Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 32

• Bezwaren tegen sloop HTS voor theater
• Tekst van het bezwaarschrift van Bewonersvereniging De Mirandabuurt tegen kap bomen
• Tekst van het bezwaarschrift van Bewonersvereniging De Mirandabuurt tegen sloop HTS
• ‘Kantoor ombouwen tot woning niet haalbaar’
• Virtueel Museum presenteert plannen
• ‘Geen cent gereserveerd voor ondergronds station Zuid/WTC’
• Projectontwikkelaars voor behoud artikel-19-procedure
• Verkeer en Waterstaat verschuift prioriteitenData (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

wo. 17 september 2003
Gemeenteraad centrale stad. Op de agenda onder meer vaststellen hogere grenswaarden dan gesteld in de Wet Geluidhinder voor het bestemmingsplan Rivierenbuurt-Zuid. Zie ook weekbericht van 29 september. Let op: behandeling van de kruising Europaboulevard is uitgesteld. Dit onderwerp komt eerst ter sprake tijdens de volgende commissievergadering op 24 september. Locatie: Stadhuis, Amstel 1, Raadszaal. Aanvang 13:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij de bibliotheek en bij het voorlichtingscentrum van het stadhuis. Meer informatie bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

za. 20 september 2003
Debat in het kader van ‘De week van de vooruitgang’ tussen verkeerswoordvoerders van de tweede Kamer, lokale en provinciale bestuurders en maatschappelijke organisaties. Locatie: kerk De Duif, Prinsengracht 754.. Aanvang: 16:30 uur. Vooraf aanmelden via service@milieudefensie.nl of 6262620.

wo. 24 september 2003
Commissie Verkeer en Vervoer, centrale stad. Agendapunten onder meer verandering rotonde Europaboulevard in kruising. Zie ook weekbericht van 4 september. Locatie: Stadhuis, Amstel 1, De Roos-zaal (zaal 0239). Aanvang 13:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij de bibliotheek en bij het voorlichtingscentrum van het stadhuis. Vanaf 17 september ligt een extra stuk ter inzage over de correspondentie tussen de Centrale Stad en het stadsdeel Zuideramstel. Meer informatie en aanmelden inspraak bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

do. 25 september 2003
Bewonersplatform Zuidas. Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten: onder meer Europaplein. De agendacommissie komt bijeen op 11 september. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

do. 25 september 2003
Uiterste datum voor het indienen van zienswijzen m.b.t. vrijstellingsaanvraag van wet ruimtelijke ordening voor bouwplan Gustav Mahlerlaan 14: vergroten casco onderbouw tot stedelijke voorzieningen (W1/0118-2003). Aanvraag ligt ter inzage op Weesperplein 4, kamer 322, op werkdagen van 8:30 tot 12:00 uur. Meer informatie bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht, telefoon 5513420/5513484. Schriftelijke reacties sturen naar: Burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

di. 30 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten: onder meer Projectbesluit De Boelelaan/De Boelegracht. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

wo. 1 oktober 2003
3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

wo. 1 oktober 2003
Congres: De stad van je leven! Op woensdag 1 oktober een congres in Amsterdam over het investeren in vitale en leefbare steden. Organisatie: Stichting Natuur en Milieu en VendexKBB in RAI Amsterdam. Zie: http://www.snm.nl/stad_van_leven.htm

wo. 8 oktober 2003
Uiterste datum voor schriftelijke inspraak over de kruising Europaplein. Adres: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, projectbureau Noord/Zuidlijn, postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

di. 28 oktober 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel (onder voorbehoud). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

do. 30 oktober 2003
Bewonersplatform Zuidas. Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 16 oktober. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

wo. 5 november 2003
3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.
ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Bezwaren tegen sloop HTS voor theater
De Bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft vorige week twee bewaarschriften ingediend bij B &W van de gemeente Amsterdam, betreffende de verleende vergunning voor de sloop van het H.T.S-gebouw aan de Europaboulevard en de verleende kapvergunning van 48 bomen en het verplaatsen van 1 boom rondom het H.T.S-gebouw. Tevens is bij de Rechtbank een voorlopige voorziening gevraagd voor schorsing van beide vergunningen. Dit om te voorkomen dat het slopen en kappen al begint terwijl de bezwaarprocedures nog lopen.
De vereniging vindt de kap- en sloopvergunningen voorbarig. Er is nog geen uitvoeringsbesluit voor het gebied en ook nog geen bouwvergunning voor het theater van Van den Ende.
Wolmoed Dulfer van de bewonersvereniging is bang dat de De Mirandabuurt lang in de extra stank en herrie van het verkeer zal zitten als de sloop- en kapplannen nu al uitgevoerd worden.
Volgens projectleider Michel Grolla is het niet de bedoeling onmiddellijk te gaan slopen en kappen. “Het HTS-gebouw wordt eerst nog drie maanden verhuurd aan het ROC. De vergunningen horen bij de voorbereidingen die wij momenteel treffen om de start van de bouw in januari 2005 mogelijk te maken,” zegt hij in het Amsterdams Stadsblad van 10 september. Grolla verwacht begin 2004 te beginnen, zodat de grond voor januari 2005 bouwrijp is. Het idee om bomen te laten staan spreekt Grolla wel aan: “Kappen willen we ook pas als we weten hoe het wordt. De intentie is zoveel mogelijk bomen te handhaven of eventueel te verplaatsen”. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 10 september 2003)

Tekst van het bezwaarschrift van Bewonersvereniging De Mirandabuurt tegen kap bomen
Door Wolmoed Dulfer, bestuurslid.
In het Amsterdams Stadsblad van 20 augustus 2003 lees ik de advertentie van de dienst Amsterdam Beheer waaruit blijkt dat er een kapvergunning is verleend voor het kappen van 48 bomen en verplaatsen van 1 boom i.v.m. de sloop van het gebouw van de HTS, Europaboulevard 23.
Als bestuurslid van de bewonersvereniging De Mirandabuurt en als buurtbewoner maak ik bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning. Ik heb hiervoor de volgende argumenten:
• Voordat een vergunning verleend wordt, dient er sprake te zijn van een voorgenomen besluit waarover belanghebbenden zienswijzen kunnen geven of bezwaar en beroep kunnen instellen. Van een dergelijk voorgenomen besluit zijn de omwonenden echter niet in kennis gesteld.
• Er is ons niets bekend van stukken die ter inzage zijn gelegd om te kunnen beoordelen om welke bomen het precies gaat of waarom het kappen van de bomen noodzakelijk is.
• Het kappen van de bomen betekent dat er vooruitgelopen wordt op het uitvoeringsbesluit en inspraak over de Kop Rivierenbuurt. Zolang deze procedure nog niet is afgerond maakt de gemeente zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. Hoe weet je immers wat er gekapt moet worden, als je nog geen idee hebt wat er op die plek gebouwd gaat worden. Tevens bestaat er altijd nog de mogelijkheid dat de plannen voor de Kop Rivierenbuurt niet doorgaan of totaal anders uitgevoerd gaan worden dan men op dit moment voor ogen heeft.
• Het kappen van de bomen staat haaks op het door stadsdeel ZuiderAmstel toegezegde ecologische verkenning in het groengebied tussen Zorgvliet en de Europaboulevard (brief van 15 juli 2003 van de heer Koppen, kenmerk 03/7244, sector beheer) waarvoor een opdracht ligt bij de stedelijke Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO), afdeling ecologie. Het getuigt van onbehoorlijk bestuur omwonenden een ecologisch onderzoek toe te zeggen en vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek de bomen te kappen waarop dit onderzoek betrekking heeft.
• De Mirandabuurt heeft al jaren last van geluidsoverlast en luchtvervuiling door het autoverkeer en het openbaar vervoer over de A10 en langs de Europaboulevard. De aanwezigheid van bomen vangen nog enigszins het geluid en de vervuiling op. Het kappen van de bomen op dit moment terwijl de plannen nog in een beginstadium zijn, betekent een onaanvaardbare lange periode van extra overlast. De toezegging van herbeplanting zal de komende jaren geen enkel soulaas bieden.
We spreken onze zorg uit over het slopen van zo veel mooie bloeiende bomen terwijl het geenszins vaststaat dat dat voor de bouw in Kop Rivierenbuurt noodzakelijk is.

Tekst van het bezwaarschrift van Bewonersvereniging De Mirandabuurt tegen sloop HTS
Door Wolmoed Dulfer, bestuurslid
Bij deze maak ik als bestuurslid van de vereniging De Mirandabuurt en als omwonende bezwaar tegen het verlenen van een sloopvergunning W20/0025 2003 (HTS-gebouw, Europaboulevard 23, Kop Rivierenbuurt, stadsdeel ZuiderAmstel).

Zonder
– informatie aan de omwonenden
– een uitvoeringsbesluit “Kop Rivierenbuurt”
– een bestemmingsplan “Kop Rivierenbuurt”
– definitief bouwplan “Kop Rivierenbuurt”
– oplossing voor (bouw)verkeer nu en straks
komt het verlenen van een sloopvergunning mij als voorbarig voor.

‘Kantoor ombouwen tot woning niet haalbaar’
Het ombouwen van leegstaande kantoren tot sociale woningbouw in het gebierd rond de Zuidas is niet haalbaar. Dat stelt het dagelijks bestuur van ZuiderAmstel als reactie op een VVD-voorstel om op deze wijze een alternatief te bieden voor sociale woningbouw in de Zuidas zelf, die voortdurend in de verdrukking zit. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 10 september 2003)

Virtueel Museum presenteert plannen
De stichting Virtueel Museum Zuidas wil vanaf volgend jaar vrije werkruimte bieden aan kunstenaars. Elk halfjaar krijgen tien kunstenaars voor een halfjaar werkruimte toegewezen op verschillende locaties in de Zuidas. ‘Vrije Ruimten Zuidas’ is een van de beeldende kunst-projecten die de stichting maandag 8 september presenteerde in veilinghuis Sotheby’s in Amsterdam.

De opdracht
De stichting Virtueel Museum Zuidas, onder leiding van oud-directeur Simon den Hartog van de Rietveld Academie, heeft van het gemeentelijke projectbureau Zuidas de opdracht gegekregen om beeldende kunst in de openbare ruimte – tijdelijk en permanent – neer te zetten in het gebied rond de Amsterdamse ring. Dit ter bevordering van een ‘inspirerend en levendig kunstklimaat’.

Kunstenaars, componisten en schrijvers
Zowel beeldende kunstenaars als componisten, schrijvers en wetenschappers komen in aanmerking voor het Vrije Ruimten-project. Een aantal werkruimtes voor het eerste halfjaar is al vergeven, onder wie Spinozaprijswinnaar en wiskundig fysicus Robbert Dijkgraaf, documentairemaker Robbert Schröder en videokunstenares Katrin Korfmann. Na een half jaar worden de resultaten van de broedplekken gepresenteerd tijdens een slotmanifestatie met exposities, workshops en muziek. Als thuishonk voor de Stichting Virtueel Museum Zuidas is er een verplaatsbaar mobile home dat steeds daar komt te staan waar de meeste bouwactiviteiten zijn. (Bron: www.zuidas.nl)

‘Geen cent gereserveerd voor ondergronds station Zuid/WTC’
In het Parool van dinsdag 9 september vergelijkt Frans Peeters de vele Rotterdamse metroplannen met de relatieve stilte in Amsterdam. Terwijl Rotterdam vlak na het in gebruik nemen van de Beneluxlijn alweer in Den Haag op de stoep staat voor meer geld, lijkt Amsterdam tevreden met de maximale rijksbijdrage van twee miljard euro voor de Noord/Zuidlijn. Vanwaar deze Amsterdamse bescheidenheid? Peeters meent dat dit alles te maken heeft met het ‘open eindje’ aan de Noord/Zuidlijn, namelijk station Zuid/WTC. Daar, in de Zuidas, moet een nieuw Amsterdams zakencentrum verrijzen. Om ruimte te maken voor de nieuwe ontwikkelingen, moeten de A10, de spoorlijn en de metro onder de grond verdwijnen. Volgens Peeters zal vooral de metro een probleem gaan vormen. Ter hoogte van Station Zuid/WTC zullen verschillende metrolijnen uit de richtingen Centraal Station, West, Zuidoost en Amstelveen samenkomen in een ingewikkeld knooppunt van lijnen over en onder elkaar. Dit knooppunt moet onder de grond aangelegd worden, anders zullen de banken zich uit het Zuidas-project terugtrekken. Bovendien moet het knooppunt wegens ruimtegebrek ook nog eens onder de A10 en spoorlijn komen te liggen. Hiervoor zijn lange diepe aanlooptunnels nodig. Het geheel gaat volgens Peeters miljarden kosten, misschien wel meer dan de hele Noord/Zuidlijn zelf. Deze kosten voor het nieuwe ondergrondse station zijn echter niet opgenomen in de begroting voor de Noord/Zuidlijn. Dit geld zal van het rijk moeten komen. Dit is naar mening van Peeters de reden dat Amsterdam niet zeurt over het gemak waarmee Rotterdam geld voor metroprojecten binnenhaalt.

Inderdaad wordt in de huidige plannen voor de Noord/Zuidlijn nog geen rekening gehouden met een nieuw station Zuid/WTC. Op de website van de gemeente staat over dit station te lezen: ‘Het bovengrondse station Zuid/WTC is het enige station van de Noord/Zuidlijn dat er nu al ligt. Wel moeten de perrons en toegangen aangepast worden aan de Noord/Zuidlijn. De sporen van de Noord/Zuidlijn worden na station Europaplein aangesloten op de sporen van de Ringlijn richting Zuid/WTC en verder.’
Een reden voor het ontbreken van het station Zuid/WTC in de plannen voor de Noord/Zuidlijn kan zijn dat dit valt onder de Zuidas. Het station Zuid/WTC vormt het centrum van de Zuidas. Tot nu toe zijn er ook uit de hoek van de Zuidas nog weinig concrete plannen voor het station vernomen. Volgens de planning van het projectbureau zullen de sporen van de Noord/Zuidlijn op zijn vroegst in 2017 onder de grond komen. Het ondergronds brengen van de metro, spoorlijnen en snelweg is onderdeel van het zogenaamde ‘dokmodel’. Dit gaat veel geld kosten, dat grotendeels terugverdiend moet worden door de grondopbrengsten. De gemeente wil echter ook geld van het rijk. In oktober voeren de gemeente Amsterdam en het rijk overleg over de infrastructuur in de Zuidas. Wellicht ontstaat hierna ook meer duidelijkheid over de toekomst van station Zuid/WTC. (Bron: het Parool, 9 september 2003, www.amsterdam.nl, kwartaalplanning projectbureau Zuidas)

Projectontwikkelaars voor behoud artikel-19-procedure
De Neprom is voor behoud van een verkorte bestemmingsplanprocedure in de zin van de huidige verzelfstandigde artikel-19-procedure. Het ministerie van VROM is van mening dat deze artikel-19-procedure in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening niet meer nodig is. Het wetsontwerp voorziet wel in een nieuwe, sterk verkorte bestemmingsplanprocedure die volgens de opstellers van de nieuwe wet niet meer tijd in beslag neemt dan dan de artikel-19-procedure uit de oude wet. De ontwikkelaars vinden dat er geen garanties zijn dat VROM die termijnen kan nakomen. (Bron: IKCRO Nieuwsflits/Het Financieele Dagblad, 9 september 2003)

Verkeer en Waterstaat verschuift prioriteiten
In het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport (MIT) gaan de projecten op de ‘most wanted’ lijst drastisch schuiven. De nadruk in het MIT komt op onderhoud; pappen en nathouden en vooral niet te veel bijbouwen. Dekking vinden voor de risicoreservering van 985 miljoen euro is een ander probleem. De planning van het MIT is bewust zo opgezet dat er makkelijk in kan worden geschoven. Onder invloed van procedures, rechtszaken, politiek geharrewar en dwarsliggende omwonenden is het regelmatig nodig de planningen om te gooien. De hand is al op de knip voor de Hanzelijn, Randstadrail, Noord-Zuidlijn en zogenoemde Sleutelprojecten rond de HSL-stations. De financiën voor deze projecten wordt over een langere periode uitgesmeerd, waardoor de projecten vertragen. (Bron: IKCRO Nieuwsflits/Cobouw, 9 september 2003)

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@woozw.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.