Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 5

Vergadering 5 februari over Rapport Commissie Cultuur Zuidas
Vandaag vergadert de raadscommissie verder over de aanbevelingen n.a.v. het rapport van de Cultuurcommissie Zuidas. De volgende drie opdrachten zijn toen verwoord:
1. haalbaarheidsonderzoek cultuurgebouw, 2. nadere formulering van de regierol van de gemeente en 3. instellen van een intendant. De inspraak van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is te lezen via hun site. Aanvang vergadering: 13.30 uur. Rond 15.00 uur komt het rapport aan de orde. Adres: Stadhuis, Amstel 1, zaal 0239.

Projectbesluit De Mirandastrook
Op 10 februari heeft de raadscommissie een vergadering waar het Projectbesluit De Mirandastrook aan de orde komt. Er zijn twee opties, waarbij één versie de verhuizing van het De Mirandabad naar de Pres. Kennedylaan vereist. Aanvang: 19.00 uur, raadszaal in het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923.

Zuidas verdient heel veel verbeteringen
Voormalig voorzitter van het BPZ, Lieneke Meurs, heeft in het Parool van 2 februari j.l. met een ingezonden brief omschreven hoe in het bouwlustige Zuidas de iconen elkaar rap volgen. In haar visie is `de skyline een rommeltje’ en `faalt, ondanks herhaaldelijk bellen, de openbare verlichting op Zuidas hopeloos’. Ze wijst een icoon in Zuidas niet af, maar tipt dat zolang het nog niet zover is `in de tussentijd er geld uitgegeven moet worden aan het verbeteren van wat er al is: de huidige openbare ruimte en culturele initiatieven van onderop!’ Zie onze site (publicaties) voor de hele brief.

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie
De bespreking van het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas is verplaatst naar de commissievergadering van het Stadsdeel ZuiderAmstel op 5 maart. Intussen heeft de gemeenteraad van Amsterdam het voornemen bekend gemaakt om het bestemmingsplan Kop Zuidas voor te bereiden. Er zijn echter geen stukken ter inzage beschikbaar. De eerste gelegenheid waarop het indienen van zienswijzen mogelijk is, zal zijn tijdens het tervisielegging van het ontwerp bestemmingplan. Vooralsnog wordt het voornemen besproken met Stadsdeel ZuiderAmstel en de Mirandabuurt. Voor het Stedebouwkundig programma van eisen (pdf-bestand) en meer informatie, kan na 9 februari contact worden opgenomen met Mevr. de Jong via ajg@zuidas.nl.

Beethovenstraat
Voor het bouwrijpmaken voor de ontwikkeling van het project Beethoven was gepland dat het fietstunneltje gedurende vier maanden buiten gebruik was. Met succes is door de Fietsersbond hiertegen geprotesteerd. Het werk aan het Akzo/Nobel-kantoor is anders gepland, waardoor fietsers in elk geval tot na de zomer de gewone route kunnen blijven gebruiken.

Informatieavond bouwplannen VU
Vraagt u zich af hoe het staat met de bouwplannen van de VU? En wilt u een eerste glimp opvangen van hoe de campus van de Vrije Universiteit er anno 2025 uit zou kunnen zien? Of benieuwd naar hoe de nieuwe campus samenhangt met de Zuidas? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 februari in het campuscafé The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van Vrije Universiteit), aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Het rapport Mertens
Wie het volledige rapport van Mertens (over de vermindering van het aantal stadsdelen) wil inzien, kan dat hier downloaden.

De geboorte van de Zuidas
Met de geboorte van de Zuidas werd de ondergang van de IJ-oeverplannen ingezet. Lees meer hierover het historische artikel van Merijn Oudenampsen, gepubliceerd in Ons Amsterdam. De auteur vraagt zich af of Amsterdam in deze turbulente tijd niet moet kiezen voor een meer flexibele aanpak voor Zuidas. De stad zal immers de komende 30 jaar vastzitten in een bepaald ontwikkelingstraject, en aan heftige financiële verplichtingen. De geschiedenis leert dat voor dit soort megaprojecten de kosten vaak te laag worden ingeschat en de voordelen worden benadrukt.
De argwaan die in de bevolking is opgebouwd ten aanzien van grootschalige projecten kan men beter tegemoet te komen door openheid te geven over de keuzes en risico’s die genomen worden, dan door zich terug te trekken in bestuurderskringen en hermetisch taalgebruik.

Uitgave VU-kwartier
In de recente uitgave van het VU-kwartier beantwoordt de heer Noyons de vraag van M. Disselhoff en J. Verbunt over hoe groen het VU-kwartier wordt. Klik hier voor het artikel.

Concept uitvoeringsbesluit Ravel
Het BPZ heeft schriftelijk gereageerd op het concept uitvoeringsbesluit van Ravel. Genoemd is onder meer de flink toegenomen aantal m² bebouwing, de flexibiliteit van de bestemming van de gebouwen en de vraag om klimaatneutrale woningen en kantoren overwegen te bouwen. Zie onze site (standpunten).

Bouwaanvraag
De aanvraag voor het uitbreiden van een hotel in gebouw (W01/0045-2009) op de Strawinskylaan 1 kan worden ingezien bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB). Afspraken vooraf via: 020 – 5513 420/354.

Het volgende weekbericht is er weer op 12 februari 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.