Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 3

Debat 21 januari jl.
Aan het debat over Zuidas met sprekers namens de Angoraredactie werd door meer dan 60 mensen deelgenomen. Centraal stond de afweging van de aanleg van het DOK ten opzichte van de mogelijke alternatieven, vooral de huidige situatie als 0-meting, het dijkmodel, het dijk+ model en de lange as van Zuidas naar Schiphol. Er werd een maatschappelijke kosten- batenanalyse gepresenteerd waarbij het DOK het grootste negatieve saldo liet zien.

Concept projectbesluit Ravel
Het BPZ heeft schriftelijk gereageerd op het concept projectbesluit van Ravel. Genoemd is onder meer de flink toegenomen aantal m² bebouwing, de flexibiliteit van de bestemming van de gebouwen en de vraag om klimaatneutrale woningen en kantoren overwegen te bouwen. Zie onze site (standpunten).

Klimaatrobuuste maatregelen
Over de loop van de volgende negen maanden worden drie debatten gevoerd over de effecten van extreme situaties in een verstedelijkte regio als Amsterdam. Wat te doen bij hoog water, extreme hitte of regenbuien? Het eerste debat is maandag 26 januari om 20.00 uur in De Rode Hoed (Keizersgracht 102, Amsterdam). Sprekers: wethouder Maarten van Poelgeest, Ed Nijpels (voorzitter branchevereniging ingenieursbureaus ONTI) en anderen. Informatie en voorverkoop via: www.rodehoed.nl.

Opknapbeurt kermisterrein Amstelpark
Het gebied van het zogenaamde ‘Kermisterrein’ in het Amstelpark wordt vernieuwd. Dit stukje grond ligt voorbij de hoofdingang links, op weg naar het speelterrein. Klik hier voor meer informatie of kom op 4 februari van 17.00-19.00 uur naar de informatiemiddag in het parkgebouw aan de ingang van het Amstelpark. De stukken liggen 19 januari ter inzage en er kan tot 14 februari schriftelijke gereageerd worden (t.a.v. Mw. S. Huft, Antwoordnummer 27120, 1000 TN Amsterdam).

Vervolg Cultuurcommissie Zuidas
Men is nog lang niet uitgepraat over het rapport van de Cultuurcommissie Zuidas. De Raadscommissie Kunst en Cultuur, Lokale Media, Sport en Recreatie, Deelnemingen en Inkoop heeft het op de eerstvolgende vergadering 5 februari op de agenda staan. Nadere informatie volgt.

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie
Op 10 februari zal het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas besproken worden in de commissievergadering van het Stadsdeel Zuideramstel. Er is tevens een concept bestemmingsplan toegevoegd. Vergeleken met het uitvoeringsbesluit uit 2004 is de voorgenomen bebouwing met bijna 90.000 m2 toegenomen tot ruim 230.000 m2. Plaats: Nieuwe stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923, aanvang: 19.00 uur

Informatieavond bouwplannen VU
Vraagt u zich af hoe het staat met de bouwplannen van de VU? En wilt u een eerste glimp opvangen van hoe de campus van de Vrije Universiteit er anno 2025 uit zou kunnen zien? Of benieuwd naar hoe de nieuwe campus samenhangt met de Zuidas? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 februari in het campuscafé The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van Vrije Universiteit), aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Opnieuw de De Boelesloot
De aanlegwerkzaamheden van de De Boelesoot starten eind januari. De De Boelesloot loopt van Sotheby’s tot en met het Universitair Sportcentrum. Voor de aanleg van deze sloot wordt een aantal bomen gekapt . Ter compensatie zijn er in het plangebied nieuwe bomen voorzien. Deze werkzaamheden vinden in februari plaats. Overige werkzaamheden zullen bestaan uit het graven van de De Boelesloot en het leggen van bestrating. Gezien de omvang en de planning van deze werkzaamheden wordt verwacht dat dit eind 2009 gereed zijn.

Middenberm Beethovenstraat A10
Vanaf maandag 12 januari starten in de middenberm van de A10, ter hoogte van de viaducten over de Beethovenstraat, werkzaamheden ter voorbereiding van de aansluiting van de Noord/Zuidlijn op station Zuid. De wegindeling ter hoogte van de Beethovenstraat wordt tijdelijk aangepast. Ook wordt er een bouwweg aangelegd en het fietspad iets verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind maart 2009.

Bouwaanvraag
Voor het oprichten van een kunstwerk op de zendmast aan de Barbara Strozzilaan 251 is een bouwvraag ingediend (W01/0687-2008). Verder in de Barbara Strozzilaan gelegen is een aanvraag ingediend (W01/0699-2008) voor het veranderen van de entree van nummers 340 t/m 342.
Op het terrein Beethovenstraat t.h.v. zuidwesthoek Beatrixpark is een bouwaanvraag ingediend voor het oprichten van een kantoorgebouw met parkeergarage W01/0695-2008. Alle liggen ter inzage bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht (zie onder).
Voor het G. Mahlerplein 50 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van reclame aan de voorgevel. Deze aanvraag (BVG/1883/08) ligt gedurende twee weken ter inzage op het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel. De bouwaanvragen v.w.b. de De Boelelaan 1117 en 1118 (resp. W01/0666-2008 en W01/0665-2008) liggen bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, uitsluitend na tel. (020 – 5513420/484) afspraak). Gedurende de termijn van zes weken (19 februari) kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen via DMB, Postubs 922, 1000 AX Amsterdam.

Viaduct
Voor het terrein Beethovenstraat 1 (Station Zuid) liggen bij DMB (zie boven) gedurende twee weken de bouwplannen ter inzage voor het oprichten van een viaduct (W01/0552-2008). Dit is bestemd voor de bekabeling maar ook voor voetgangers toegankelijk. Lees op www.vriendenbeatrixpark.nl de zienswijze tegen een verzoek om vrijstelling voor het oprichten van dit viaduct dat het bestuur van de Vrienden van het Beatrixpark heeft ingediend.

Het volgende weekbericht is er weer op 29 januari 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.