Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 34

Ombudsman vraagt om ervaringen met gemeentelijke inspraakprocedures
De Nationale ombudsman vraagt mensen hun ervaringen met gemeentelijke inspraakprocedures te melden via zijn website www.nationaleombudsman.nl. Deze ervaringen wil de ombudsman gebruiken om een beeld te krijgen van de meest kwetsbare punten in inspraakprocedures. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe behoorlijke inspraak eruit hoort te zien.

Inspraakavond startbesluit Strawinskylaan
Op donderdag 27 november wordt een presentatie en inspraakavond georganiseerd door Zuidas Amsterdam over het concept Startbesluit (voormalig Projectbesluit) Strawinsky. Aanvang 19.00 uur, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Inspraak startbesluit Kenniskwartier
Op woensdag 10 december wordt een presentatie en inspraakavond georganiseerd door Zuidas Amsterdam over het concept Startbesluit voor het Kenniskwartier. Aanvang 19.00 uur, café The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van de Vrije Universiteit).

Nieuwbouw synagoge Veluwebuurt
Vanaf 17 november zijn i.v.m. de bouw van de nieuwe synagoge, werkzaamheden gestart aan de Zuidelijke Wandelweg. Halverwege december beginnen de heiwerkzaamheden.

Boelesloot en leidingenbrug
De volgende ontwerpbesluiten liggen m.i.v. 20 november op het Weesperplein 4, kamer 322 ter inzage (tel. 020 – 5513 419/427). W09/0010-2008; aanleg van de `De Boelesloot’ en W09/0012-2008 het oprichten kabel- en leidingenbrug met voetgangersfunctie. Gedurende zes weken kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen tegen het verlenen van deze vrijstellingen bij B & W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Vernieuwde reclame-uiting
Aan de Europaboulevard ter hoogte van de De Boelelaan is een bouwplan (W01/0551-2008)
met inzagetermijn van zes weken ingediend voor vernieuwde reclame-uitingen. Tot 1 januari 2009 kan de aanvraag worden ingezien op het Weesperplein 4, kamer 322 (020 – 5513 419-427) Een ieder kan tevens tot die tijd een schriftelijke zienswijze indienen bij B & W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening
De oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) dateert uit 1965. Omdat de WRO regelmatig werd aangepast, werd het tijd voor een fundamentele herziening, die per 1 juli 2008 in werking is getreden.
Wat betekent dit voor de aanvraag van een bouwvergunning?
Het Stadsdeel wil de bewoners snel en klantvriendelijk tot dienst zijn. Dit betekent dat de procedures kort, efficiënt en duidelijk moeten zijn.
In de nieuwe wet krijgt het bestemmingsplan een andere positie. Voor de gemeente wordt het bestemmingsplan hét centrale instrument binnen de ruimtelijke ordening. De vrijstellingsmogelijkheden, zoals we die tot op heden kenden (de zogenoemde artikel 19-procedures), zijn vervallen. In de plaats hiervan is een nieuw instrument in het leven geroepen, namelijk het projectbesluit. Dit is het besluit om ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen in het geval er een bouwvraag wordt ingediend, die niet binnen het bestemmingsplan past maar waar het stadsdeel wel medewerking aan wil verlenen. De wet stelt dat een projectbesluit altijd gevolgd moet worden door een aanpassing van het bestemmingsplan (in de meeste gevallen binnen 1 jaar). Dit betekent dat twee vergelijkbare procedures elkaar in korte tijd opvolgen.
Procedure Bouwvergunning
• Stap 1: Initiatiefnemer dient aanvraag bouwvergunning in.
• Stap 2: Stadsdeel toetst aanvraag aan bestemmingsplan.
a. Indien aanvaag binnen bestemmingsplan past, kan bouwvergunning verleend worden.
b. Indien aanvraag NIET binnen bestemmingsplan past dan kan het stadsdeel het volgende beslissen:
Nieuwe Wro: afwijzen van de bouwaanvraag Oude Wro Afwijzen van de bouwaanvraag
Opstellen (herziene) bestemmingsplan Verlenen vrijstelling ex. Artikel 19, lid 1 of 2 van
de WRO
Verlenen bouwvergunning na ca. 8 maanden Verlenen bouwvergunning na ca. 6 maanden
Samenvattend
Met de nieuwe wet worden er geen vrijstellingen meer verleend. Indien de gemeente wil meewerken aan een bouwaanvraag dat niet in het bestemmingsplan past (en waarvoor onder de oude wet een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 WRO gevolgd werd), wordt er direct een (herziening) bestemmingsplan opgesteld. Om de procedures van de bouwvergunning zo kort mogelijk te houden, is de inspraakverordening niet van toepassing op dit soort bestemmingsplannen. Er is zo meer duidelijkheid naar de burger, de organisatie en het bestuur, omdat er geen `dubbele’ ruimtelijke procedures zijn.

Beatrixpark
Gedurende de hele maand november zal geotechnisch onderzoek in het Beatrixpark worden uitgevoerd. Dit in verband met de ontwikkeling van het project Beethoeven aan de Zuidas. In diverse paden in het park worden grondboringen verricht. Voor meer informatie over deze werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de heer Baars, 070- 3111 182. Ook zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken voor de parkeergarage voor het Akzo Nobelgebouw gestart. Na het kappen van de bomen kunnen de kabels en leidingen en de fietsroute worden verlegd naar de Prinses Irenestraat. Deze werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2009. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Oerle, 06-1137 7678.

Lunchconcerten
Op dinsdag 25 november worden in de Thomaskerk Franse chansons van toen en nu ten gehore gebracht. Op 9 december treedt een saxofoonduo op. Tijd 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36.

Dance event
In de nacht van zaterdag 20 december tot zondag 21 december vindt in de RAI de Dirty Dance plaats. Deze evenementaanvraag ligt gedurende twee weken ter inzage op beide Stadsdeelkantoren. Belanghebbenden kunnen tot 4 december hun zienswijzen indienen bij het stadsdeel t.a.v. het dagelijks bestuur.

Tutu komt naar de VU
Aartsbisschop Desmond Tutu zal op 4 december, in het kader van de lancering van het Desmond Tutu-programme aanwezig zijn bij de installatie van vier nieuwe hoogleraren aan de VU-faculteiten. De houders van de leerstoel gaan behalve onderzoek doen tevens de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika stimuleren. Het middagprogramma biedt ruimte voor de minister Bert Koenders en directeur van het Nat. Research Foundation South Africa, Mzamo Moangaliso. Aanmelden kan via: http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2008/okt-dec/desmond-tutu-programma.asp

Het volgende weekbericht is er weer op 27 november.
De volgende en laatste BPZ-vergadering van 2008 is op 17 december.

Lees verder over: Weekberichten.