Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 26

 

·         Reactie van het Bewonersplatform op de startnotitie Musicaltheater

·         Reactie planologische werkgroep Rivierenbuurt op de startnotitie Musicaltheater

·         Oproep Fietsersbond naar aanleiding van nota Zuidasaccenten

·         Bezorgdheid over Europaboulevard

·         Ontwerpverzoek hogere grenswaarden Gershwin en nieuw bestemmingsplan Gershwin

·         Oproep voor Knelpuntentour Externe Veiligheid

·         Intentieovereenkomst Drentepark Midden

·         Stad krijgt adviseurs bescherming groen

·         Provincie start Europees project voor verbetering bereikbaarheid Zuidas

·         Het veiligheidsgevoel op een ondergronds perron

·         Secretariaat Bewonersplatform niet bereikbaar van 7 juli tot en met 1 augustus

 

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

 

10 juli 2003
Mondelinge inspraak over het ontwerpverzoek hogere grenswaarden wet geluidhinder voor Gershwin en het ontwerpbestemmingsplan Gershwin. Locatie: WTC, Strawinsylaan 1, Conference Centre Interactive, zaal Alexanderplatz. Aanvang: 20:45 uur. Zie ook elders in dit weekbericht.

23 juli 2003
Uiterste datum voor schriftelijke inspraak over bouwvergunning terrein Drentestraat (kavel 11).
Het betreft een vergunningaanvraag voor het oprichten van een kantoorgebouw met parkeergarage. Inspraakreactie richten tot: Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Het plan ligt ter inzage. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen via telefoonnummer 020-5513420/5513484.

24 juli 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Let op: deze vergadering vervalt!

31 juli 2003
Uiterste datum voor schriftelijke inspraak over het ontwerpverzoek hogere grenswaarden wet geluidhinder voor Gershwin en het ontwerpbestemmingsplan Gershwin. Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Gemeenteraad. Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpverzoek hogere geluidwaarden kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. In beide gevallen is het adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Zie ook elders in dit weekbericht.

21 augustus 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 7 augustus. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

2 september 2003
Commissie I, stadsdeel ZuiderAmstel
(Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

4 september 2003
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel
(Driessen; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

9 september 2003
Commissie II, stadsdeel ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

25 september 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 11 september. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

28 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel (onder voorbehoud). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

30 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

1 oktober 2003
3 Partijen Overleg.
Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon. 546 47 00 of e-mail:
saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

 

 

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Reactie van het Bewonersplatform op de startnotitie Musicaltheater
Voorafgaand aan de voorgenomen bouw van het Van den Ende-musicaltheater in de Kop van de Rivierenbuurt wordt onderzoek gedaan naar de milieu-effecten van het bouwproject. De eerste stap voor dit onderzoek is het uitbrengen van een startnotitie, die de afgelopen weken ter inzage heeft gelegen. Het Bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van de startnotitie en betreurt het dat de MER alleen geldt voor het Musicaltheater. Het zou beter zijn als voor het hele plangebied Kop van de Rivierenbuurt, inclusief de toevoerwegen, wordt onderzocht  wat de mogelijke milieu-effecten zijn op het plangebied en op het omliggende gebied. Het Musicaltheater maakt immers deel uit van het grotere ontwikkelingsgebied Kop Rivierenbuurt en kan niet los worden gezien van de andere plannen. Met een MER voor het hele gebied krijgt men een beter overzicht van alle effecten die deze planontwikkeling heeft op de buurt. Het Bewonersplatform hoopt dat het gehele plangebied alsnog bij de MER betrokken zal worden.

Reactie planologische werkgroep Rivierenbuurt op de startnotitie Musicaltheater

Hierbij geeft de Planologische werkgroep Rivierenbuurt (aangesloten bij het bewonersplatform Zuidas) aan waar in de MER-fase aandacht aan gegeven moet worden.

Naar onze mening dienen ook de volgende negen onderwerpen binnen uw vijf aspecten (verkeersveiligheid, verkeersintensiteit, geluid, externe veiligheid en lucht) aan de orde te komen bij de milieueffectrapportage:

1)      Een windturbulentiestudie als onderdeel van uw vijfde aspect lucht, in verband met de effecten op het leefklimaat.

2)      Een verkeersemissiestudie als onderdeel van uw vijfde aspect lucht, in verband met de gezondheid van omwonenden.

3)      Onderzoek naar de mogelijkheid tot beïnvloeding van de voertuigkeuze van bezoekers van het theater om een deel van de verkeersstroom te beperken.

4)      Onderzoek naar informatievoorziening, bebording en het verstrekken van informatie voor het parkeren van personenauto’s en autobussen in transferia.

5)      Onderzoek naar het beperken van in- en uitritten van parkeergelegenheden

6)      Onderzoek naar inpandig laden en lossen.

7)      Onderzoek naar overeenstemming over begin- en eindtijden op overige activiteiten aan de Europaboulevard zoals RAI, stadsdeelkantoor ZuiderAmstel en het ROCvA. Een afstemming die de spits afvlakt.

8)      Onderzoek naar lichtreclame, aanlichting gebouwen en uitstraling van gebouwen.

9)      Onderzoek naar schaduwwerking m.n. bij hoogbouw.

 

Naar onze mening is de startnotitie, die het begin aangeeft van de milieueffectrapportage voor het Musicaltheater Amsterdam, een onjuiste start. Er is namelijk al een locatiekeuze gemaakt voor de Kop Rivierenbuurt. In deze startnotitie beperkt men zich tot het onderzoeken van de milieueffecten van het theater op die éne plek in de Kop Rivierenbuurt. Alternatieve locaties voor de vestiging van een musicaltheater in Amsterdam ontbreken, evenals de motivering om wel of niet voor een andere locatie te kiezen.

De Planologische werkgroep Rivierenbuurt pleit voor een locatie-MER. Een vergelijking met een locatie elders in de Zuidas, met name bij station Zuid, lijkt het aantrekkelijkst om het verschil in milieugevolgen en beeld te brengen. Dit vergelijkingsalternatief of nulalternatief is belangrijk om de verschillen juist weer te geven.

Verder zijn wij het niet eens met uw voornemen het optimalisatiealternatief (MMA) op een aantal punten naar beneden bij te stellen, daar waar in de praktijk de realiseerbaarheid van deze punten niet wenselijk of mogelijk blijkt (terugvalopties). Dit voornemen gaat uit van de realiseerbaarheid van het plan maar eigenlijk zouden de feitelijke milieunormen centraal moeten staan.

Wij maken bezwaar tegen het feit dat de werkgroep in deze inspraakperiode geen inzicht kan hebben in de effecten op het milieu van de voorgenomen activiteit tot het bouwen van het Musicaltheater Amsterdam omdat geheel hoofdstuk vijf, “effecten van de voorgenomen activiteit”, ontbreekt aan deze startnotitie.

Bij deze verzoeken en wij u om deze startnotitie af te wijzen.

 

Oproep Fietsersbond naar aanleiding van nota Zuidasaccenten
Naar aanleiding van de conceptnota Zuidasaccenten heeft de Fietsersbond Amsterdam (aangesloten bij het Bewonersplatform Zuidas) een reactie geschreven die begin volgende week aan het stadsdeel gestuurd wordt. De Fietsersbond wil graag andere (bewoners)organisaties bij deze actie betrekken. U kunt contact opnemen met Natascha van Bennekom van de Fietsersbond, telefoon 020-6128445, e-mail bennekom@fietsersbond.nl.

Bezorgdheid over Europaboulevard
Het Bewonersplatform Zuidas heeft vernomen dat er plannen gemaakt worden voor de herinrichting van de Europaboulevard in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Als onderdeel van deze plannen zouden twee oversteekmogelijkheden voor het langzaam verkeer komen te vervallen. Dit zou leiden tot langere wacht- en reistijden voor het langzaam verkeer rondom de Europaboulevard. Het Bewonersplatform Zuidas is hier verontrust over en pleit voor het behoud van volwaardige oversteekmogelijkheden voor het langzaam verkeer, eventueel ongelijkvloers.

 

Ontwerpverzoek hogere grenswaarden Gershwin en nieuw bestemmingsplan Gershwin
De komende weken liggen twee stukken ter inzage. Het eerste betreft het ontwerpbestemmingsplan Gershwin. Dit houdt verband met de eerdere vernietiging van het bestemmingsplan Mahler 4 door de Raad van State.
Verder wil de gemeente op basis van nieuwe verkeersgegevens bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek indienen voor hogere waarden voor geluidhinder in het deelgebied Gershwin. Het verzoek houdt verband met de mogelijkheden die in het bestemmingsplan Gershwin gegeven worden om geluidsgevoelige bebouwing te realiseren binnen de zone van de A10, de Buitenveldertselaan, de De Boelelaan, de Mahlerlaan en de Beethovenstraat. Het betreft respectievelijk de waarden 55, 65, 57, 62 en 64 dB(A). Zowel het ontwerpbestemmingsplan als het ontwerpverzoek hogere waarden wet geluidhinder liggen vanaf vandaag vier weken lang ter inzage op de stadsdeelkantoren aan de Zwaansvliet en het President Kennedyplantsoen, in het voorlichtingscentrum van het stadhuis, in het voorlichtingscentrum voor wonen en ruimtelijke ordening in de Zuiderkerk en bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Jodenbreestraat 25.

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Gemeenteraad. Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpverzoek hogere geluidwaarden kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. In beide gevallen is het adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Op donderdag 10 juli wordt vanaf 20:45 uur tot 22:00 uur een bijeenkomst gehouden waar eenieder mondeling kan reageren op het ontwerpverzoek hogere grenswaarden en desgewenst ook op het ontwerpbestemmingsplan. De bijeenkomst vindt plaats in het WTC, Strawinsylaan 1, Conference Centre Interactive, zaal Alexanderplatz.

Oproep voor Knelpuntentour Externe Veiligheid

Milieudefensie organiseert in oktober en november een ‘tour externe veiligheid’ langs een zestal knelpunten op het gebied van vervoer, opslag en productie van gevaarlijke stoffen. Twee belangrijke knelpunten bevinden zich in Amsterdam-Zuidwest: het vliegverkeer naar en van Schiphol en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A10. Wat dat laatste betreft: de kans op een ramp met tien of meer doden tengevolge van wegtransport is hier groter dan waar ook in Nederland. Op sommige plaatsen wordt de veiligheidsnorm meer dan tien keer overschreden, zo blijkt uit een Risicoatlas Wegvervoer die eind april verscheen. Behalve gevaar voor mensen brengt dit ook de ontwikkeling van de Zuidas (bouwen dichtbij en over de snelweg) in gevaar. In de knelpuntentour wil Milieudefensie dit probleem onder de aandacht brengen van een groot publiek en samen met betrokkenen oplossingen formuleren en nadenken over te ondernemen acties. Bent u geïnteresseerd om mee te helpen aan of mee te denken over de aanpak van dit knelpunt, dan kunt u contact opnemen met Milieudefensie, Alex de Meijer, Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam, telefoon 020 5507417, e-mail alex@milieudefensie.nl.

Intentieovereenkomst Drentepark Midden
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de intentieovereenkomst Drentepark Middengebied aan de Zuidas. Deze overeenkomst  houdt in dat de eigenaars van de percelen in het gebied al hun ingediende bezwaren en zienswijzen tegen het Ontwerpbestemmingsplan Drentepark intrekken, en dat de eigenaars het nog af te ronden Stedenbouwkundig Plan Drentepark en het aangepaste bestemmingsplan accepteren. Het projectbureau Zuidas zal vanaf nu de eigenaars bij de verdere planvorming betrekken. De intentieovereenkomst zal uiteindelijk leiden tot samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente en de eigenaars. (Bron: Nieuws uit B&W, 18-6-2003)


Stad krijgt adviseurs bescherming groen
Een technische adviescommissie moet de gemeente gaan behoeden voor fouten bij bouwplannen die de beschermde Hoofdgroenstructuur aantasten. In de commissie die adviseert wat wel en niet kan zitten een cultuurhistoricus, een ecoloog, een stedenbouwkundige en deskundigen op het gebied van recreatie en sport. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 2-7-2003)

Provincie start Europees project voor verbetering bereikbaarheid Zuidas
Onder de noemer OPTIMUM2 wil de provincie Noord-Holland een project starten voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Zuidas. De bereikbaarheid van de Zuidas staat steeds meer onder druk. In de toekomst zal voor 90% van de werknemers geen parkeerplaats zijn. Via een mobiliteitsmanagementsproject wil de provincie de bereikbaarheid verbeteren. Het bijzondere van deze aanpak is dat niet alleen de locatie zelf beschouwd wordt, maar met name ook de regio eromheen. Hiermee wordt een compleet bereikbaarheidsalternatief gerealiseerd, waarbij de inbedding in de ruimtelijke ordening een essentieel onderdeel vormt. Door mobilitieitsmanagement in de planfase in te zetten, zijn de benodigde investeringen veel kleiner en de beoogde effecten sneller bereikbaar, verwacht de provincie. Er hoeven immers geen bestaande reispatronen gewijzigd te worden.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Europese partners. Door de Europese samenwerking kunnen verschillende aanpakken worden uitgetest om zo de meest succesvolle maatregelen te vinden. Bij honorering van het project binnen het zogenaamde Interreg III programma levert de EU een bijdrage van 50% in de kosten. (Bron: weekbericht provincie Noord-Holland, 26-6-2003)

Het veiligheidsgevoel op een ondergronds perron
Het ondergrondse NS-station in Rijswijk is minder veilig en comfortabel dan aanvankelijk werd gedacht. Sanja Durmisevic analyseerde in haar proefschrift de gevoelens van de reizigers op de perrons. Eén ding is zeker: daglicht onder de grond werkt averechts. De in ondergrondse veiligheid pas afgestudeerde Sanja Durmisevic wijst in het Rijswijkse station op de summiere strookjes perron die aan weerszijden van de brede trappen resteren. Om reizigers voor aanstormende treinen te behoeden zijn er inmiddels wat provisorisch aandoende hekken geplaatst. In het proefschrift ‘Belevingsaspecten in ondergrondse ruimtes’ ging het Sanja echter niet zozeer om feitelijk, fysiek gevaar alswel om de subjectieve beleving daarvan door de treinreizigers. (Haagsche Courant, 24-6-2003)

Secretariaat Bewonersplatform niet bereikbaar van 7 juli tot en met 1 augustus
Wegens vakantie van de projectsecretaris en de zomersluiting van het Wijkopbouworgaan Zuid-West zal het secretariaat van het Bewonersplatform de komende vier weken niet bereikbaar zijn. Voor dringende zaken met betrekking tot de Zuidas, zoals tervisieleggingen van bouwplannen, kunt u in deze periode contact opnemen met Bewonersplatformlid Willem Smit, telefoon 020-6791139. Indien nodig kan hij dan verder actie ondernemen.  Het Wijkopbouworgaan is voor dringende zaken bereikbaar via het antwoordapparaat (020-6620389) of e-mail (info@woozw.nl).
Dit is het laatste weekbericht voor het zomerreces. Het eerstvolgende weekbericht verschijnt op donderdag 7 augustus.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar
bpz@woozw.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.