Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 17

Doe mee aan de limerickwedstrijd ter viering 15 jaar Bewonersplatform Zuidas!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA15 jaar geleden kwamen bewoners bijeen
ze bespraken de plannen voor het gebied om hen heen

bewonersplatform Zuidas werd opgericht
met een geheel eigen gezicht
en met zorg voor de mensen tussen al dat steen

Bovenstaande limerick is van Cisca Griffioen waarmee zij het artikel opent over het 15 jarig bestaan van BPZ dat in de wijkkrant van april verschijnt. Het bereiken van deze mijlpaal wordt 26 mei a.s. gevierd samen met het 75-jarig bestaan van het Beatrixpark. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan wordt een limerickwedstrijd uitgeschreven. Een limerick bestaat uit 5 regels, waarbij de langere regels 1,2 en 5 op elkaar rijmen en de kortere regels 3 en 4 ook. Iedereen kan meedoen. Deelname is eenvoudig:

 • Maak één of meer limericks met als onderwerp Zuidas
 • Sturen naar bpz@wocbuitenveldert.nl ovv wedstrijd
 • Door deelname stemt u in met publicatie op onze website en in de weekberichten
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
 • Inzendingen vóór 15 mei 2013
 • Vermeld naam en telefoonnummer en e-mailadres

Op zondag 26 mei maken we om 15.15 uur in het Beatrixpark de winnaars bekend.

BPZ in overleg met VU

De tekst in het vorige weekbericht verdient wat meer details (zie cursief). In het overleg is gesproken over de zienswijze die BPZ heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het terugleggen van de rooilijn leek ons (BPZ) van belang vanwege het vele voetgangers- en fietsverkeer dat daar te verwachten is. De VU vertelde dat nu in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat het trottoir 6m wordt en dat het voorstel is om het fietspad te verbreden van 2,5 naar 3,5 meter. Wat het bezwaar van BPZ betreft tegen de volwaardige hotelfunctie daarop werd in de reactie van de VU duidelijk dat men streeft naar studentenhuisvesting en, vanwege de financiële haalbaarheid, concepten bestudeert die een combinatie van gedeeltelijk studentenhuisvesting (gedurende het collegejaar) en hotelfunctie mogelijk maken. Opgemerkt werd wel dat studenten steeds kortere zomervakanties hebben.

Zuidas Groener? Bloeiend grasland of liever een geurige gevelbeplanting? Geef ons uw suggesties

zuidas groen erBPZ roept bewoners op om met suggesties te komen over een groenvoorziening in de vorm van een stukje bloeiend grasland of kleine perken, gevelbeplanting enz. We ontvangen uw suggesties graag vóór 5 mei via 644 99 36 of  email naar bpz@wocbuitenveldert.nl

Vorig jaar deed u ook suggesties voor plekken om geraniumpiramides te plaatsen. Dat is uitgevoerd en wegens groot succes wordt dat dit jaar gecontinueerd en uitgebreid tot 12 plekken.

Vorige week berichtte AT5:” De Zuidas mag deze zomer wel heel uitzonderlijke nieuwe buren verwelkomen

Zo'n tweehonderd kippen zullen namelijk neerstrijken op een braakliggend terrein achter het stadsdeelkantoor. Het idee is om de kantoorgangers iets te leren over duurzaamheid en buurtkinderen te laten zien waar zo'n ei nou eigenlijk echt vandaan komt. Maar of de kippen er ook van opknappen.” Zie ook het  interview met Jeroen Bisscheroux en reacties onder het artikel.

26 april Cross Your Borders indoor market van 10 tot 12 uur, centrale hal St Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2

Leerlingen uit 4 vwo doen mee aan een project over onrechtvaardigheid in de wereld. In groepjes van 3 tot 5 leerlingen nemen ze de ontwikkelingsproblemen van één ontwikkelingsland onder de loep. Het project wordt afgesloten met een zogenaamde mikrokredietactie. Elk groepje krijgt een klein bedrag ter beschikking om dingen te maken die tijdens de markt worden verkocht. De opbrengst (na aftrek van het verschafte krediet) komt ten goede aan Pelido, een organisatie die mikrokredieten verstrekt aan arme boeren in Oeganda. U bent van harte welkom.

8 mei opening daktuin VU

campusimpressiedaktuinVorig jaar vertelde twee studenten op de themabijeenkomst van BPZ over hun initiatief voor een daktuin op de VU. Inmiddels hebben zij hun plan gerealiseerd zien worden. Op 8 mei opent de VU in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam feestelijk de daktuin op het Hoofdgebouw. De opening gebeurt met een ronde tafelgesprek – uiteraard in de daktuin – met wethouder Freek Ossel van de gemeente Amsterdam, Egbert de Vries, voorzitter stadsdeel Zuid, Bernadette Langius, lid van het College van Bestuur van de VU en Daan Brüggemann, student aan de VU en één van de initiatiefnemers. Bioloog Freek Vonk, bekend van De Wereld Draait Door, geeft extra cachet aan dit gesprek. De VU heet u graag welkom vanaf 16.00 uur. Aansluitend vindt de officiële opening van de daktuin plaats met een bijzondere handeling en is er gelegenheid om de tuin te verkennen. Graag uw aanwezigheid bevestigen bij Eva.Alders@vu.nl.

Werkzaamheden ivm Noord/Zuidlijn

Op het Scheldeplein en in de tunnels onder het Scheldeplein zijn zij tot en met de zomer van 2014 nog volop aan het werk. Voor ijssalon Pisa en Brasserie RAI zijn in het verleden de autoweg, fiets- en voetpad voor onze werkzaamheden verplaatst. Vanaf medio april tot en met medio juni 2013 gaan wij dit deel weer op zijn oude en definitieve plaats terugleggen. Kijk op http://www.amsterdam.nl/noordzuidlijn voor meer informatie.

Werkzaamheden vervangen tramrails Beethovenstraat

Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 17 mei vervangt GVB de tramsporen in de Beethovenstraat tussen de Strawinskylaan en de Stadionkade. Autoverkeer richting Stadionweg, stad-in, rijdt een omleidingsroute via de Strawinskylaan en de Parnassusweg. Informatie over de aangepaste busroutes leest u op de site van

Wegwerkzaamheden op de De Boelelaan, tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat vanaf 4 maart t/m medio juli

werkz Boelelaan aprilDienst Zuid meldt: “Vorige zomer is er op de Amstelveenseweg een extra rijstrook voor linksafslaand verkeer richting de De Boelelaan bijgekomen. Voor een goede aansluiting op de De Boelelaan wordt ook hier een extra rijstrook tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat aangelegd. Het fiets- en voetpad komen dichter bij de gevel van het VUmc gebouw te liggen en de tramhalte wordt versmald. Om ervoor te zorgen dat het VUmc bereikbaar blijft moet er ook tijdens de weekenden worden gewerkt. De werkzaamheden duren tot medio juli.” Voor vragen kunt u terecht bij  Boelelaan@zuidas.nl of bellen met de omgevingsmanager Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 55 170160.

Uit: Nieuws van B&W van 24 april

Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met het bestemmingsplan Ravel voorstudentenhuisvesting op de Zuidas.

Vergadering raadscommissie BWK 25 april 13.30-14.00  in de Rooszaal stadhuis

Agendapunt 5. Grondzaken: De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht

EindejaarsResultaat Actieve Grondexploitatiegebieden 2012. Daarin staat ver meld kennis te nemen van het feit dat de voorgenomen kasstroomsturing op kavelniveau ook voor Zuidas geldt (blz 3 punt 18)

Ad 19 De Wethouder Grondzaken wordt opgedragen de proceskosten voor de Zuidas verder te analyseren en terug te brengen.

Dienst Zuidas uitgezonderd

In NUL20 , het platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam , was 22 april te lezen dat de gemeente fiks moet bezuinigingen op afdelingen en diensten die zich bezighouden met activiteiten rondom gronduitgifte en gebiedsontwikkeling. “Wethouder van Poelgeest selecteerde 10% uit het totale aanbod van bouwplannen als meest kansrijke. Aan die compacte projectenportefeuille zal door veel minder ambtenaren worden gewerkt. Voor projectkosten is de komende vier jaar nog maar 65 miljoen euro beschikbaar. Afzonderlijke projectbureaus – de dienst Zuidas uitgezonderd – worden opgeheven en meer dan tweehonderd ambtenaren moeten iets anders gaan doen.”

Overzicht van plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid   van     tot                                                                                             

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven

Centrale Stad

28-03

09-05

Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid Amsterdam RAI

 Stadsdeel Zuid

 08-04

20-05

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/bouwen/bestemmingsplannen-0/70-rivierenbuurt/

 

 Stadsdeel Zuid

 08-04

21-05

Aanvraag revisie omgevingsvergunning VU- De Boelelaan 1105

Omgevingsdienst NZKG

11-04

23-05

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte:

 • Amstelveenseweg 133, 1075 VX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 2 mei 2013 tot en met 9 augustus 2013, verzonden d.d. 17 april 2013. Dossiernummer 43-664570;
 • Fred. Roeskestraat 75, 1076 EC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 2 mei 2013 tot en met 31 augustus 2013, verzonden d.d. 17 april 2013. Dossiernummer 43-666475;

De vergunningen liggen vanaf 22 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar uw bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Verleende vergunning ontheffing Geluidsvoorschriften:

 • George Gershwinlaan 101, 1082 MT: voor het maken van live en/of mechanisch versterkte muziek in horecabedrijf "Crowne Plaza Amsterdam South" op 2 mei 2013 van 18:00 uur tot 21:00 uur, verzonden d.d. 15 april 2013. Dossiernummer 28-666638;
 • George Gershwinlaan 101, 1082 MT: voor het maken van live en/of mechanisch versterkte muziek in horecabedrijf "Crowne Plaza Amsterdam South" op 4 juli 2013 van 18:00 uur tot 21:00 uur, verzonden d.d. 15 april 2013. Dossiernummer 28-666641.

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 22 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Uw bezwaarschrift richten aan De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, of per mail naar: bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Ingediende aanvraag evenementenvergunning:

 • Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Join Feedback School Award" op 6 juni 2013, van 19:00 uur tot 21:00 uur. Dossiernummer 32-668116;
 • Zuidplein t.h.v. café De Blauwe Engel, 1077 XX: voor het houden van het evenement "Zomerfeest 2013" op 28 en 29 juni 2013, van 17:00 uur tot 01:00 uur. Dossiernummer 32-643679.

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 22 april 2013 gedurende twee weken ter inzage bij het stadsdeel. Een zienswijze kun u schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningen exploitatie van een horecabedrijf:

 • Europaplein 11, 1078 GS: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 11 april 2013. Dossiernummer 16-641040;
 • Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 11 april 2013. Dossiernummer 16-562962;

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 22 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning:

 • ·Europaplein 53, 1078 GW: voor het brandveilig gebruik van het kinderdagverblijf gelegen op de begane grond van het gebouw voor maximaal 28 personen, verzonden d.d. 12 april 2013. OLO-nummer 549787;

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 • Beethovenstraat nabij Beatrixpark – 740695, tijdelijk plaatsen prefab gelijk richterstation voor 5 jaar (19-04-2013);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

 • De Boelelaan 30 – 807451, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 495679 (12-04-2013);
 • De Boelelaan 1105 – 814163, definitief instand houden van een tijdelijk campuscafé (17-04-2013);

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning liggen niet ter inzage. Wanneer u wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu:

 • Barbara Strozzilaan 251 – 472087, veranderen van de inrichting door bijplaatsen van vijf Drycoolers

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 25 april 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam

Verlening beslistermijn aanvraag Bouw/Milieuvergunning:

 • Tomasso Albinonistraat – 712507, oprichten 2 gebouwen (08-02-2013). Nieuwe beslisdatum: 17-5-2013.

Ten aanzien van deze kennisgeving van verlenging kan er geen bezwaar worden ingediend.

Gebruiksmelding Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied:

 • Beethovenstraat 374 – 780431, in gebruik nemen gebouw als bouwkeet, kantoor/schaftruimte (16-04-2013);

Geen zienswijzen

Naar aanleiding van de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend:

 • De Boelelaan 1119, Amstelveenseweg 587, 589 en 593 – 685369, ingebruikname als gezondheidszorg en – logiesgebouw en parkeergarage.

Bezwaarschriften moeten zijn ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en de grond van uw bezwaar. Graag een kopie van het besluit meezenden.

Provincie Noord-holland

Ontwerpbesluit 19-04-2013 energieopslag kantoor De Boelelaan 30 te Amsterdam

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat:

 • Soriva Vastgoed BV vergunning heeft aangevraagd ingevolge de Waterwet ten behoeve van energieopslag kantoor De Boelelaan 30 te Amsterdam.

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning te verlenen. De aanvraag, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen tot 31 mei 2013 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied locatie Amsterdam, Herikerbergweg 290 te Amsterdam Zuid-Oost. Inzien kan uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak, tel.: 020-2543600. Als u het met het ontwerp besluit niet eens bent, dan kunt u uw zienswijze hierover tot 1 juni 2013 schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Procedurekamer SHV, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.(gepubliceerd in De Echo-Amsterdam Zuid (in het vorige weekbericht opgenomen))

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Lunchconcert, dinsdag 7 mei, 12:30 uur, Frederic Voorn, piano en Ivana Poparic, cello spelen werken van Beethoven en Prokofiev. Toegang is gratis.

VU Connected

15 mei 2013 van 12.30-13.30 uur, Gustav Mahlerlaan 3005, Slim Eten Lunch & Learn in de Slim Eten tuin. Spreker(s): Erik Scherder (Klinische Neuropsychologie VU). Georganiseerd samen met: VUmc Alzheimercentrum, Dr. L. Alma schoolwerktuin.

16 mei Twiterdebat, Kijk op http://www.vuconnected.nl/hoe-werkt-een-twitterdebat en lees hoe u kunt deelnemen.

Inschrijving geopend voor EMMARAIrun op 17 mei 17.00 uur

“Starten naast het Elicium, hardlopen door het Beatrixpark en dan zo, hup, de hallen van Amsterdam RAI door, om vervolgens te finishen op het Europaplein. Op 17 mei krijgt u de kans om de RAI van een hele andere kant te zien. Doe mee met de Fun Run voor Stichting Steun Emma en draag bij aan het Vrolijk op Fonds voor het Emma Kinderziekenhuis AMC. Loop 5 of 10 kilometer voor het goede doel. Wilt u graag met een collega, familielid, vriend of vriendin lopen? Dan kun je ook de 10 kilometer in estafettevorm lopen. Aansluitend op de Fun Run is er een afterparty waar de opbrengsten voor Stichting Steun Emma bekend worden gemaakt.” Voor meer informatie en om u in te schrijven kunt u terecht op de website.

Lees verder over: Weekberichten.