Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 32

Kredietcrisis doorboort plannen Zuidas

Op donderdag 30 oktober organiseert het CDA-Amsterdam een debat over de aanleg over de Zuidas. Panelleden zijn Maarten van Poelgeest, Jan ten Hoopen, Douglas Grobbe, Merijn Oudenampsen en Lex van Drooge. Het debat wordt geleid door Jos Denissen. Aanvang 20.00 uur, lokatie Café KHL, Oostelijke Handelskade 44, Amsterdam.

 

Aanpassen welstandscriteria Zuidas

De wet en regelgeving zoals verwoord in de Welstandsnota ZuiderAmstel, deel E toetsingscriteria reclame (febr. 2006) en ten aanzien van het terassenbeleid moet actueel en toepasbaar gehouden worden. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel heeft in een brief aan de supervisoren van Zuidas advies gevraagd op de relevante onderdelen van de Welstandsnota. DIV nr. 08.

 

Bodemonderzoek Beatrixpark

Gedurende de hele maand november zal geotechnisch onderzoek in het Beatrixpark worden uitgevoerd. Dit in verband met de ontwikkeling van het project Beethoeven aan de Zuidas. In diverse paden in het park worden grondboringen verricht. Voor meer informatie over deze werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de heer Baars, 070- 3111 182.

 

Conceptprogrammabegroting 2009 in deelraadsvergadering

Op dinsdag 4 november staat de behandeling conceptprogrammabegroting geagendeerd. De fracties krijgen elk acht minuten om hun visie en reactie op de beleidsbegroting te geven. Aanvang 19.00 uur, Pres. Kennedyplantsoen 3.

 

Debat op 5 november Milieucentrum Amsterdam

Op woensdag 5 november wordt door het Milieucentrum Amsterdam een debat georganiseerd, waarbij Amsterdammers geïnformeerd worden over de gevolgen van de klimaatverandering én te vragen actief mee te denken over de toekomst van de stad. Het doel van de discussie is om te komen tot een inventarisatie van Amsterdamse meningen hierover. De resultaten van deze discussie worden door Milieucentrum Amsterdam ingebracht in de discussie over de nieuwe structuurvisie voor 2010-2020. Begin 2009 volgt de notitie Pijlers Structuurvisie, waarin de gemeente de hoofdpunten van de opgaven en de belangrijkste keuzevraagstukken beschrijft. Deze notitie leidt vervolgens tot het Conceptontwerp Structuurvisie in het najaar van 2009. Vooraf aanmelden via: mailto:j.heijns@milieucentrumamsterdam.nl of telefonisch: 020 – 6241522. Aanvang: 19.30 – 22.15 uur, locatie: Prins Hendrikkade 600 in Amsterdam (nabij Scheepvaartmuseum). Voor meer informatie: www.milieucentrumamsterdam.nl

 

 

Toekomst vogelkantoor onzeker

Het winnende kunstontwerp van kunstenaar Patty Groot Bluemink wordt misschien helaas afgeblazen. Het door Groot Bleumink ontworpen Vogelkantoor is een kunstobject in Zuidas en zou gierzwaluwen gedurende vijf jaar de kans bieden er te nesten. Deze beschermde vogel verblijft alleen in mei, juni en juli in Nederland om zich voor te planten. De gierzwaluw is een honkvaste vogel die elk jaar terugkeert naar dezelfde plek. Door de tijdelijkheid van het project komt de toekomst van het vogelkantoor op losse schroeven te staan. Meer hierover leest u in: http://www.oneworld.nl/index.php?page=_&articleId=15136&pollId=60

 

Bouwaanvraag gedeeltelijk vergroten noordelijk perron Station Zuid

Er is een bouwaanvraag ingediend om het noordelijk perron van station Zuid gedeeltelijk te vergroten (W01/0578-2008). De bouwaanvraag is ter inzage op het Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020 – 5513 420.

 

Ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan

Vanaf 16 oktober ligt het ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan W09/0016-2008 betreffende het oprichten van een parkeergarage, winkels, woningen, kantoor, horeca en hotelschool ter inzage. Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Bouwplannen Mahler- en Gershwinlaan

Ter inzage vanaf 2 oktober zijn de bouwplannen voor de Mahlerlaan en de Gershwinlaan. Deze zijn eveneens ingediend in het kader van de wettelijke bepalingen inzake vrijstelling van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Het betreft plannen voor het oprichten van een parkeergarage (W09/0015-2008), respectievelijk een gebouw voor 71 woningen, bergingen en 3 commerciële ruimten (W01/0328-2009). Inzagetermijn tot 11 november bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Mondelinge zienswijze kunnen naar voren gebracht worden als contact wordt opgenomen met de Dienst, 020 – 5513 420.

 

Ontwerpbesluit terrein Zuidwesthoek van het Beatrixpark
Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit Zuidwesthoek van het Beatrixpark, grenzend aan de Beethovenstraat en Ring A10 Zuid nabij de Prinses Irenestraat 21B – W09/0013-2008, oprichten kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage ter inzage. Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 420/484 (Geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.


Ontwerpbesluit terrein Europaboulevard
Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit terrein Europaboulevard Terrein Europaboulevard (kavel A + B en kavel E) – W09/0009 2008 en W09/0008-2008, oprichten onderwijsgebouw met commerciële ruimte op de begane grond ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 420, geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Hogere geluidsoverlast toegestaan voor nieuwbouw ROC?

Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder voor het verzoek om vrijstelling voor de realisatie van nieuwbouw ROC aan de Europaboulevard (W09/0008-2008 + W09/0009 2008) en het bijbehorende akoestisch rapport liggen met ingang van 9 oktober gedurende een termijn van zes weken ter inzage. De vrijstelling maakt het bouwplan mogelijk, waarin diverse gebruiksfuncties, hoofdzakelijk onderwijs en voorzieningen, aan de Europaboulevard, gelegen aan de westelijke zijde van het stadsdeelkantoor. De geluidbelasting vanwege de A10, Europaboulevard en Pres. Kennedylaan overschrijdt de voorkeursgrenswaarde maar blijft bij delen van de gevels binnen de maximale toelaatbare. Omdat geluidreducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het daarvoor noodzakelijk om hogere waarden van maximaal 53 dB vast te stellen voor het geluid afkomstig van de A10 en de Europaboulevard en 56 dB voor het geluid van de Pres. Kennedylaan. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden indienen bij Burgemeester en Wethouders, p/a/ Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

 

Vrijstelling ex. artikel 19 ROC-kavel Fred. Roeskestraat

De vrijstelling voor het bovengenoemde bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) betreffende kantoor, woningen en bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur, 020-55 13420/484.

 

Optreden Thomaskerk

Op 11 november vindt er in de Thomaskerk een lunchconcert plaats. Een viool- en pianoduo brengen werken van Bach, Schumann, Rachmaninov en Beltiukov ten gehore. Aanvang 12.30 uur. Prinses Irenestraat 36.

 

OPNIEUWNieuwe omgevingsmanager

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich voortaan wenden tot Serge Netten, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 06-51493576.

 

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 6 november 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’

Lees verder over: Weekberichten.