Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 24

Tweede Kamer: Beantwoording schriftelijke vragen over het project Zuidas
Hier wordt antwoord gegeven op vragen van de leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het project Zuidas door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Ontwerpbouwvergunningen inclusief ontwerpprojectbesluit en hogere waardenbesluit: Gustav Mahlerlaan
Terrein Gustav Mahlerlaan – W01/0281-2010, veranderen gebruiksfunctie begane grond en de 1e verdieping tot bijeenkomst-, kantoor- en onderwijsfunctie.
De geluidbelasting vanwege de A10 en de Gustav Mahlerlaan overschrijdt op een aantal meetpunten de voorkeurs­grenswaarde. Omdat geluidreducerende maatregelen ter plaatse niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen, van maximaal 49 dB voor wegverkeerslawaai vanwege de A10 en 53 resp. 50 dB voor wegverkeerslawaai vanwege de Gustav Mahlerlaan.
Ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken met ingang van donderdag 24 juni 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij DMB. Deze stukken liggen tevens ter inzage op de volgende adressen in Amsterdam:
Informatiecentrum De Zuiderkerk voor ruimte, bouwen, wonen, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB
  Amsterdam (tel. 020 552 7987.
Het publiekscentrum van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
  voor de aanvraag.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen het verlenen van projectbesluit en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.
Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht onder nummer 020-5206354.

Ontwerpbouwvergunning Fred. Roeskestraat 103
Vanaf 24 juni ligt de ontwerpbouwvergunning, inclusief ontwerpontheffing voor het oprichten van een groenvoorzieningengebouw en vergroten gebouw ter inzage bij De Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4. Schriftelijke zienswijzen kunnen binnen 6 weken worden ingediend bij B&W  van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Deel aandelenteam ING weg uit Londen
ING overweegt een deel van zijn Londense aandelenteam te verplaatsen naar Amsterdam. Dat zeggen verschillende betrokken partijen. Het zou gaan om Western European Equities. Dat onderdeel bestaat uit sales, gecombineerd met research en trading. Western European Equities is nu nog verspreid over Amsterdam, Brussel en Londen. Dit bericht is opmerkelijk omdat ING een paar jaar geleden aankondigde naar Londen te verhuizen.

Inspraak concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
Uitnodiging informatie- en inspraakavond op woensdag 7 juli tussen 19.00 en 22.00 uur in de Almazaal van het AZW-gebouw, de Boelelaan 1109. Het concept uitvoeringsbesluit ligt vanaf 14 juni tot 26 juli ter visie bij: Voorlichtingloket Stadhuis (Amstel 1)
Stadsdeelkantoor Zuid (President Kennedylaan 923)
Schriftelijke reacties o.v.v. inspraak Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier richten aan: Zuidas Amsterdam, Postbus 79092, 1070 NC, Amsterdam.

Beeldententoonstelling ‘Ons Soort Mensen’.
Kunstkapel, Prinses Irenstraat 19, 22 mei t/m 25 juli 2010
Open: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat. De meer dan veertig beelden geselecteerd door gastcurator Lex ter Braak staan bijna allemaal op hun plaats. Het Virtueel Museum Zuidas is op deze manier een unieke samenwerking aangegaan met de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.

Zomerreces weekberichten
In verband met de verwachte vermindering van de berichtenstroom in de komende maanden, zal het weekbericht in juli en augustus verschijnen zodra er relevante actuele informatie beschikbaar is.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.