Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 44

Polderdak bespaart energie, dempt geluid en werkt verkoelend, kopte Het Parool

Polderdak_3“De grote kantoren langs de A10 worden groener als het aan Green Business Club Zuidas ligt. Donderdag presenteerden ze hun eerste letterlijk groene dak.

Twee 'doktoren', in hun witte jas, heffen boven op een zonovergoten dak een glas champagne met een grote groep mensen. Ver achter hen zoeven auto's over de A10 en zijn de hoge kantoorgebouwen van de Zuidas te zien. Het draait om het zogenoemde polderdak waar de twee op staan. Dit is bovenal het product van een vruchtbare samenwerking tussen bedrijven en de gemeente: de Green Business Club Zuidas (GBC Zuidas).”  foto website nederlandwordtanders

Nieuws uit B&W – Ruimtelijke Ordening

 • Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met een krediet voor het verleggen van bestaande kruisende kabels en leidingen in de Beethovenstraat en de Parnassusweg. De verleggingen zijn nodig vanwege de bouw van de tunnels van de A10 (project ZuidasDok), maar worden nu al uitgevoerd zodat ze kunnen worden gecombineerd met andere werkzaamheden in de omgeving zoals de herinrichting van het Beatrixpark en andere herprofileringen in Stadsdeel Zuid. Verder stelt het college voor in te stemmen met het realiseren en/of verwerven van circa 18.000 vierkante meter watercompensatie tussen de Amstel en de Schinkel. Behandeling in commissie is op 4 december 2013 en in de gemeenteraad op 18 of 19 december 2013.
 • Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage van het ZuidasDok over het eerste halfjaar van 2013. De gemeente zal vanaf nu elk halfjaar rapporteren over de voortgang van het project.
 • Het college heeft ingestemd met het aanpassen van de grens van de Hoofdgroenstructuur. De Hoofdgroenstructuur beschrijft de minimale hoeveelheid groen die de gemeente wil waarborgen in waardevolle gebieden. De Hoofgroenstructuur is onderdeel van de Structuurvisie die de gemeenteraad in 2011 heeft vastgesteld. Op dat moment waren de plannen voor het ZuidasDok nog onzeker. Daardoor was de verbreding van de ringweg A10 nog niet verwerkt in de kaart van de Hoofdgroenstructuur. Dat is nu aangepast.

Vergadering commissie Ruimte en Wonen, 6 november, 20:00-23.00, raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Bij agendapunt 5 -Hortus VU.

Met ingang 4 november experiment parkeerduurbeperking

Vanaf 4 november 2013 geldt in vier buurten in Buitenveldert-Noord een parkeerduurbeperking van 3 uur. Na 3 uur lang parkeren is het 2 uur lang niet mogelijk om voor hetzelfde kentekenparkeergeld te betalen via de automaat of mobiele telefoon. Dagkaarten zijn niet meer te koop. Bij de ingangen van de vier buurten komen borden te staan die de maximale parkeerduur van 3 uur weergeven. Voor de vergunninghouders, de bezoekersregeling en de digitale kraskaart verandert er niets. 

Tijdelijke initiatieven voor Zuidas?

Dienst Zuidas heeft samen met haar partners voor de jaren 2010-2015 een extra pakket acties geformuleerd, genaamd '15 by 15': 15 acties die Zuidas vóór 2015 wil realiseren, bij voorkeur in samenwerking met andere partijen. Deze acties zijn vooral gericht op het creëren van meer levendigheid in Zuidas, zoals levendige plinten, bouwkavels met bijzondere tijdelijke initiatieven, wonen in Zuidas, evenementen op de pleinen en gevarieerde kunstinitiatieven. Heeft u een idee? In de locatiekaart zijn locaties aangegeven die in aanmerking komen voor tijdelijke initiatieven. Lees dan verder op de website van 15 by 15, onder het kopje meedoen aan 15 by 15.

Werkzaamheden rondom Minervapark en de Strawinskylaan van 28.10 t/m eind november

Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Voor vragen kunt u terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid

Werkzaamheden Beethovenstraat

Stadsdeel Zuid gaat in de Beethovenstraat onderhoud uitvoeren. Het fietspad tussen de Stadionweg en de Stadionkade wordt opnieuw geasfalteerd. Werkzaamheden aan de westzijde van de straat starten op maandag 28 oktober. De oostzijde wordt in 2014 aangepakt. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan  contact op met de heer Koos Veltman, toezichthouder van het stadsdeel, 06 5107 3396.

A10-Oost werkzaamheden

Rijkswaterstaat legt een extra rijstrook aan op de A10-Oost. Voor deze werkzaamheden is de binnenring van de A10-Oost afgesloten van vrijdag 1 november 23.00 uur tot maandag 4 november 05.00 uur tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel in de richting Schiphol en Den Haag. Ook de op- en afritten s111 Amstel, s112 Duivendrecht en s113 Diemen zijn afgesloten voor verkeer. De buitenring van de A10-Oost, richting Zaanstad en Amersfoort, blijft wel open. Tijdens de weekendwerkzaamheden wordt het autoverkeer ter plekke omgeleid. Houdt rekening met een extra reistijd van 30 minuten en extra drukte op de wegen. Meer informatie over het project leest u op de site van Rijkswaterstaat.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Adreswijziging: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt vanaf 2 december 2013 kantoor aan Ebbehout 31, Zaandam.

Ontwerpbesluit  voor cluster SAAL-047 voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 24 oktober t/m 5 december 2013 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Herikerbergweg 290, Amsterdam Zuidoost en vanaf 2 december 2013 aan Ebbehout 31, Zaandam.

Van 24 oktober t/m 5 december 2013 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren brengen bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

 • Terrein De Boelelaan – 987591, het planologisch strijdig gebruiken van gronden om het mogelijk te maken een tijdelijke huisvesting te realiseren voor een integraal kindercentrum, bestaande uit 4 groepen basisonderwijs, 4 groepen kinderdagopvang, 1 groep vroeg- en voorschoolse educatie en ondersteunend programma voor een periode van 2 jaar.

Het ontwerpbesluit liggen met ingang van donderdag 24 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage bij: Stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301 en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam. Gedurende zes weken kan men schriftelijk zijn/haar zienswijze indienen bij het college van B&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Aanvraag voor een exploitatievergunning voor een horecabedrijf

 • Zuidplein 22, 1077 XV: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. Dossiernummer 16-788357.
 • George Gershwinlaan 30, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-788568.

De bovengenoemde aanvraag ligt vanaf 28 oktober 2013 gedurende twee weken ter inzage bij ons informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken en sturen naar het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning

 • Beethovenstraat – 1025731, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 492789, t.w.: gedeeltelijk wijzigen bestemming voorzieningen in kantoorruimte (22-10-2013);
 • Beethovenstraat – 1025705, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 492843, t.w.: gedeeltelijk wijzigen bestemming voorzieningen in kantoorruimte (22-10-2013);
 • Beethovenstraat – 1025717, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 1025717, t.w.: veranderen en vergroten parkeergarage (22-10-2013);
 • Gaasterlandstraat 7 – 835353, gebruik van gronden als kippenondeel en plaatsen tijdelijk kippenhok voor een periode van 5 jaar (16-10-2013);
 • Heining 97 – 928421, oprichten gebouw t.b.v. opslagloods (11-10-2013);
 • Tommaso Albinonistraat 188 – 712507, aanvraag eerste fase voor planologisch strijdig gebruiken van 2 gebouwen tot hoogspanning schakelinstallaties en transformatorcel (15-10-2013).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

 • De Boelelaan 30 924649, vergunning van rechtswege voor het geven van voorstellingen met publiek (15-10-2013).

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

 • Amstelpark 15, 1083 HZ: voor het kappen van achttien esdoorns staande op diverse locaties in het Amstelpark ten noorden van nummer 15, ingekomen d.d. 11 oktober 2013. OLO-nummer 1029243.
 • Amstelpark 9 A, 1083 HZ: voor het kappen van vijf bomen in het Amstelpark bij "De Borcht", ingekomen d.d. 11 oktober 2013. OLO-nummer 1029365.
 • Terrein De Boelelaan 30 -1039235, plaatsen 5 vlaggenmasten (24-10-2013);
 • Terrein Zuidas, ten zuiden van de A10 – 1040059, kappen 5 bomen (09-10-2013);
 • Terrein Zuidas ten noorden van de A10 – 1033073, kappen 69 bomen (09-10-2013).

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Verkeersbesluit van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid

 • Wijzigen van een parkeerverbodzone in een parkeerverbod aan de westzijde en een stopverbod aan de oostzijde van de Gelrestraat. Kenmerk:2013/21354

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing performance door Allard van Hoorn. 

3 November, 16.00 uur lezing in het Glazen Huis Amstelpark

Lezing van Ronald van der Meijs over zijn werk en de tentoonstelling A Time Capsule of Life die hij op uitnodiging van Zone2Source gemaakt heeft.

5 november 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk

Johannes Pfeuffer, saxofoon. Hij speelt werken van o.a. Bach, Berio en Ter veldhuis.

7 november 2013, 15:30-17:00 uur, Slim eten: Het gewicht van de schooltuin, Dr. L. Alma schoolwerktuin (Gustav Mahlerlaan 3005)

Sprekers Jaap Seidell, Irene Zeldenrust en Nienke Kwikkel, gespreksleiding door Hanneke Noordam. Georganiseerd samen met: ANMEC en de Dr. L. Alma Schoolwerktuin.

20 november presentatie 3e Groot Groen Onderzoek,  Ramada Apollo Hotel, Staalmeesterslaan 410

“Een onderzoek onder Amsterdammers naar het gebruik van Amsterdamse parken, recreatiegebieden rond de stad en het groen in de woonomgeving. Zet de trend van toenemend parkbezoek door en stijgt het belang van groen als vestigingsconditie voor mens en bedrijf? Sprekers: Freek Ossel, wethouder ‘groen en openbare ruimte’ gemeente Amsterdam, Dr. Susanne Komossa, docent stedenbouw en architectuur TU Delft, Dr. Jos Gadet, hoofdplanoloog DRO en projectleider Grote Groenonderzoek 2013.” Vooraf aanmelden bij Anita Huissen (mailto:a.huissen@dro.amsterdam.nl).

Lees verder over: Weekberichten.