Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Vragen bij een verkeersonderzoek Zuidas

1. wat zijn de verschillen met vorige onderzoeken. Worden deze op aannemenlijke wijze verklaard? Wat zijn de aannames bij de onderzoeken. Zijn die volledig + samenhangend?

2. de Zuidas wordt ontwikkeld als een belangrijke OV knoop. Wordt dit in de onderzoeken waargemaakt? In het basis Dokmodel zijn kosten opgenomen voor OV voorzieningen. In welke mate kan hiermee deze OV knoop waargemaakt worden. Welke voorzieningen zijn onvoldoende om het gewenste aandeel OV te bereiken? Krijgt het weggebonden OV voldoende mogelijkheden om de gewenste kwaliteit waar te maken?

3. welke plek krijgt de trage weggebruikers in de onderzoeken. Zijn hiervoor voldoende middelen aanwezig in het basismodel? Is er voldoende ruimte om tot een aantrekkelijk verblijfsklimaat te komen? In welke mate kan ervaring elders behulpzaam zijn?

4. een 3e afslag van de A10 in de Zuidas is een slepend onderwerp met vele gedaantes. Er is nu gekozen voor een halve afslag; overtuigen de verkeerskundige argumenten zowel voor de hlve afslag als voor deze afslag met aansluiting op de Beethovenstraat en enkel een verbinding naar en uit de richting Utrecht. Is aannamenlijk dat deze richting een groter knelpunt vormt dan de richtin Den Haag? Hoe wordt de verwevenheid met de huidige afslag RAI beoordeeld? Kan er een schatting gemaakt worden van het ruimtebeslag van de nieuwe A10 met deze afslagen in verhouding tot de huidige A10?

5. bij de verbreding van de A10-zuid zijn de beide knooppunten Amstel en Schinkel buiten beschouwing gebleven. In welke mate kan zo’n verbreding benut worden zonder ingreep bij deze knooppunten en blijkt dit voldoende uit de verkeersstudies?

6. de verkeersstudie noemt een “strenge parkeernorm” als voorwaarde. Is deze ergens voldoende duidelijk omschreven? Naast de mede door de norm bepaalde omvang van de parkeerruimte telt de intensiteit van het gebruik – lang- of kortparkeren, vaste of vrij parkeerplekken, parkeertarieven en dergelijke. Geven de verkeersstudies hier voldoende inzicht in en worden er meerdere mogelijkheden geboden?

7. de parkeeromvang wordt bepaald door de norm per funktie die evenredig is met de omvang van het vloeroppervlak. Met uitzondering van de funktie wonen worden 2 normen gebruikt – voor het kerngebied en daarbuiten. Is deze indeling overtuigend gemotiveerd? Is inzichtelijk waarom hiervor gekozen is en niet voor een andere verdeling?

Lees verder over: Inspraak, Verkeer.