Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 35

In verband met vakantie verschijnen in week 36 t/m 38 geen weekberichten.

Thema-avond donderdag 26 september 19.30-21.30, in sportcentrum BL 46 aan De Boelelaan 46

Hoe is Station Zuid in de toekomst bereikbaar per Openbaar Vervoer?

26.9.13Het bewonersplatform Zuidas start op donderdagavond 26 september het nieuwe seizoen met een bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer. In opdracht van de Stadsregio en de Dienst Zuidas is gewerkt aan de Openbaar Vervoer netwerkstudie Zuidas. In deze studie is voor twee verschillende scenario’s onderzocht wat de kansen en wat de knelpunten zijn van een aantal Openbaar Vervoer-tracés van en naar Station Zuid. Daarbij is gekeken naar de vervoerwaarde, naar de noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en de regelbaarheid van kruispunten. Inmiddels zijn de voorlopige resultaten van deze studie bekend. De Stadsregio en de Dienst Zuidas willen deze graag aan ons voorleggen.U bent welkom in sportcentrum BL 46 aan De Boelelaan 46. Wilt u verzekerd zijn een plaats? Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

Reageer op Investeringsagenda Openbaar Vervoer van de Regioraad

logo regioraadHet gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is om het OV sneller, beter en goedkoper te maken. Van 19 juni tot en met 15 september 2013 vindt daarover een consultatieronde plaats. Reacties kunnen tot 15 september worden doorgegeven via het digitale reactieformulier of per e-mail via investeringsagendaov@stadsregioamsterdam.nl. Op 15 oktober vindt de bespreking in de regioraad plaats. De uiteindelijke vaststelling van de Investeringsagenda OV is voorzien in de regioraad van december 2013. Meer informatie vindt u via deze links http://www.gvb.nl/nieuws/Pages/Meer-en-beter-ov-voor-minder-subsidie.aspx , http://www.gvb.nl/nieuws/Documents/Vervoerplan2014/index.html#p=24, http://www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer/investeringsagenda/

Vergadering van de commissie BWK, 28 augustus, 9:00-12.30 uur /13.30 uur tot 17.30 uur / 19.30 uur tot 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis

Agendapunt 40- Behouden van het convict van het voormalige St. Nicolaascomplex en het aanwijzen van het convict en de kapel als gemeentelijk monument Nr. BD2013-007242

Ter kennisnamelijst: Ruimtelijke ordening:

 • Tkn 11 Vrijgeven voor tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Mahler. (BD2013-003625
 • Tkn 19  Nieuwe asbestvondsten in het voormalige complex van het St. Nicolaas Lyceum. (BD2013-008268)
 • Tkn 17  Vrijgeven voor de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Kenniskwartier Noord. (BD2013-005754)
 • Tkn 27  Voortgang vier selecties voor middeldure huur; toezegging aan de commissie BWK. (BD2013-007832). Betreft o.a. Gershwin kavel 11 en 12.

Vergadering commissie VVL, 5 september, 9.00-12.30 uur en vanaf 19.30 uur, locatie: De Rooszaal 0239, Stadhuis

Agendapunt 11. Vaststellen Bestuurs- en uitvoeringsovereenkomst Gemeente Amsterdam – Rijkswaterstaat wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere Nr. BD2013-002917

Agendapunt 13. Maatregelen ter bevordering van de fijnmazigheid van het openbaar vervoer in de wijken Nr. BD2013-007646

Mogelijk tot eind augustus hinder door bouwwerkzaamheden Beethovenstraat

Momenteel wordt er gebouwd aan de nieuwbouw voor de kantoren van AkzoNobel en Stibbe. De bouwkavel ligt ten zuiden van het nieuwe Sint Nicolaaslyceum aan de Beethovenstraat. Zoals u misschien heeft gemerkt in de afgelopen week, leidt de bouw op dit moment tot enige geluidshinder.

Start bouw VMBO-school op kavel E Kop Zuidas

In september start de bouw van een nieuwe VMBO-school van het ROC van Amsterdam op kavel E. De bouwer begint met het inrichten van het bouwterrein op kavel E en F. De totale bouw duurt naar verwachting ruim een jaar. Lees er meer over in de bewonersbrief.

Afbouwwerkzaamheden Noord/Zuidlijn Scheldeplein

 metro nzVanaf deze week neemt de bedrijvigheid op het werkterrein toe. Er worden o.a. (zee)containers voor de opslag van materiaal en gereedschap en een aantal afvalcontainers geplaatst. Rond de opening van de tunnel komen opstelplaatsen voor een mobiele kraan kan om materiaal in en uit de tunnel te hijsen. Er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00-19.00 uur. De werkzaamheden duren circa een jaar. Aansluitend wordt het Scheldeplein opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden duren circa 4 maanden. Meer info vindt u in de bewonersbrief.

Werkzaamheden Prorail

Zaterdag 31 augustus en 7 september van 07.00- 19.00 uur intrillen damwand ter hoogte van de Amstel.

Afsluiting A10 Oost van 23-26 augustus en van 30 augustus- 2 september

Rijkswaterstaat werkt aan verbetering van de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Dit betekent dat de A10-Oost de komende tijd op het volgende tijdstip is afgesloten:

 • Van vrijdag 30 augustus 23.00 uur tot maandag 2 september 05.00 uur, A10-Oost afgesloten tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer richting Zaanstad / Amersfoort en op- en afritten s111 Amstel en s112 Duivendrecht richting Almere / Amersfoort.

Door deze afsluiting kunt u voor uw reis van of naar Schiphol te maken krijgen met extra reistijd als u met de auto komt. Meer informatie op www.vanAnaarBeter.nl/wegwerkzaamheden of bel 0800-8002 (gratis, tussen 06.00 – 22.30 u).

Bouw aan Gustav Mahlerlaan

In oktober 2013 begint de bouw van een kantoorgebouw en een woontoren met 127 appartementen op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 14 + 16). Hieraan voorafgaand vinden vanaf maandag 26 augustus tot medio oktober 2013 voorbereidende werkzaamheden plaats. Dit betekent ook dat de pluk- & moestuin, de tennisbaan en het groen worden verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe ontwikkelingen.

Dat niet alle betrokkenen op de hoogte waren van de precieze startdatum is natuurlijk heel spijtig. Het leeghalen van de moestuinen had een moment van gezamenlijke activiteit voor beëindiging door tuiniers mogen zijn.

De reguliere werktijden van de voorbereiders bouw zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur. Het kan noodzakelijk zijn om buiten deze tijden te werken en het werk kan enige geluidshinder veroorzaken. Kijk hier voor uitgebreidere informatie o.a. over parkeren en omleiding verkeer.Kaartje omleiding Gustav Mahlerlaan augustus 2013 kavel 14+16

Avondsluitingen metrotunnel vanaf 26 augustus

Van maandag 26 augustus tot en met donderdag 31 oktober is iedere zondag- t/m donderdagavond de metrotunnel (Centraal Station – Amstelstation) dicht vanaf ca. 20.15 uur tot het einde van de dienst. De avondsluitingen komen als extra maatregel op het aangepaste metronet, dat sinds maandag 27 mei als basisnet geldt. Het metrotraject Centraal Station – Amstelstation vervalt op de genoemde avonden. Pendelbus 59 neemt dit stuk metroroute over en rijdt, met uitzondering van Nieuwmarkt, via de gesloten metrostations.

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvragen omgevingsvergunning Bouw

 • Terrein Europaboulevard 13 – 844885, oprichten gebouw met bestemming daarvan tot hotel
  met commerciëleruimte (15-05-2013);
 • Fred Roeskestraat 84 – 958473, veranderen brandscheiding 1e verdieping (15-08-2013);
 • Gaasterlandstraat 5 – 963083, in gebruik nemen kinderdagverblijf (20-08-2013);
 • Gaasterlandstraat 5 – 960587, in gebruik nemen zaal/podium (19-08-2013);
 • Gaasterlandstraat 5 – 960519, in gebruik nemen ateliers (19-08-2013);
 • Gustav Mahlerlaan 316a – 964127, wijzigen bestemming van horeca naar detailhandel (21-08-2013);
 • Terrein Zuidelijke Wandelweg – 963421, kappen 19 bomen (21-08-2013).

Reageren kan pas het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bouw

 • Gaasterlandstraat 7 – 835353, gebruik van gronden als kippenrondeel en verplaatsen tijdelijk kippenhok voor 5 jaar.

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 29 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, en bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290. Binnen die periode kan schriftelijk een zienswijze worden ingediend bij het college van B&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX.

Verlengen beslistermijn Bouw (kennisgeving)

 • De Boelelaan 1117 – 903781, aanleggen kadeconstructie met muurtje en betonnen geluidscherm met daartegen begroeiing (02-07-2013). Nieuwe beslisdatum: 8-10-2013

Tijdelijke Verkeersmaatregel, Verleende vergunningen

 • Europaplein, 1078 GZ: voor het afsluiten van het bedrijventerrein RAI voor de International Broadcasting Convention (IBC) in de periode van 10 september 2013 tot en met 19 september 2013, verzonden d.d. 21 augustus 2013. Dossiernummer 79-741654.

De bovengenoemde vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Kunst Reserve Bank verhuist naar Eindhoven

Het Van Abbemuseum nodigde de Kunst Reserve Bank uit om de bank tijdelijk in Eindhoven te plaatsen.”Een compacte versie van de bank op een nieuwe locatie kan immers een goede repetitie zijn van de ‘mobiele’ versie van de bank, zo oordeelden de leden van de cooperatieve bank. Door de samenwerking met het Van Abbemuseum kunnen zij zich, na het financiële publiek op de Zuidas, ook wat meer op een kunstpubliek gaan richten. Er is nog niets definitief maar het ziet er nu naar uit dat de bank midden op het stationsplein komt te staan. Een plek waar dagelijks tienduizenden mensen passeren en dus een perfecte locatie voor de nieuwe vestiging van de Kunst Reserve Bank”, aldus de nieuwsbrief van KRB.

On the roof filmfestival VU, De Boelelaan 1105, 19:00-22:20 uur

3 september Into the wild,

4 september Une hirondelle a fait le printemps,

5 september De Regenmakers,

6 september Love & Fungi.

VU Connected, Cineville en o.a. Hello Zuidas organiseren de tweede editie van het On The Roofff Film Festival. Het enige filmfestival op grote hoogte! On the Roofff 2013 duurt vier avonden en heeft als centraal thema duurzaamheid en natuur.

VUconnected Filosofie op de Zuidas, 6 september 2013, 18:00-19:30 uur, op het dak van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105

Voorafgaand aan de filmavond een gesprek in het kader van duurzaamheid met Prof. Louise Fresco, Ad Verbrugge (VU-filosoof) Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU). Vorig jaar is Fresco benoemd tot lid van de Académie d'agriculture de France. Zij is het tweede Nederlandse lid van deze Franse Académie.

Vanaf 21 juli exposities in het Glazenhuis en Orangerie Amstelpark

medicijnfabriek_martijn-engelbregt_72dpiZone2Source is een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Momenteel is het werk van XYZ Factory van het Deense collectief N55 in het Glazen Huis te zien en de MedicijnFabriek van EGBG/ Martijn Engelbregt in de Orangerie. Kijk hier voor de workshops. Meedoen aan de workshops? Inschrijven kan via info@zone2source.net  

t/m 22 september Art Zuid

Zuidas is voor de tweede keer onderdeel van de ARTZUID beeldenroute. Op het Zuidplein, Gustav Mahlerplein en Gershwinplein exposeren kunstenaars vanuit de hele wereld zoals Dinh Q. Le, Martin Pfeifler, El Anatsui, Mario Merz hun werk. In de kapel aan de Prinses Irenestraat is een werk van Ai Weiwei te zien. Ook de hal van de ITO toren wordt door Art Zuid ingericht. De volledige route en een app zijn te downloaden van de website van Art Zuid.

6 september- 31 oktober Expositie 'The life of a tree' in het WTC

tamarit kunstenOp vrijdag 6 september van 17.00-19.00 uur opent de Spaanse kunstenaar Álvaro Tamarit zijn expositie 'Life of a Tree' om bewustzijn en respect voor bomen te vragen. Zijn volledig van gerecyclede materialen gemaakte kunstwerken zijn daarna tot 1 november 2013 te zien in de Centrale hal en op de receptiebalies van het WTC. Het zijn verzamelobjecten vanwege hun design, gebruikte technieken en het ‘verhaal’ achter elk ontwerp; Tamarit verwerkt in zijn objecten houten onderdelen en afgedankte gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en boeken. Niet méér bomen kappen voor nieuwe ontwerpen, één boom heeft meer dan 1 leven! Tamarit's expositie is het bewijs.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.