Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 13

Uitvoeringsbesluit Ravel

Het concept uitvoeringsbesluit Ravel komt op 2 april in de commissievergadering van het Stadsdeel aan de orde. Tot de stukken behoort ook de nota van beantwoording op de schriftelijke inspraak. Hierna is het niet mogelijk weer in te spreken op de Raadsvergadering van 21 april. In deze vergadering zal het advies van de Stadsdeelraad aan de Gemeente Amsterdam worden vastgesteld.

 

Akzo Nobel

Akzo Nobel heeft met ING Vastgoed gesproken over uitstel van de verhuizing naar het Beatrixpark. Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten van Noord Holland aan burgemeester en wethouder van Amsterdam de dato 12 maart 2009 bericht dat het project voor het oprichten van een kantoorgebouw en parkeergarage in de Zuidwesthoek van het Beatrixpark niet in strijd is met het recht en evenmin sprake is van strijd met de goede ruimtelijke ordening. Wordt nu een deel van het Beatrixpark bouwrijp gemaakt en blijft het vervolgens braak liggen? En wanneer komt de toegezegde compensatie?

 

Amsterdam: Planstudie naar verdubbeling spoor rond Zuidas
Advies- en ingenieursbureaus Movares en DHV zijn gestart met een planstudie voor de verdubbeling van het spoor rond de Zuidas in Amsterdam. Het gaat om het spoor tussen station Amsterdam Duivendrecht en de Riekerpolder-aansluiting bij Schiphol. Op het traject gaan meer dan twintig treinen per uur en per richting rijden, nu zijn dat er maximaal twaalf. In de planstudie, die wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail, moeten de advies- en ingenieursbureaus rekening houden met meerdere toekomstscenario’s. Het is nog niet duidelijk hoe de Zuidas er uiteindelijk uit komt te zien. In het ontwerp en de bouw moet er ruimte zijn voor flexibiliteit en toekomstige ontwikkelingen. De spoorverdubbeling moet zo worden ingericht dat er altijd uitbreidingsmogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld toekomstige spoortunnels onder de Zuidas en opstelsporen voor hogesnelheidstreinen. (DHV, 30 maart 2009)

 

Informatie-avond OV Saal

(Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad).

Door de ingebruikneming van de Hanzelijn in 2012 zal het aantal treinreizigers fors toenemen op dit traject en zullen er aanpassingen moeten komen aan de sporen, viaducten etc. E.e.a heeft flinke consequenties voor het Zuidas gebied. Een eerste informatie-avond over de sporenuitbreidingen vindt plaats op: donderdag 16 april 2009, Stadsdeelkantoor Zuideramstel, President Kennedylaan 923.

Tijdstip: van 18.30 tot 21.00 uur.

Klik voor meer informatie over de spooruitbreidingen op SAAL-corridor. Voor vragen en opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van Prorail nr.: 0900-7767245 (€ 0,20 per minuut).

 

Geluidsgrenswaarden nieuwbouw ROC

Het college van B.& W. heeft hogere geluidsgrenswaarden dan de voorkeursgrenswaarden uit de wet geluidhinder vast gesteld voor de nieuwbouw van het ROC aan de Europaboulevard. In het bouwplan krijgen hoofdzakelijk onderwijs en voorzieningen een plaats. Het ontwerpbesluit voor de hogere grenswaarden heeft eerder ter visie gelegen.

 

Vaststelling begroting Zuidas 2008

Door een technische onvolkomenheid is deze voordracht niet verder in procedure gebracht richting Raad. De voordracht wordt alsnog aangeboden aan de commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam hebben het voornemen alsnog aan de gemeenteraad de begroting 2008 voor te leggen. Bespreking vindt plaats in de commissie R.O. en Waterbeheer op woensdag 8 april a.s. vanaf 13.30 uur in zaal 0239 van het Stadhuis.

Zuidas Run op 26 april

Op 26 april 2009 vindt de eerste editie van de Zuidas Run plaats. Voor dit hardloopevenement kan iedereen zich opgeven via info@zuidasrun.nl

 

Stadsdeel Zuideramstel: liefst zelfstandig verder

Het D.B. van het stadsdeel heeft in overleg met de raad vorige week gepleit voor behoud van het Stadsdeel, een fusie met stadsdeel Oud-Zuid is dus niet wenselijk. Wat vindt u? Weekblad de Echo biedt de mogelijkheid uw mening te geven over dit onderwerp, stem mee en reageer.

 

Thomas Open Lunchconcert

In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC. U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en the, de toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en duurt een half uur.

 

Politie Wijkteam van Leijenberghlaan: eerste digitale nieuwsbrief

Een kleine 900 geïnteresseerden hebben onlangs een digitale nieuwsbrief ontvangen van wijkteam van Leijenberghlaan. Dit wijkteam heeft hiermee de primeur in de regio. In de nieuwsbrief, die 4 tot 6 keer per jaar verschijnt, vertelt de politie wat er in de buurt gebeurt op het gebied van veiligheid, worden preventietips gegeven etc.

 

Omgevingsmanager
Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 020 – 2523 671 of 06 – 551 70160.

 

Het volgende weekbericht is er weer op 9 april 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 22 april, 27 mei, 24 juni.

 

 

Lees verder over: Weekberichten.