Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 14

Sloop VU Hortus?
De universiteit kampt met ruimtegebrek, en de grond in de Zuidas is schaars en kostbaar. Er was al een tijdje sprake van verplaatsing van de hortus, maar in de nieuwste plannen wordt ook sloop als een mogelijkheid gezien. Een woordvoerster van de VU verklaart dat de plaats van de hortus als mogelijkheid wordt gezien voor uitbreiding van het VUmc, maar dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Dit zal voor de zomer gebeuren. Zie ook het Paroolartikel over de Hortus.
Het bewonersplatform heeft bij de inspraak over het Kenniskwartier gepleit voor het behoud van de Hortus. Ook de commissie Rowoc van het Wijkopbouwcentrum is zeer verontrust over deze gang van zaken en wil de Hortus graag behouden, voor reacties: mrbmdisselhoff@hotmail.com

Aanvraag kapvergunning VU
De VU heeft een kapvergunning aangevraagd bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht voor het kappen van 103 bomen op de VU-campus. Het betreft bomen op het eigen terrein van de VU, achter het Hoofdgebouw. Het kappen van deze bomen is noodzakelijk omdat de VU op deze locatie een semi-permanent (tijdelijk) gebouw wil realiseren voor onderwijs en onderzoek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska van der Leij, tel. 020 5982599. U kunt ook surfen naar: Vu-bouwplannen korte termijn.

Voorbereidingsbesluit Kop Zuidas
De Gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 9 april een bestemmingsplan voor dit gebied in werking te laten treden. Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf heden gedurende een termijn van 6 weken ter visie op de volgende adressen. Voorlichtingsloket Stadhuis en Informatiecentrum De Zuiderkerk. Het voorbereidingsbesluit is ook te raadplegen.

Werkzaamheden Kop Zuidas
Op 14 mei starten Waternet en Nuon met werkzaamheden in de Graafschapstraat. Waternet vervangt het bestaande riool en Nuon vernieuwt de elektriciteitskabel. De werkzaamheden zijn begin september 2009 klaar.

Parkeergarage Mahler eigendom van Q-Park Nederland
Met de overdracht van de tweede en tevens laatste fase is de Mahler parkeergarage op Zuidas nu volledig in eigendom en onder beheer gekomen van Q-park Nederland. De parkeergarage onder de in aanbouw zijnde kantoortorens ‘FOA’, ‘UN-Studio’ en ‘The Rock’, telt 1.850 plaatsen.

Aanvraag ontheffing bestemmingsplan
Plaatsen van reclame aan de voor- en zijgevel van het gebouw Beethovenstraat 300. Ter inzage vanaf 02-04-2009 tot 14-05-2009, Stadsdeelkantoor.

Akzo Nobel
Akzo Nobel heeft met ING Vastgoed gesproken over uitstel van de verhuizing naar het Beatrixpark. Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten van Noord Holland aan burgemeester en wethouder van Amsterdam de dato 12 maart 2009 bericht dat het project voor het oprichten van een kantoorgebouw en parkeergarage in de Zuidwesthoek van het Beatrixpark niet in strijd is met het recht en evenmin sprake is van strijd met de goede ruimtelijke ordening. Wordt nu een deel van het Beatrixpark bouwrijp gemaakt en blijft het vervolgens braak liggen? En wanneer komt de toegezegde compensatie?

Amsterdam: Planstudie naar verdubbeling spoor rond Zuidas
Advies- en ingenieursbureaus Movares en DHV zijn gestart met een planstudie voor de verdubbeling van het spoor rond de Zuidas in Amsterdam. Het gaat om het spoor tussen station Amsterdam Duivendrecht en de Riekerpolder-aansluiting bij Schiphol. Op het traject gaan meer dan twintig treinen per uur en per richting rijden, nu zijn dat er maximaal twaalf. In de planstudie, die wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail, moeten de advies- en ingenieursbureaus rekening houden met meerdere toekomstscenario’s. Het is nog niet duidelijk hoe de Zuidas er uiteindelijk uit komt te zien. In het ontwerp en de bouw moet er ruimte zijn voor flexibiliteit en toekomstige ontwikkelingen. De spoorverdubbeling moet zo worden ingericht dat er altijd uitbreidingsmogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld toekomstige spoortunnels onder de Zuidas en opstelsporen voor hogesnelheidstreinen.

Informatie-avond OV Saal
(Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad).
Door de ingebruikneming van de Hanzelijn in 2012 zal het aantal treinreizigers fors toenemen op dit traject en zullen er aanpassingen moeten komen aan de sporen, viaducten etc. E.e.a. heeft flinke consequenties voor het Zuidas gebied.
Een eerste informatie-avond over de sporenuitbreidingen vindt plaats op: donderdag 16 april 2009, Stadsdeelkantoor Zuideramstel, President Kennedylaan 923. Tijdstip: van 18.30 tot 21.00 uur.
Voor meer informatie over de spooruitbreidingen in de SAAL-corridor. Voor vragen en opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van Prorail nr.: 0900-7767245 (€ 0,20 per minuut).

Zuidas Run op 26 april
Op 26 april 2009 vindt de eerste editie van de Zuidas Run plaats. Voor dit hardloopevenement kan iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl

Thomas Open Lunchconcert
In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC. Dinsdag 14 april is er een optreden van Trio Vitebsk. U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.
Het concert start om 12.30 uur en duurt een half uur.

Omgevingsmanager
Jeroen van der Linden is beschikbaar voor vragen over stand van zaken, telefoon: 020 – 2523 671 of 06 – 551 70160.

Het volgende weekbericht is er weer op 16 april 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.