Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 30

 

·         Presentatie alternatief verkeersplan op driepartijenoverleg Zuidas

·         Dokmodel, dijkmodel, conflictmodel

·         Stand van zaken keuze dok of dijk

·         Stadsdeel ZuiderAmstel vreest verkeerschaos bij aanleg van kruising op het Europaplein

·         Betere woningen, maar wel in herrie van Europaplein

 

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

di. 2 september 2003
Commissie I, stadsdeel ZuiderAmstel.
(Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten onder meer projectbesluit De Boelelaan/De Boelegracht. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

wo. 3 september 2003
Commissie Verkeer en vervoer, centrale stad.
Agendapunten: onder meer verandering rotonde Europaboulevard in kruising. Zie ook elders in dit weekbericht. Locatie: Stadhuis, Amstel 1, zaal 0239. Aanvang 13:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij de bibliotheek en bij het voorlichtingscentrum van het stadhuis. Meer informatie bij de raadsgriffie, telefoon 5523546.

do. 4 september 2003
Inspraakbijeenkomst over bouwplan De Boelelaan 8 t/m 16 en Drentestraat 4.
Het betreft het oprichten van 2 kantoorgebouwen en 1 woongebouw. Locatie: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Aanvang 11:00 uur. Graag aanmelden op telefoonnummer 5513420/5513484. De stukken liggen ter inzage op bovengenoemd adres. Schriftelijke reacties sturen naar: Burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

do. 4 september 2003
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel
(Driessen; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte). Agendapunten niet relevant voor de Zuidas. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

di. 9 september 2003
Inspraakbijeenkomst kruising Europaplein.
Zie ook elders in dit weekbericht. Locatie: Miranda Paviljoen, Amsteldijk 223 in Amsterdam. Aanvang 19:15 uur. U kunt zich aanmelden bij het projectbureau Noord/Zuidlijn, telefoon 4704070 of e-mail info.noordzuidlij@ivv.amsterdam.nl

di. 9 september 2003
Commissie II, stadsdeel ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

wo. 17 september 2003
Gemeenteraad centrale stad.
Agendapunten: onder meer verandering rotonde Europaboulevard in een kruising. Locatie: Stadhuis, Amstel 1, raadszaal. Aanvang 13:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij de bibliotheek en bij het voorlichtingscentrum van het stadhuis. Meer informatie bij de raadsgriffie, telefoon 5523546

do. 25 september 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 11 september. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

do. 25 september 2003
Uiterste datum voor het indienen van zienswijzen
m.b.t. vrijstellingsaanvraag van wet ruimtelijke ordening voor bouwplan Gustav Mahlerlaan 14: vergroten casco onderbouw tot stedelijke voorzieningen (W1/0118-2003). Aanvraag ligt ter inzage op Weesperplein 4, kamer 322, op werkdagen van 8;30 tot 12:00 uur. Meer informatie bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht, telefoon 5513420/5513484. Schriftelijke reacties sturen naar: Burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

di. 30 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten: onder meer Projectbesluit De Boelelaan/De Boelegracht. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

wo. 1 oktober 2003
3 Partijen Overleg.
Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.


wo. 8 oktober 2003
Uiterste datum voor schriftelijke inspraak over de kruising Europaplein.
Zie ook het artikel in dit weekbericht.  Adres: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, projectbureau Noord/Zuidlijn, postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

di. 28 oktober 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel (onder voorbehoud). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

do. 30 oktober 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 16 oktober. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
 

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Presentatie alternatief verkeersplan op driepartijenoverleg Zuidas

De verkeerskundige Pieter van der Galiën heeft afgelopen maandag zijn visie op het verkeer in de Zuidas gepresenteerd tijdens het driepartijenoverleg tussen stadsdeel ZuiderAmstel, bewonersplatform Zuidas en projectbureau Zuidas. Van der Galiën deed onderzoek naar de gevolgen die de Zuidasplannen hebben voor het verkeer en concludeerde dat er in de huidige plannen te weinig aandacht bestaat voor de verkeersafwikkeling. Vervolgens ontwierp hij een nieuw verkeersplan voor het Zuidasgebied. Belangrijkste onderdeel hiervan is het invoeren van eenrichtingsverkeer op de hoofdwegen in de Zuidas.
Het bewonersplatform Zuidas (BPZ) is niet met alle onderdelen van het plan even gelukkig, maar vindt de studie toch zo interessant en vernieuwend dat de verkeerskundige is uitgenodigd als deskundige op het driepartijenoverleg. BPZ-voorzitter Marleen Munniksma vertelt over het plan: ‘ De presentatie van Pieter is niet het voorstel van het BPZ, maar het bevat vele goede gedachten en bovenal is het plan niet alleen op de auto gericht maar krijgen voetgangers, fietsers, bus en tram ook ruimte. Nu het stadsdeel niet meer hamert op de snelle aanleg van de derde A10-afslag, maar ook andere mogelijkheden bespreekbaar maakt, leek het ons een goede gelegenheid om de plannen van Pieter in te brengen. We horen graag wat de anderen hiermee willen doen.’
De presentatie van Van der Galiën leidde tot een levendige discussie tussen de in groten getale aanwezige bewoners, ambtenaren en politici over de huidige en toekomstige verkeerssituatie in de Zuidas. Het bewonersplatform hoopt hiermee te hebben bijgedragen aan een open en constructieve gedachtenwisseling over het verkeer in de Zuidas. In de woorden van Marleen Munniksma: ‘We hopen  dat hiermee een aanzet wordt gegeven tot meer openheid van lopende en toekomstige verkeersonderzoekenn en dat de inbreng van het BPZ niet beperkt hoeft te blijven tot het achteraf leveren van commentaar. Het bewonersplatform mist een samenhangende visie op de verkeersdeelnemers in en om de Zuidas, in het bijzonder de niet-automobilisten. De stroom verkeersonderzoeken met sterk wisselende uitkomsten is daar geen basis voor. Verder is het voor ons onverteerbaar dat de stroom artikel-19 plannen voortdendert, zonder zicht op de gevolgen voor omwonenden en andere gebruikers van de Zuidas.’

Dokmodel, dijkmodel, conflictmodel
Al weer een tijdje geleden, op 16 juli, verscheen in het Amsterdams Stadsblad een interessant artikel over de relatie tussen de buurtbewoners en de overheid als het gaat om de Zuidas. Hieronder een deel van het artikel.

Als het over de Zuidas gaat, dan spelen de woorden ‘dokmodel’ en ‘dijkmodel’ een grote rol. ‘Dokmodel’ staat voor het in tunnels leggen van A10 en sporen en ‘dijkmodel’ voor het bovengronds laten daarvan. Als het gaat om de verhoudingen tussen omwonenden en gemeente annex projectbureau Zuidas, dan is vooral het woord ‘conflictmodel’ van toepassing.  De beschrijving ‘conflictmodel’ is afkomstig uit  ‘Opgaven voor Amsterdam-Zuid’, een verslag dat de TU Delft heeft gemaakt over een onlangs gehouden Zuidas-studiedag. Het is voor een groot deel gewijd aan de verhouding met omwonenden. ‘Toezeggingen aan investeerders lijken belangrijker dan toezeggingen aan bewoners’, zo staat te lezen. ‘Bewonersgroepen reageren vaak negatief op voorstellen van gemeente en projectbureau Zuidas. Andersom heeft de gemeente geen hoge dunk van de bijdrage die bewoners willen leveren aan de planvorming.’ Omwonenden lopen te hoop tegen gevolgen van al lopende bouwprojecten, vooral de verkeersoverlast. De oplossing moet voor de gemeente komen van het dok, maar dat begint pas over tien jaar. (…) Maatregelen zijn nu al heel goed mogelijk, omdat (in de woonbuurten) weinig verandert. Bovendien: begint de aanleg van die tunnels over tien jaar echt? Het verslag roept twijfels op: ‘Heeft de overheid wel het geld voor de A10, de aanleg van nieuwe sporen en de bouw van een nieuw hsl-station? Want als Rijkswaterstaat spitsstroken invoert langs de A9 in Amstelveen, dan kan het dok op de lange baan worden geschoven. Indien het dok er niet komt, blijft Amsterdam-Zuid achter met een monofunctioneel kantoorgebied, een slecht bereikbaar station, een sociaal onveilige omgeving, veel lawaai en luchtverontreiniging en slechte bereikbaarheid.’ De bezorgdheid van de bewoners is derhalve allesbehalve ongegrond. Maar een situatie waarin biede partijen als kemphanen tegenover elkaar staan, is ook niet goed, concludeert het rapport.

Stand van zaken keuze dok of dijk
Het Rijk en de gemeente Amsterdam werken nauw samen aan de plannen voor de wijze waarop de uitbreiding van de infrastructuur kan worden ingepast in de stedelijke ontwikkeling van de Zuidas. Het Rijk is daarbij verantwoordelijk voor de sporen, het station en de wegen (de A10), de gemeente voor de gebiedsontwikkeling.

Voorkeur voor dokmodel
De staatssecretaris voor Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in juni 2002 in een brief de gezamenlijke voorkeur van Rijk en gemeente voor het dok, met het dijkalternatief als terugvaloptie, bevestigd. De keuze voor dijk of dok zal gemaakt worden in het kader van de Milieu-Effectrapportage (MER) die Rijk en gemeente samen doorlopen. De MER houdt in dat onderzocht wordt welke effecten dok of dijk hebben op milieu-, economische en verkeerstechnisch gebied. Die effecten wo4rden beschreven in een Trajactnota. Daarna neemt de minister een voorlopig standpunt in. Vervolgens wordt een tracebesluit opgesteld en vastgesteld. Naar verwachting zal de trajectnota medio 2005 gereed zijn.

Nieuwe regering
In het bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de gemeente Amsterdam van 14 oktober vorig jaar is de bestuurlijke voorkeur voor het dokmodel nogmaals bevestigd. Gezien de demissionaire status van het kabinet en de benodigde inwerktijd voor de nieuwe bewindslieden is toen besloten het volgende bestuurlijk overleg te plannen in de herfst van 2003. Tijdens dit overleg zal besloten worden of het dokmodel nog steeds de voorkeur geniet. Versteviging van de internationale concurrentiepositie van de Zuidas is daarbij een belangrijke overweging.. De technische en financiele haalbaarheid zijn echter ook belangrijk.

Studies
Ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg werken het Rijk en de gemeente Amsterdam gezamenlijk aan een ‘business case’, een risico-analyse en een technische studie naar de inpasbaarheid van het dok. De business case moet inzicht geven in de voorgenomen investeringen en opbrengsten van infrastructuur, vasgoed en stedenbouwkundige ontwikkeling in het Zuidasgebied. Uit dit onderzoek zal moeten blijken in hoeverre de kosten kunnen worden gedekt uit de grondopbrengsten. Op basis hiervan overwegen Rijk en gemeente of ze een publiek-private samnewerking willen aangaan, met een verdeling van kosten, opbrengsten en risico’s.
De risico-analyse zal inzicht geven in de aard en omvang van de risico’s die met het project gemoeid zijn. In een technische studie (‘quick scan’) worden de technische mogelijkheden, onmogelijkheden en kostenconsequenties van zowel het dok als het dijkalterantief uitgewerkt. (Bron: Nieuwsbrief Zuidas, nummer 1,  juli 2003)

Stadsdeel ZuiderAmstel vreest verkeerschaos bij aanleg van kruising op het Europaplein
Het Dagelijks Bestuur van ZuiderAmstel heeft in een brief het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam laten weten dat het vreest dat de aanleg van een kruising op het Europaplein, vanwege de aanleg van de Noord-Zuidlijn, in de toekomst tot een verkeerschaos kan leiden.
Het Dagelijks Bestuur stelt nadrukkelijk niet tegen de aanleg van de Noord-Zuidlijn te zijn, maar zich zorgen te maken over onvoldoende aandacht voor de diverse ontwikkelingen in het gebied. Bijvoorbeeld die van de Zuidas en de RAI. De Europaboulevard is een voor alle categorieën verkeersdeelnemers uitermate cruciaal verkeersknooppunt waar meerdere verkeersstromen samenkomen: De Noord-Zuidlijn, de Zuidas, diverse straten en lanen vanuit het Stadsdeel en de RAI. De belangen van de verschillende verkeersdeelnemers lopen niet vanzelf synchroon.
Het besluit om over te gaan tot herinrichting komt voor het stadsdeel onverwacht. De toestemming van het College tot de aanleg van een kruising zonder de verkeerssituatie in zijn samenhang te bekijken kan leiden tot chaos en verkeersoverlast in het stadsdeel. Er is uitgegaan van verkeersprognoses die voldoen tot 2010. In ogenschouw genomen, dat de kruising klaar is in 2010 en op een cruciale plek in de stad ligt, is dit een uiterst magere prognose. De huidige rotonde voldoet volgens prognose tot 2030.

Op 9 september organiseert het projectbureau Noord-Zuidlijn een inspraakbijeenkomst. Het stadsdeel is van mening dat het voor inspraak veel te vroeg is daar er onvoldoende onderzoek naar een goede verkeersafwikkeling is gedaan.
Er is de afgelopen tijd steeds meer kritiek op de verkeerstoestand in het gebied. Een verkeerskundige concludeerde in een advies aan de bewonersvereniging De Mirandabuurt dat het verkeer al tegen de kritische grens zit. De bewonersvereniging vreest verkeersoverlast in de buurt als de bouwplannen in de Kop van de Rivierenbuurt doorgaan. (Bron: stadsdeel ZuiderAmstel, Amsterdams Stadsblad, 27 augustus 2003)

Betere woningen, maar wel in herrie van Europaplein
Aan de President Kennedylaan bij het Europaplein worden 125 woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw van tweehonderd woningen, deels in acht lagen. GroenLinks, SP en Amsterdam Anders/De Groenen kregen vorige week geen steun voor hun plan om het gebied met een scherm tegen het autogeluid te bescheremen.
De nieuwbouw krijgt dus veel herrie te verduren, momenteel 63 decibel, maar toenemend. Er geldt een maximum van 65 decibel. Rijkswaterstaat weigert langs de nabijgelegen A10 hogere of langere geluidsschermen te plaatsen. De herrie is daarmee pittig, maar blijft binnen de norm, meent wethouder Stadig (Wonen) die beloofd heeft in vier jaar zestienduizend woningen te bouwen.
De projectontwikkelaar weigert een extra stille zijde in het complex te maken. Sloop van bestaande woningen, gevolgd door bouw van meer en beter geisoleerde woningen is echter beter dan bestaande appartementen te laten staan in de autoherrie, vindt een raadsmeerderheid. PvdA, VVD en CDA zorgden in de raad voor voldoende steun voor het bouwplan met 63 decibel geluid op de gevel. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 27 augustus 2003)

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar
bpz@woozw.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.