Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 24

Ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas
Op 29 juni werd informatie gegeven in het Stadsdeelkantoor over het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas. Tot 30 juli is het mogelijk hierover een zienswijze in te dienen bij de Gemeenteraad te Amsterdam. Het conceptbestemmingsplan is hier te vinden (voorontwerp). Het volledige ontwerpbestemmingsplan is in te zien in het Stadsdeelkantoor maar ook bij het BPZ secretariaat. Het college van B&W heeft inmiddels al ingestemd met dit ontwerpbestemmingsplan.

Regeling Risicovolle Projecten Zuidas
Het college heeft ingestemd met het van toepassing verklaren van de Regeling Risicovolle Projecten op het project Zuidas. Vooralsnog is de gebiedsontwikkeling binnen de Zuidas voor rekening en risico van de gemeente door de dienst Zuidas Amsterdam. In de flanken van het gebied zijn diverse deelprojecten in uitvoering. Sinds 1 januari 2009 is de dienst Zuidas Amsterdam verantwoordelijk voor alle Zuidas-deelprojecten. De Rekenkamer Amsterdam heeft aanbevolen dat het project Zuidas alsnog onder de Regeling Risicovolle Projecten ondergebracht zou moeten worden. Het college heeft deze aanbeveling overgenomen. De regeling houdt onder meer in dat de directeur Zuidas Amsterdam periodiek over de voortgang van het project aan het college rapporteert.

Ontwerpbesluit 26-06-2009 Amstelveenseweg/de Boelelaan te Amsterdam
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat de Vrije Universiteit Medisch Centrum een vergunning heeft aangevraagd ingevolge de Grondwaterwet ten behoeve van nieuwbouw met parkeergarage locatie hoek Amstelveenseweg/de Boelelaan te Amsterdam.  

Samenwerkingsovereenkomst Kenniskwartier Zuidas
Wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) en de voorzitter van het College van Bestuur van de VU, René Smit, hebben op donderdag 2 juli de samenwerkingsovereen-komst over het Kenniskwartier aan de Zuidas ondertekend. In deze samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over onder meer het ruilen van grond tussen de gemeente en de VU waardoor het mengen van wonen, werken en leren mogelijk wordt. 

Ook meer leegstand kantoren in Zuidas
Het opnameniveau van kantoorruimte in  Amsterdam is in eerste helft van 2009 met ruim 35% gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2008.

 Stadsregio Amsterdam: Nieuwe fase voor ombouw Amstelveenlijn tot metro
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het ombouwen van de Amstelveenlijn (lijn 51) tot een volwaardige metro die aansluit op de Noord/Zuidlijn. (Persbericht Stadsregio Amsterdam, 25 juni 2009).

Verzet lijkt te helpen: Sneltram 51 blijft op CS
Metro 51 blijft doorrijden tot CS, tenzij dat tot onveilige situaties in de metrobuis leidt. Ook wordt de minimale frequentie voor metrolijnen 53 en 54 (Gein en Gaasperplas) aangescherpt.

Geen metro’s naar Zuid
In verband met werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn rijden er tot en met zaterdag 25 augustus geen metro’s tussen de stations Duivendrecht en Zuid. Zie ook

VU-orkest op Zuidas
Maandag 6 juli zal het VU-orkest op initiatief van Amsterdam Bright City een buitencencert verzorgen op het Gustav Mahlerplein. Aaanvang: 17.00 uur

 

Reces weekberichten.
De weekberichten zullen in de maanden juli en augustus niet wekelijks verstuurd worden. Als er aanleiding toe is, zal een extra weekbericht in het zomerreces worden verspreid.

Het volgende weekbericht is er weer op 27 augustus 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomst vindt plaats op 9 september.

Lees verder over: Weekberichten.