Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 20

Videokunst op Zuidplein

Het videoscherm Zuidplein (naast ingang Station Zuid) wordt vrijdag 5 oktober om 17.00 uur door wethouder Van Poelgeest officieel geopend. Voorafgaand, vanaf 16.00 uur, een vertoning van een-minutenfilms en portretten van mensen van de Zuidas. Na afloop is het eindezomerfeest.

 

Voorbereidingsbesluit Parkrand

De gemeenteraad heeft 19 september jongsleden over de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitenveldert (Vivaldi) besloten. Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 27 september 2007 in werking en geldt voor een periode van twee jaar. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 27 september het voorbereidingsbesluit inzien op het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Tot 8 november kan tegen bovengenoemd besluit bezwaarschriften worden ingediend (Postbus 202, 1000 AE Amsterdam). Stukken betreffende dit raadsbesluit kunnen opgevraagd worden via het BPZ (bpz@wocbuitenveldert.nl).

 

Welzijnsmarkt 6 oktober

Het Groot Gelderlandpleinwinkelcentrum houdt zaterdag 6 oktober vanaf 10.30 uur de jaarlijks terugkerende de welzijnsmarkt. Diverse stands, waaronder ook het BPZ, verstrekken buurtbewoners informatie. Er worden allerlei activiteiten rond het thema `samen spelen’ georganiseerd.

 

Herinrichting Stadionplein

Op dinsdag 9 oktober wordt de herinrichting van het Stadionplein besproken in de Raadscommissie Ruimte en Wonen van de deelraad Oud-Zuid. De beslissing zal in de raadsvergadering van 31 oktober worden genomen. 19.30 uur, Koninginneweg 1.

 

Raadscommissie 11 oktober

In de raadscommissievergadering van 9 oktober komt onder meer het onderwerp Subsidie culturele evenementen aan bod. Op donderdag 11 oktober krijgen insprekers de gelegenheid hun inspraakbijdragen op de ontwerpbegroting ZuiderAmstel 2008 uit te spreken. Men wordt verzocht deze inspraakbijdrage uiterlijk 8 oktober om 12.00 uur aan de griffie te mailen, zodat de raadsleden vooraf de inspraaktekst kunnen inzien en in de gelegenheid zijn om gerichte vragen te kunnen stellen. Pres. Kennedyplantsoen, 19.30 uur. Zie: www.bestuur.zuideramstel.amsterdam.nl

 

Duco Adema spreekt zich uit over hotelproject CitizenM

Duco Adema heeft een persbericht uitgestuurd waarin hij ingaat op de groeiende ongerustheid van bewoners aan de Beethovenstraat en omstreken. Het stadsdeelbestuur beschouwt het hotel als een aanwinst voor de buurt. Als er sprake mocht zijn van overlast en verstoring van de openbare orde dan zal het stadsdeelbestuur dat zeker aanpakken.

 

Living the city

In Platform 21 zal zaterdag 13 oktober om 16.00 uur een openingsperformance worden gehouden voor de expositie Living the city. Prinses Irenestraat 19.

 

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

De bouwaanvraag voor het oprichten van luchtschermen aan de A-10 ter hoogte van de Beethovenstraat/Europaboulevard is aangevraagd. Kenmerk: W01/0571-2007

Het bouwplan met betrekking tot het vergroten van de polikliniek van het Vumc ligt ter inzage. Kenmerk: W01/0283-2007

Het ontwerpbesluit van Gustav Mahlerlaan 14 kent een afwijking van de bouwvergunning, te weten verandering en vergroting kantoorgebouw. Kenmerk: W01/0059-2005

Deze aanvragen zijn tussen 9.00 en 12.00 uur in te zien op Weesperplein 4, kamer 322. Of na telefonische afspraak: 020 – 5513 419/5513 427.

 

Stadsregiovergadering 23 oktober

In deze vergadering komt de regionale O.V-visie ter sprake en waarschijnlijk ook de subsidie Zuidas. Details volgen later.

 

Tijdelijk geen website

Om nog onverklaarbare redenen is de bewonersplatform-website niet toegankelijk. Excuses voor de overlast. Er wordt aan gewerkt.

 

Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.

Het volgende weekbericht is er weer op 11 oktober 2007.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.