Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bomen in balans

BEWONERSPLATFORM ZUIDASStadsdeel ZuiderAmstel
T.a.v. Raadscommissie
Postbus 74019
1070 BA AMSTERDAM
Amsterdam, 21 juni 2005
Betreft: Bomen in balans

GEZIEN

1. het Stadsdeel betrokken is bij de besluitvorming rond de ontwikkelingen van de Zuidas
2. het Stadsdeel een Milieuprogramma heeft opgesteld;
3. het Stadsdeel een kapverordening heeft;
4. de Centrale Stad onderscheid maak tussen bomen en bosplantsoen, voornamelijk in vergunningen spreekt over iepen, terwijl voorbij gegaan wordt aan de vele bomen in bosplantsoen;
5. het Groeifonds Groen onvoldoende effectief en efficiƫnt wordt ingezet;
6. de omliggende wijken recht hebben op compensatie van verloren groen;
7. er sprake zal zijn of reeds een grote mate van luchtvervuiling, geluidsoverlast en windhinder aanwezig is;
8. het Stadsdeel een inhaalslag moet maken ten aanzien van haar openbare ruimte;
9. de Zuidas beheersmatig tot haar grondgebied hoort;

VERZOEKT HET BEWONERSPLATFORM ZUIDAS AAN HET STADSDEEL TE BEVORDEREN DAT:

1. de Centrale Stad ten aanzien van bomen en bosplantsoen in en rond de Zuidas beleid vaststelt op grond van:
– een Bomenverordening Zuidas
– een Bomenbalans Zuidas
– een tweejaarlijkse inventarisatie/specificatie van te kappen bomen en bos-plantsoen
– een tweejaarlijkse inventarisatie/specificatie van te ver- of herplanten bomen en bosplantsoen
– een jaarlijkse inventarisatiespecificatie van monumentale en premonumen-tale bomen
– de functie en economische waarde van de bomen en bosplantsoen;
– de financiering en locatie van ver- of herplanting in het gebied;
– een beheerplan;
2. kapaanvragen worden gepubliceerd, ook ter inzage bij het Stadsdeel;
3. kapvergunningen niet eerder worden afgegeven dan nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd, de bouwvergunning en alle andere relevante vergunningen zijn verleend, bezwaren zijn tegemoet gekomen en tenslotte nadat bepaald is welke bomen waar in het gebied zullen worden herplant
4. er een ommekeer wordt bereikt in het perspectief op groen en bomen als zijnde grote kostenposten waarop bezuinigd moet worden, terwijl voorbij gegaan wordt aan hun economische waarde ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Ter informatie zenden wij u bijgaand:

1. Artikel van de heer F. Tonneijck van Plant Research International
2. Presentatie van de heer H. Wals ten aanzien van de Bomenbalans in Haarlem
3. Een voorlopige indicatie van herplantlocaties.

Wij danken u voor uw belangstelling en medewerking.

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Inspraak.