Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 3

Discussiebijeenkomst 23 januari

Op woensdag 23 januari kwamen ongeveer 35 mensen af op de discussieavond, die het Bewoners Platform Zuidas had georganiseerd. Het onderwerp Stedelijkheid in de Zuidas: realiteit of illusie? zorgde voor een veelzijdige invulling. Ruwan Aluvihare gaf een omschrijving van het begrip openbare ruimte en de punten die bij de invulling van de openbare ruimte in de grote stad van belang zijn. Sanne van den Eijkhof onderwierp de maakbaarheid van met name de openbare ruimte in de Zuidas aan een kritische toets. Zij onderscheidt drie voorwaarden: bereikbaarheid, functiemenging en heterogeniteit. Daarna werden diverse vragen gesteld, onder meer over bomen aan straten, de bekleding van straat en gebouwen, het inperken van laad- en loshinder en gevelreclame, windhinder en hoe herhaling hiervan te voorkomen, over de toegangswegen en verkeershinder en evacuatieplannen bij rampen. Zaken die, om een aantrekkelijk binnenstedelijk gebied te willen ontwikkelen, alle aandacht verdienen. Een verslag van de avond volgt in de Wijkkrant Buitenveldert van maart 2008.

 

Raadscommissie Verkeer en Vervoer Centrale Stad

In de vergadering van de Raadscommissie Verkeer en Vervoer etc. van de Centrale Stad. Op de vergadering van 16 januari jl. werd vastgesteld dat de verschillen tussen de Regionale OV-visie en de Amsterdamse OV-visie overbrugbaar zouden moeten zijn. Uitgangspunt blijft fijnmazigheid, waar de Zuidas ook een belangrijke rol in speelt. De inzet van particulier personenvervoer draagt hiertoe ook bij.

Op de vergadering van woensdag 6 februari wordt de Amsterdamse en de Regionale OV-visie verder besproken. De gemeenteraad zal de OV-visie in haar vergadering van 13 februari vaststellen. In maart 2008 is vaststelling door de Stadsregio voorzien.

 

EPC-norm in de Zuidas

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt berekend uit het jaarlijkse karakteristieke energiegebruik, de gebruiksoppervlakte van de verwarmde zone, bepaald conform NEN 5128, en de totale verliesoppervlakte. Volgens mededeling van de milieucoördinator ZuiderAmster ziet het ernaar uit dat in het project Gershwin een waarde van 0,7 wordt bereikt. Dit is te beschouwen als een positieve ontwikkeling.

 

Bouwaanvragen terrein Zuidplein

Er is een bouwaanvraag gedaan voor het plaatsten van de lift voor lijn 5 aan de zuidkant van de viaduct Strawinskylaan. Het omleggen van lijn 5 houdt verband met de werkzaamheden aan het station Zuid. De lift is bedoeld om het hoogteverschil tussen Strawinskylaan en Zuidplein te overbruggen.

 

 

Fietsenstalling aan A. Vivaldistraat

Er is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een fietsenstalling aan de Antonio Vivaldistraat 2-8.

 

Voorkómen van barrières van fietsers

Op donderdag 14 februari 2008 wordt een bijeenkomst gehouden over de vraag hoe gemeenten barrières voor fietsers kunnen voorkómen. Aanvang: 14.00 uur, locatie: Jaarbeurs Utrecht CS, kosten; gratis. Voor meer informatie zie: www.fietsberaad.nl

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 160. Meer informatie volgt.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 20 februari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 31 januari 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.