Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 27

• Nieuwe website van projectbureau Zuidas
• Reactie Fietsersbond op de conceptnota Zuidasaccenten
• Zienswijze van M. Osnabrug met betrekking tot hogere geluidswaarden in Gershwin
• WTC Amsterdam wint Britse architectuurprijs
• Heien op het Zuidplein
• Renovatie en nieuwbouw Gerrit Rietveld Academie
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

21 augustus 2003
Bewonersplatform Zuidas. Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 7 augustus. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

25 augustus 2003
3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon. 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

2 september 2003
Commissie I, stadsdeel ZuiderAmstel (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

4 september 2003
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Driessen; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

9 september 2003
Commissie II, stadsdeel ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

25 september 2003
Bewonersplatform Zuidas. Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 11 september. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

28 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel (onder voorbehoud). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

30 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

1 oktober 2003
3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon. 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.
ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Nieuwe website van projectbureau Zuidas
Het projectbureau Zuidas heeft onlangs een geheel vernieuwde website in gebruik genomen. Het enige dat hetzelfde is gebleven, is het adres: www.zuidas.nl.
Op de website kan u onder meer via een digitale kaart van het Zuidasgebied op diverse onderwerpen klikken waarna er meer informatie verschijnt. Verder is er een rubriek ‘werk in uitvoering’ waarop u kan zien wat u aan werkzaamheden kan tegenkomen of in de nabije toekomst kan verwachten.
Ook komen er verschillende betrokkenen bij het gebied aan het woord in het onderdeel ‘Mijn Zuidas.’ In deze rubriek staat een interview te vinden met Willem Smit, die voor de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark deelneemt aan het Bewonersplatform Zuidas.
Nieuw is ook de ‘Fotogalerie’ met allerlei mooie foto’s van het gebied. In de rubriek ‘Mijlpalen’ staat een tijdslijn waarop precies te zien is wanneer wat is gebeurd in de Zuidas.
Bezoek de nieuwe website, en mail uw reacties naar: communicatie@zuidas.nl!

Reactie Fietsersbond op de conceptnota Zuidasaccenten
In juni vroeg het stadsdeel Zuideramstel verschillende (bewonerers)organisaties om hun mening over de nieuwe conceptnota Zuidasaccenten. De Fietsersbond stuurde de onderstaande reactie begin juli naar het stadsdeel.

De Fietsersbond ziet in de actualisering van de Zuidasaccenten een paar positieve en ook een aantal negatieve punten.
De aanvulling onder het kopje ‘langzaam verkeer’ op de eisen die in de vorige versie al aan langzaam verkeersroutes werden gesteld achten wij zinvol.
Wij zijn blij dat u waar mogelijk vrijliggende en tweerichtingenfietspaden wilt realiseren en dat u speciaal aandacht geeft aan fietsparkeren bij woningen en voorzieningen. Gezien de extreem hoge diefstalcijfers in Amsterdam is het voor fietsers van groot belang dat bij woningen en voorzieningen veilige plaatsen zijn om fietsen te stallen. De problematiek die bestaat rond de toegankelijkheid en aanwezigheid van bergingen bij woningen vraagt echter wel om een sterke regie en controle. In het Bouwbesluit is per 1 januari 2003 de verplichting tot de aanleg van een berging vervallen. Wij zijn benieuwd of het stadsdeel een visie heeft op de mogelijke invulling hiervan.
Tevens is de Fietsersbond blij met het voortschrijdend inzicht betreffende de Derde Afslag. Wij hopen met u dat er geen Derde Afslag zal komen.
Voorts kiezen wij met u voor asfalt op de fietspaden. Wel vinden we het enigszins vreemd dat dit onder het kopje sport valt. Juist ook voor utilitaire fietsers is een snelle en comfortabele fietsroute van groot belang.

Minder tevreden zijn wij over uw voornemen om het autoverkeer verder te faciliteren, de toename van het aantal parkeerplaatsen en het voornemen om bij lagere scholen Kiss en Ride voorzieningen te realiseren.
Om te beginnen met het laatste: de Fietsersbond vindt de aanleg van een K&R voorziening bij een basisschool een slecht signaal. Het halen en brengen van kinderen met de auto naar school geeft overlast voor de andere kinderen en hun ouders. Regelmatig ontvangt de Fietsersbond telefoontjes van boze ouders die zeggen dat de omgeving van de school verkeersonveilig is vanwege het gevaar van medeouders in hun auto. Beter kan gezorgd worden voor de situering van de scholen aan verkeersluwe straten waar kinderen te voet of op de fiets op veilige en snelle wijze kunnen komen. De meeste kinderen wonen in de directe omgeving van hun basisschool. De Fietsersbond vindt dat je voor zulke korte afstanden moet stimuleren dat ouders hun kind te voet of op de fiets naar school brengen en niet met de auto.

In de actualisering van de Zuidasaccenten stelt u voor om ruim voldoende parkeerplaatsen te bouwen. De Fietsersbond vindt dat daarmee het belangrijkste instrument om de hoeveelheid auto’s in en naar de Zuidas te beperken uit handen gegeven wordt. Om het autoverkeer te beperken is het noodzakelijk om strikt vast te houden aan de parkeernormen voor een A-locatie en de 1 op 1-norm voor huishoudens. Daarbij zou ook uitgegaan moeten worden van dubbelgebruik. De Zuidas is nu en in de toekomst uitstekend met het openbaar vervoer te bereiken. De goede bereikbaarheid per OV is één van de redenen geweest om te kiezen voor een invulling van het gebied met functies die intensieve verkeersstromen met zich meebrengen. Het is onlogisch dat alsnog zou moeten worden ingezet op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de locatie voor het autoverkeer. Meer parkeerplaatsen zullen meer auto’s aantrekken, hetgeen ten koste gaat van leefbaarheid en veiligheid.
Een positief voorbeeld is de Amsterdamse binnenstad. Door het stringente parkeerbeleid van de afgelopen jaren is het autogebruik in de Amsterdamse binnenstad spectaculair gedaald. Mede door de beperking van het autoverkeer is fietsen in het Centrum ook een aantrekkelijke manier van verplaatsing geworden.

Daar komt nog bij dat auto’s de parkeerplaatsen moeten kunnen bereiken over het stedelijke wegennet. U stelt in de actualisering van de Zuidasaccenten dat de (hoofd)infrastructuur in het gebied zo royaal mogelijk van opzet dient te zijn. Dit is wederom geheel tegengesteld aan het succesvolle autoverkeerbeperkende beleid dat de gemeente Amsterdam de afgelopen decennia heeft gevoerd. Het gaat ten koste van de doorstroming, aantrekkelijkheid en de veiligheid van langzaam verkeer. Om u een actueel voorbeeld te geven: de ontwerptekeningen van het Europaplein laten geen ruimte voor een oversteek voor fietsers en voetgangers in het gedeelte tussen Rooseveltlaan en Kennedylaan. Volgens de ontwerpers kan dit niet in verband met de doorstroming van het autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers betekent dit dat er twee maal in plaats van één maal overgestoken dient te worden (over de Europaboulevard en de Kennedylaan of Rooseveltlaan) en dat levert een langere reistijd op. Bovendien lijkt het erop dat voetgangers in de cyclus van het verkeerslicht vanwege het grote aantal opstelvakken (5 in één richting!) niet in één keer de Europaboulevard zelf over kunnen steken.
Heel direct wordt hier de aantrekkelijkheid om met de auto te gaan vergroot ten koste van de snelheid van het langzaam verkeer. En dan hebben we het nog niet eens over de verkeersonveiligheid die dergelijke grote kruisingen met zich meebrengen. Bovendien geeft een overdimensionering en facilitering van het autoverkeer ook problemen elders in de stad. De opstoppingen zullen ontstaan daar waar de capaciteit van de wegen kleiner is, zoals bij de Beethovenstraat of de Scheldestraat. Dit zal op die plaatsen overlast geven voor de omwonenden.
Wegen van 2×2 rijstroken met soms ook nog een vrije trambaan zijn een grote barrière voor fietsers en voetgangers.

De Fietsersbond verzoekt u dan ook om de uitgangspunten in de actualisering van de Zuidasaccenten over de dimensionering van de autoinfrastructuur en het aantal parkeerplaatsen te heroverwegen. Beperkende maatregelen voor het autoverkeer zijn effectiever om overlast van geparkeerde en rijdende auto’s te voorkomen. Wij hopen met deze brief een bijdrage te leveren aan de inzet van stadsdeel Zuideramstel voor de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van het Zuidasgebied.

Zienswijze van M. Osnabrug met betrekking tot hogere geluidswaarden in Gershwin.
In weekbericht nummer 26 van donderdag 3 juli was te lezen dat de gemeente Amsterdam een verzoek bij de provincie wilde indienen voor hogere grenswaarden voor geluidshinder in het gebied Gershwin. Marianne Osnabrug, voorzitter van de Planologische werkgroep Rivierenbuurt, stelde naar aanleiding hiervan een zienswijze op. De zienswijze is op persoonlijke titel ingediend omdat het vanwege de vakantieperiode niet mogelijk was de leden van de Planologische werkgroep Rivierenbuurt te raadplegen. Het eerste bezwaar betreft dan ook de gekozen periode voor de ter inzage legging en inspraak. De inspraakperiode loopt van 3 juli tot en met 30 juli en valt geheel binnen de schoolvakanties in de regio Noord, waar Amsterdam onder valt (27 juni tot en met 17 augustus). Veel bewoners en omwonenden zijn met vakantie en zijn niet in de gelegenheid adequaat te reageren op dit voorstel tijdens de inspraakperiode.

Het tweede, inhoudelijke, bezwaar betreft het aanvragen van hogere geluidswaarden bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarden voor geluidsgevoelige bebouwing voor in totaal 1800 woningen binnen de zone van A10, de Buitenvelderselaan, de De Boelelaan, de Mahlerlaan en de Beethovenstraat, met respectievelijk de berekende waarden 55, 65, 57, 62 en 64 dB(A).
De noodzaak het geluidsniveau terug te dringen tot het niveau van de voorkeursgrenswaarde vervalt als de ontheffing verleend wordt maar het geluidsprobleem blijft ongewijzigd. Waar dienen geluidsnomen voor wanneer er simpelweg ontheffing verleend kan worden als je niet aan de norm kan voldoen?
Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen, het is sfeerbepalend. Het kan echter zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt.

De decibelformule(A) is een logaritmische formule aangepast aan het menselijk gehoor. Een toename van 10 decibel is exact een vertienvoudiging van de geluidssterkte. Een toename van 3 decibel is ongeveer een verdubbeling van de geluidssterkte. Een geluidssterkte van 55dB(A) i.p.v. 50 d(A) is dus geen overschrijding van 10% maar meer dan 100%.
Ter vergelijking, de voorkeurswaarde van 50 dB(A) komt overeen met een rustig gesprek of het geluid op straat in een rustige woonwijk. De berekende geluidsbelastingen voor het bestemmingsplan Gershwin liggen tussen de 55 en 64 dB(A). Deze geluidsniveaus vallen niet binnen de rustige zone voor een gemiddelde woonwijk overdag buiten maar geheel in de vermoeiende zone die ongeveer overeen komt met luide muziek van radio of TV in een woonkamer of een zeer geanimeerd gesprek in een woonkamer. Niet even maar als een constant achtergrond geluid.
De geluidsbelasting in de woning mag niet hoger zijn dan 35dB(A). Hoe denkt men dit te realiseren met een geluidsbelasting buiten de woning van 64dB(A)? Het kan toch niet zo zijn dat men overdag een gehoorapparaat nodig heeft en ‘s nachts oordoppen?

Ik ben voorstander van:
• Geluidsniveau als onderdeel van kwaliteit openbare ruimte rekenen
• Terugdringing van het geluidsniveau door een doelmatig geluidsscherm bij de bron met een knik over de weg. Geluidsschermen verbeteren de leefbaarheid voor iedereen in de hele wijk.
• Verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km per uur op de A10.
• Geluidswerende maatregelen aan de gevel.

WTC Amsterdam wint Britse architectuurprijs
Het Royal Institute of British Architects (RIBA) heeft zijn jaarlijkse architectuurprijs toegekend aan het World Trade Center in Amsterdam. Volgens de jury is de ‘ruimtelijke organisatie’ van oud-en nieuwbouw ‘uitstekend vormgegeven’, ondanks de complexiteit van het programma van eisen.
Het juryrapport vermeldt verder: ‘Het vakkundig verenigen van openbare ruimtes met kantoorruimtes creëert een levendige sfeer die ver verwijderd is van wat een saaie monoculturele ruimte had kunnen worden’. Het RIBA reikt de architectuurprijs jaarlijks uit aan toonaangevende projecten met ‘design excellence’, ongeacht omvang en complexiteit. Het ontwerp moet in de loop der jaren een voorbeeld van hoogstaande architectuur blijven.

Heien op het Zuidplein
Onder het Zuidplein, het plein voor het WTC, wordt een gecombineerde parkeergarage en fietsenstalling gebouwd. Half juli is de aannemer begonnen met het uitgraven van een bouwput op het plein. Deze werkzaamheden nemen een aantal weken in beslag. Wanneer de put op diepte is, wordt de fundering van de bebouwing geslagen. Het heien start op maandag 11 augustus en is uiterlijk vrijdag 29 augustus klaar. Er wordt gewerkt van 7:00 uur tot 18:00 uur. Om de overlast voor werkenden en omwonenden te beperken, wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd heiblok. Dit heiblok kan worden ingesteld op een bepaalde druk. Zo wordt er niet harder of meer geheid dan noodzakelijk. Trillingen als gevolg van het heien worden gedurende de hele periode gemeten met trillingsmeters. Op deze manier wordt voorkomen dat er schade wordt veroorzaakt aan de omliggende gebouwen. Hierbij speelt mee dat er relatief dunne heipalen worden gebruikt.
Het station, de Prinses Irenebuurt en het WTC zijn gedurende de werkzaamheden via de 18-meter brede voetgangersstrook bereikbaar.
Meer informatie omtrent de werkzaamheden rondom het Zuidplein kunt u vinden in de informatie-kasten in de Zuidas (o.a. bij de stationstoegangen) of u kunt contact opnemen met Hans Wagenvoort, beheercoördinator Zuidas van stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon: (020) 54 64 670 of e-mail: hans.wagenvoort@zuideramstel.amsterdam.nl.

Renovatie en nieuwbouw Gerrit Rietveld Academie
Op 1 juni jl. is gestart met de renovatie en nieuwbouw van de Gerrit Rietveld Academie aan de
Fred. Roeskestraat 96. Het projectbureau Zuidas heeft met de aannemer afspraken gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden om de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden.
Aan de zijde van de Fred. Roeskestraat komen twee inritten naar de bouwplaats en één uitrit.
Eén inrit is gelegen aan de westzijde van het huidige gebouw en geeft o.a. toegang tot de bouwplaats aan de noordkant van de academie. Dit deel wordt tijdens de bouw gebruikt voor parkeren en opslag.
Het voetpad en de oever van het Zuideramstelkanaal blijven gewoon in gebruik.
Ter hoogte van de nieuwbouwlocatie komt ook een in- en uitrit voor bouwverkeer. Deze in- en uitrit hebben consequenties voor het huidige fietspad aan de noordzijde van de Fred. Roeskestraat.
Voor de veiligheid van de fietsers is besloten om het huidige fietspad aan de noordzijde van de
Fred. Roeskestraat ter hoogte van de Gerrit Rietveld Academie tijdelijk op te heffen en het fietsverkeer ter plaatse deels over de rijweg en deels over het voetpad aan de zuidzijde te leiden. Met behulp van borden worden de tijdelijke routes duidelijk aangegeven.
De in- en uitritten voor de bouw worden overzichtelijk gesitueerd, zodat het bouwverkeer voldoende zicht heeft op het verkeer in de Fred. Roeskestraat. Voor het autoverkeer blijft de huidige situatie gehandhaafd. Ook blijven enkele parkeerplaatsen langs de bouwplaats beschikbaar.
Het project is op 1 juni 2003 gestart en wordt medio juli 2004 opgeleverd. Tijdens de werkzaamheden blijft de Gerrit Rietveld Academie voor studenten en personeel toegankelijk.
De tijdelijke maatregelen voor fietsers en voetgangers worden vóór het einde van de schoolvakantie op 15 augustus uitgevoerd. Nadat het project gereed is, wordt de verkeerssituatie in de straat weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
Indien u vragen heeft over de werkzaamheden bij de Gerrit Rietveld Academie of de tijdelijke maatregelen in de Fred. Roeskestraat, kunt u contact opnemen met Hans Wagenvoort,
beheercoördinator Zuidas van stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon (020) 5464 670.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@woozw.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.