Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 3

Inspraak Project-/Uitvoeringsbesluit kantoren vergadercentrum RAI

Op 24 april zal vanaf 19.30 uur een inspraak plaatsvinden over het voornemen van de RAI om boven op de geplande expofoyer een kantoren-vergadercentrum van zeven lagen te bouwen. Plaats RAI, Parkhal bij ingang F. Inspraak in zaal T-U.

 

NA DE UITVOERING DE INSPRAAK

 

De gemeente wil de Zuidas privaat gaan ontwikkelen. Het gevolg zal zijn  dat de inspraak verder beperkt wordt. We krijgen nu al de gelegenheid om hieraan te wennen. De RAI heeft een plan gemaakt voor een nieuwe vergaderhal met daarboven een toren, die de huidige kantoren van de RAI voor een deel moeten gaan vervangen. Voor dit plan is het projectbesluit en uitvoeringsbesluit tot één besluit  samengevoegd: een pro-uitvoeringsbesluit. De vaststelling van dit besluit gebeurt zowel door de gemeenteraad als door de deelraad. Voorheen werd een projectbesluit door de deelraad vastgesteld en een uitvoeringsbesluit door de gemeenteraad. Het plan zelf is al vergevorderd. Voor de onderbouw van de toren is de tekenfase afgesloten en is al enige tijd geleden een bouwvergunning aangevraagd met een verzoek voor vrijstelling van het geldende bestemmingsplan.

Welke verandering kan het pro-uitvoeringsbesluit door de inspraak nog ondergaan en hoe mogen we ons dat voorstellen? Omwonenden en anderen kunnen nu reageren op dit pro-uitvoeringsbesluit. Daarna volgt een nota van beantwoording met een mogelijke aanpassing van het pro-uitvoeringsbesluit. Deze stukken worden vervolgens besproken in een deelraadcommissie en een commissie van de Centrale Stad. De (eventueel gewijzigde) voorstellen gaan naar deelraad en de gemeenteraad, die beide een besluit nemen. Onduidelijk hoe gehandeld moet worden, indien beide raden een ander besluit nemen.

Stel dat beide raden tot eenzelfde aangepast voorstel komen. Wat dan? Vervalt dan de lopende bouwaanvraag en wordt deze vervangen door een nieuwe aanvraag met een gewijzigd verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan?

Nee, natuurlijk niet. Een wijziging is zeer onwaarschijnlijk. De inspraak is vooral bedoeld om uw instemming met het plan te uiten: instemspraak. De RAI wil zich graag als theater profileren!

 

Amsterdam-West het meest in trek als bedrijfslocatie
Uit de berichten van de gemeente Amsterdam blijkt dat in 2005 Amsterdam-West het meest in trek was als bedrijfslocatie. Zal de komst van Akzo Nobel naar de Zuidas er voor zorgen dat in 2007 de Zuidas de meest geliefde locatie wordt? http://www.ikcro.nl/php/redirect.php?url=www.amsterdam.nl%2Fnieuws%3FActItmIdt%3D41379


Onthulling nieuwe banken en prullenbakken in het Beatrixpark

Op woensdag 18 april om 11.15 uur zal  wethouder  Henk Boes symbolisch en op feestelijke wijze een van de nieuwe banken en prullenbakken onthullen vlakbij de Grote Vijver in het Beatrixpark. Na afloop van deze korte bijeenkomst wordt u door de vereniging getrakteerd op een kopje koffie of thee met iets lekkers. De plaatsing van de nieuwe banken en prullenbakken is een project dat gerealiseerd kon worden met fondsen vanuit het Groeifonds Groen (Zuidas).

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft € 1000,- waarderingssubsidie gekregen van het Stadsdeel voor de Artsenijhof.

 

De Mirandastrook
Op 9 januari heeft de deelraad het zogeheten Projectbesluit De Mirandastrook vastgesteld. In dit projectbesluit staat globaal omschreven hoeveel vierkante meter bebouwing, welke soort woningbouw en welke voorzieningen het stadsdeel in dit gebied wil realiseren. Verder staat er in hoe wordt omgegaan met groen, verkeer, verkaveling en bouwhoogtes. Ook wordt in het projectbesluit een inschatting gemaakt van de financiële haalbaarheid.
Met het vaststellen van het projectbesluit heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten en randvoorwaarden om in het gebied De Mirandastrook woningen en voorzieningen te ontwikkelen. Op basis van het projectbesluit zullen vervolgonderzoeken worden gedaan en wordt het plan uitgewerkt in een zogeheten Investeringsbesluit. Als de vervolgonderzoeken zijn afgerond, wordt een Investeringsbesluit opgesteld. In dit Investeringsbesluit is een definitief plan voor de buurt opgenomen waarin precies omschreven staat waar de bebouwing komt en hoe dit eruit zal zien. Als dit plan klaar is, zal het stadsdeel een formele inspraakronde organiseren. Dit zal in de herfst van 2007 zijn.

Zuidas en detailhandel

De stadsdeelraad zal 22 mei een avond aan dit onderwerp wijden.

 

Volgende BPZ vergadering

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 25 april, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam).

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.