaties georganiseerd waren, goed bezocht en er werd actief deelgenomen aan de discussies. In het weekbericht werd een kort verslag van deze bijeenkomsten opgenomen.

Inspreken, mondeling en schriftelijk
Het Bewonersplatform Zuidas heeft in 2010 mondeling en schriftelijk ingesproken over:

– Bestemmingsplan Kop Zuidas.

– Voorstellen voor tijdelijke bestemmingen in de komende 5 jaar

– Reactie Zuidasdok, Rijksadviseurs

– Kapvergunning terrein de Boelelaan (VU)

– Bezwaar ten besluit vrijstelling parkeergarage Beethoven fase 1.- Ontwerpbesluit kapvergunning 69 bomen in Beatrixpark/Beethoven.

– Ontwerpbesluit de Boelelaan, inclusief de verplaatsing van de keerlus voor de trams

– Concept uitvoeringsbesluit Kenniskwartier.

De inspraak staat op de website onder standpunten en onder het betreffende (deel)gebied.

Diversen
Het bewonersplatform participeert in:

–         Zuidasmarkt, gericht op informatieverstrekking aan belangstellenden

–         Welzijnsmarkt Buitenveldert

–         Bijeenkomsten van andere organisaties waarbij de inbreng van het bewonersplatform gewenst is.

Overleg

Het bewonersplatform overlegt regelmatig met:

–         Het stadsdeelbestuur Zuid.

–         De Dienst Zuidas

–         Het dagelijks bestuur van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert

Incidenteel overleg vond plaats met het projectmanagement bureau, de VU, het VUmc, raadsleden,  Prorail en  DIVV en de wijkraad Buitenveldert.

Organisatie

Ondersteuning
Het BPZ-secretariaat is 16 uur per week het centrale informatiepunt. De secretaris houdt  de website actueel, stelt de weekberichten op en verzendt deze. Verder houdt hij het archief bij wat betreft de Zuidasontwikkeling en de inspraak. De secretaris organiseert de thema – avonden en vergaderingen. Er wordt contact onderhouden met bewonersgroepen. Ook wordt informatie verstrekt aan belangstellenden of vindt doorverwijzing plaats naar leden en /of aangesloten groepen.

Agendacommissie
De vergaderingen van de agendacommissie zijn gekoppeld aan de reguliere vergaderingen en themabijeenkomsten die worden georganiseerd. De commissie bestaat uit vier vertegenwoordigers van bewonersgroepen en de projectsecretaris.

Tijd van vrijwilligers
De activiteiten van het bewonersplatform vergen veel tijd en energie van vrijwilligers.
Agendacommissieleden besteden gemiddeld minimaal 2 uur per week aan het doorlezen van documentatie. Daarnaast besteden zij nog minstens ca. 4 uur per week aan hun eigen organisatie/groep en het bijwonen van bijeenkomsten. De voorzitter investeert gemiddeld 10 uur per week aan het platform.

Financië

Voor 2010 werd een subsidie van het Stadsdeel Zuideramstel verkregen ten bedrage van totaal  € 29.323,–

Lees verder over: Publicaties.