Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 23

Wet Ruimtelijke Ordening

In het Raadhuis van Hoofddorp wordt donderdag 25 oktober de startnotitie invoering Wet Ruimtelijke Ordening en Grondexploitatiewet in de gemeenteraad besproken. Naar verwachting treedt deze wet 1 juli 2008 in werking. Aanvang: 19.00 uur, Raadhuisplein 1, Hoofddorp.

 

Jazz in Lotz

Iedere laatste vrijdag van de maand treedt de jazzband het Amstelkwintet op in Lotz. Aanvang 19.00 tot 21.00 uur. Op 9 november is Marcel Kaptein, zanger van Ten Sharp, te beluisteren. Beethovenstraat 301.

 

Eikenbos Gijsbrecht van Aemstelpark

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel heeft de bezwaarschriften van de Vereniging Comité Buurtbelang en de Vereniging Parken Buitenveldert over de voorgenomen wijzigingen van het Eikenbos ongegrond verklaard.

 

Deelraadvergadering 30 oktober

De vergadering van de deelraad op dinsdag 30 oktober staat in het teken van de Programmabegroting. De besluitvorming over de begroting vindt plaats in de vergadering van 20 november.

 

Informatie-avond over rijkswegen A1, A10 en A9

Op dinsdag 30 oktober vanaf 19.00 uur wordt in het gemeentehuis van Diemen door Rijkswaterstaat een informatie-avond gehouden over de verbreding van de rijkswegen A1, A10 en A9. Ook wordt er informatie gegeven over de mogelijkheden om het openbaar vervoer in de regio te verbeteren. D.J. den Hartoglaan 1, Diemen.

 

Bestemmingsplan Buitenveldert 2001

Op 14 januari 2004 onthield de Raad van State op een aantal punten goedkeuring aan het bestemmingsplan Buitenveldert 2001. Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel beoogt met een reparatieherziening aan de goedkeuring te voldoen. Het ontwerp van de reparatie-herziening bestemmingsplan Buitenveldert 2001 ligt tot 29 november ter inzage bij vestigingen Zwaansvliet 5 en Pres. Kennedylaan 1-3. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken: Sector Ontwikkeling, afd. Beleid en Strategie, Postbus 74019, 1071 BA Amsterdam.

 

 

 

Discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer Buitenveldert

Op maandag 12 november organiseert het Bewonersplatform i.s.m. de commissie Ruimtelijke Ordening van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert een discussiebijeenkomst onder de titel: Waar gaan we heen met het openbaar vervoer? Tijdens deze bijeenkomst zullen vooraf ingediende vragen worden voorgelegd aan een panel. In verband met de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden van uw komst en uw eventuele vragen noodzakelijk. Aanmelding via email  bpz@wocbuitenveldert.nl

 

Vaststellen grenswaarde geluidhinder

Het college van B&W heeft besloten om per 1 januari 2008 de bevoegdheden voor het vaststellen van hogere grenswaarden dan gesteld in de Wet geluidhinder neer te leggen bij de stadsdelen. Het college blijft wel bevoegd voor het vaststellen van hogere grenswaarden voor grootstedelijke projecten, tenzij in het kader van het project wordt besloten deze bevoegdheid bij het stadsdeel te leggen.

 

Bouwplan tijdelijke kantoorruimte Europaplein

Op het terrein Europaplein wordt een tijdelijke kantoorruimte ingericht. Aanvraag W09-0018/2007 is in te zien bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322.

Tel. afspraken: 5513 419/427.

 

Voorbereidingsbesluit Parkrand

De gemeenteraad heeft 19 september jongstleden over de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitenveldert (Vivaldi) besloten. Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 27 september 2007 in werking en geldt voor een periode van twee jaar. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 27 september het voorbereidingsbesluit inzien op het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Tot 8 november kan tegen bovengenoemd besluit bezwaarschriften worden ingediend (Postbus 202, 1000 AE Amsterdam). Stukken betreffende dit raadsbesluit kunnen opgevraagd worden via het BPZ (bpz@wocbuitenveldert.nl).

 

Groengebied Schinkel

Het conceptontwerp van het bestemmingsplan Groengebied Schinkel is opgesteld. Op dinsdag 30 oktober houdt de gemeente een inspraakavond in de Grote Zaal van het Frans Ottenstadion (IJsbaanpad 43). Aanvang 19.30 uur. Inzage in de plannen kan tot 21 november bij de stadsdeelkantoren aan de Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65. Bezwaarschriften, tevens tot 21 november, richten aan: stadsdeel Oud Zuid, afd. B&C, Economie en Ruimte, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

 

Grondmetingen Beatrixpark

Van 15 oktober tot 15 november wordt er gedurende drie werkdagen geotechnisch onderzoek door de firma Fugro uitgevoerd in het Beatrixpark. Dit om de bodemgesteldheid vast te stellen in verband met de ontwikkelingen van het project Beethoven aan de Zuidas.

 

Problemen website

De bewonersplatform-website is vanaf heden alleen leesbaar, maar kan tijdelijk niet worden ge-update. Onze excuses hiervoor. Er wordt aan gewerkt.

 

De volgende BPZ-vergadering is 21 november, 19.30 uur.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 1 november 2007.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.