Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Het Bewonersplatform Zuidas

Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is een koepel van organisaties die belang hebben bij de ontwikkelingen op van en rond de Zuidas. Het bewonersplatform rekent het tot zijn taak om voortdurend kritisch na te gaan of in de plannen voldoende rekening gehouden is met de belangen van bewoners en gebruikers. Daarbij gaat het zowel om de plannen zelf als om de te verwachten overlast voor de bewoners tijdens de werkzaamheden. Neem hier alvast een kijkje in de woonwijk in wording.

In maart 2023 vierde BPZ het 25 jaar tegelijkerijd hield het platform op te bestaan. De website wordt dus niet meer ge-update.

Informatie over Zuidas en Zuidasdok en de bouwwerkzaamheden vindt u ook bij het informatiecentrum Zuidas. U kunt er terecht met vragen, meldingen overlast en klachten. Na de versoepeling coronamaatregelen gelden nog wel enkele restricties contact@zuidas.nl of bel 0800-5065. Kantooradres: Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, World Trade Center, Centrale Hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam. Woensdag gesloten en andere werkdagen open van 10-  16 uur (2022) Postadres: Postbus 79092,1070 NC Amsterdam.  Inmiddels zijn er ook filmpjes online over diverse onderwerpen aangaande de Zuidas nu en toen. Kijk hier.

Vragen en klachten over o.a. rommel in de openbare ruimte, defecte straatverlichting of losliggende stoeptegels? Meldt het bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte Amsterdam (Mora). Ervaart u overlast? Laat het weten via de Verbeter de Buurt-app: U kunt ook bellen met 14 020 of een Whatsapp berichtje sturen aan 06 -4444 0655.

Klachten over vergunningen van de ODNZKG (Omgevingsdienst NoordZeekanaalGebied) richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik klachtenformulier Omgevingsdienst.

Bezwaarmaken/zienswijze indienen bij een aangevraagde/verleende vergunning of bekendmakingen van de gemeente Amsterdam/ de ODNZKG? Sinds 1 juli 2020 publiceert ODNZKG ook alle bekendmakingen van de gemeente Amsterdam. Een zienswijze indienen: Binnen de inzagetermijn kunt u een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

Een besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een e-mail naar stadsloket.zuid.vergunningen.dvl@amsterdam.nl en vermeld straatnaam, huisnummer en dossiernummer in uw verzoek. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking daarvan bezwaar maken. De bekendmaking is de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager. Als datum van uw bezwaar geldt het poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Amsterdam, T.a.v. Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL Amsterdam. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
– uw naam, adres en telefoonnummer;
– de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;
– het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;
– waarom u bezwaar maakt.
Na ontvangst informeren zij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht – team bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Dat kan ook via deze link. Daarvoor is een DigiD nodig. Op de site vindt u ook meer informatie.

 

 

Actueel