Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 29

Thema-avond Gaat het verkeer verkeerd?

Op woensdag 15 oktober organiseert het bpz een thema-avond over het verkeer en parkeren rond Zuidas. Sprekers zijn Paul Slettenhaar, portefeuillehouder van het Stadsdeel ZuiderAmstel, Jack Steijn, directeur van de ORAM, Wim Korf, adviseur Verkeer en Vervoer Zuidas, met Ivo Frantzen van de DIVV. Locatie: Hoekzaal van het MFC, aanvang; 19.30 uur.

 

Bomenkap project Beethoven: hoorzitting en voorzieningenrechter

Op dinsdag 14 oktober om 14.00 uur is een openbare hoorzitting inzake de kapvergunning 226 bomen Beatrixpark. Toehoorders van harte welkom. Stadhuis, kamer 235.

De zitting van de voorzieningenrechter is donderdag 23 oktober om 15.55 uur in Toren F, Parnassusweg 220.

 

Extra raadscommissievergadering Conceptprojectbesluit RAI

Het Conceptprojectbesluit RAI wordt op dinsdag 14 oktober behandeld in de commissievergadering van de Stadsdeelraad. Dit gaat over het te bouwen hotelcomplex (50.000 m2) en een kerkelijk centrum (800 m2) op het RAI-terrein. Bovendien staat hierin de herinrichting van de openbare ruimte van de ruim (16.00 m2) met bijzondere aandacht voor het Europaplein. Stadsdeelkantoor, ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang 19.30 uur. Inspreken vanaf 19.00 uur. Vooraf aanmelden bij: griffiezuideramstel@punt.nl

 

Ontwerpbesluit terrein Zuidwesthoek van het Beatrixpark
Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit Zuidwesthoek van het Beatrixpark, grenzend aan de Beethovenstraat en Ring A10 Zuid nabij de Prinses Irenestraat 21B – W09/0013-2008, oprichten kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage ter inzage. Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 420/484 (Geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.


Ontwerpbesluit terrein Europaboulevard
Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit terrein Europaboulevard Terrein Europaboulevard (kavel A + B en kavel E) – W09/0009 2008 en W09/0008-2008, oprichten onderwijsgebouw met commerciële ruimte op de begane grond ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 420, geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Hogere geluidsoverlast toegestaan voor nieuwbouw ROC?

Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder voor het verzoek om vrijstelling voor de realisatie van nieuwbouw ROC aan de Europaboulevard (W09/0008-2008 + W09/0009 2008) en het bijbehorende akoestisch rapport liggen met ingang van 9 oktober gedurende een termijn van zes weken ter inzage. De vrijstelling maakt het bouwplan mogelijk, waarin diverse gebruiksfuncties, hoofdzakelijk onderwijs en voorzieningen, aan de Europaboulevard, gelegen aan de westelijke zijde van het stadsdeelkantoor. De geluidbelasting vanwege de A10, Europaboulevard en Pres. Kennedylaan overschrijdt de voorkeursgrenswaarde maar blijft bij delen van de gevels binnen de maximale toelaatbare. Omdat geluidreducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het daarvoor noodzakelijk om hogere waarden van maximaal 53 dB vast te stellen voor het geluid afkomstig van de A10 en de Europaboulevard en 56 dB voor het geluid van de Pres. Kennedylaan. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden indienen bij Burgemeester en Wethouders, p/a/ Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

 

Werkzaamheden Prinses Irenestraat

Op 2 oktober is een informatieavond georganiseerd over de werkzaamheden in de Prinses Irenestraat t.b.v. het project Beethoven. Binnenkort worden kabels en leidingen verlegd en verdwijnt het fietspad aan de zuidkant van het Nicolaas Lyceum. Daarna wordt de zuidelijke helft van de straat veranderd in een zes meter brede weg voor fietsers en lokaal autoverkeer.

 

Bouwplannen Mahler- en Gershwinlaan

Ter inzage vanaf 2 oktober zijn de bouwplannen voor de Mahlerlaan en de Gershwinlaan. Deze zijn eveneens ingediend in het kader van de wettelijke bepalingen inzake vrijstelling van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Het betreft plannen voor het oprichten van een parkeergarage (W09/0015-2008), respectievelijk een gebouw voor 71 woningen, bergingen en 3 commerciële ruimten (W01/0328-2009). Inzagetermijn tot 11 november bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Mondelinge zienswijze kunnen naar voren gebracht worden als contact wordt opgenomen met de Dienst, 020 – 5513 420.

 

Vrijstelling ex. artikel 19 ROC-kavel Fred. Roeskestraat

De vrijstelling voor het bovengenoemde bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) betreffende kantoor, woningen en bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur, 020-55 13420/484.

 

Vrije Ruimten Zuidas

De opening van de tentoonstelling Vrije Ruimten Zuidas is op vrijdag 3 oktober om 17.00 uur in Platform 21. Voor de tweede keer hebben kunstenaars op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas hun visie gegeven op Zuidas. De resultaten zijn tot 2 november te bezichtigen, Prinses Irenestraat 18.

 

Milieucentrum Amsterdam zoekt deelnemers voor burgerpanel

Het Milieucentrum Adam is op zoek naar deelnemers voor het burgerpanel. Hebt u interesse neem dan contact op met Jan Hein, 020 – 624 1522, e-mail j.heijns@milieucentrumamsterdam.nl.

 

Thomaskerk

Op dinsdag 14 oktober worden Brahms en Chausson ten gehore gebracht. Aanvang 12.30 uur. Prinses Irenestraat 36.

 

Aankondiging symposium Fietsersbond

Datum: 29 oktober 2008. Plaats auditorium Rabobank, Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht. Kosten 225 euro Aanmelden via www.fietsersbond.nl/symposium.

 

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 16 oktober 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.