Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 51

 

       kerst 2014BPZ wenst u  

       prettige feestdagen & een mooi 2014

 

                     

    De eerstvolgende weekberichten verschijnen in week 2.

 

Onderzoek en metingen in ZuidasDok gebied

grondonderDienst Zuidas berichtte dat er :”tussen december 2013 en maart 2014 namens Projectorganisatie ZuidasDok metingen en onderzoeken worden uitgevoerd. De metingen worden verricht in het gebied tussen het knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel. Het betreft diverse soorten onderzoeken zoals landmetingen, bodemkundig onderzoek, geotechnisch onderzoek en onderzoeken aan de wegen (rijkswegen A4-A10-A2 en onderliggend wegennet). De onderzoeken starten medio december 2013 en duren tot eind januari 2014. De metingen vinden gefaseerd plaats en lopen door tot maart 2014.”

Start bouw culinaire vakschool

koks“De Amsterdamse Zuidas krijgt er weer een onderwijsgebouw bij. Op 4 december werd de eerste paal geslagen van De Culinaire Vakschool, waar de Hubertus Vakschool en De Berkhoff samen gaan in een nieuw gebouw. De nieuwe horeca vakschool is onderdeel van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. De nieuwbouw komt naast het eerder opgeleverde ‘community college’, dat ook door Ector Hoogstad is ontworpen. In de nieuwbouw krijgen twee VMBO-opleidingen een plek, De Berkhoff, opleiding voor Horeca, Brood & Banket en de Hubertus Vakschool opleiding voor Horeca, Toerisme, Brood & Banket. De opleidingen beschikken over een eigen lesrestaurant waar de leerlingen een aantal keer per week een warme lunch bereiden en serveren, en twee keer in de week een diner. Tevens is er een luxe bakkerswinkel.”

Nieuws uit het Regioraad van 10.12.13

De Regioraad heeft de Investeringsagenda Openbaar Vervoer (OV) vastgesteld, met daarin de ambitie van de Stadsregio om met gerichte investeringen meer reizigers te vervoeren met een betere kwaliteit OV tegen lagere kosten. Deze agenda is in lijn met de mobiliteitsaanpak van de gemeente Amsterdam. De agenda bevat een kaart met Plusnet/R-net trajecten die de Stadsregio met gerichte investeringen op hoogwaardig wil brengen en houden. Het uitvoeringsprogramma OV 2014-2025 wordt als onderdeel van het UVP 2015 in december 2014 door de Regioraad vastgesteld. De eerste schatting van de benodigde investeringen tot 2025 is € 600 miljoen.

Nieuwe afspraken over Amsterdams OV

De Stadsregio Amsterdam heeft met GVB en de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt over de uitvoering van het openbaar vervoer tot en met 2024 in de gemeenten Amsterdam, Diemen, Duivendrecht (gemeente Ouder-Amstel) en enkele uitlopers naar Amstelveen en Schiphol. Kern van de afspraken is: beter openbaar vervoer met minder subsidie. De nieuwe afspraken moeten in de komende tien jaar leiden tot 35% meer reizigers tegen 300 miljoen euro minder exploitatiesubsidie en tot circa 15% meer productiviteit in beheer en onderhoud van de infrastructuur.

Op weg naar een HOV Haarlem – Amstelveen/Zuidas

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland stemmen in met een voordracht aan PS voor gedeeltelijke financiering van een aantal maatregelen voor de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) van Haarlem via Schiphol-Noord naar Amstelveen en de Zuidas voor een totaal van € 2,19 miljoen.”

Uit: Nieuws van B&W week 51

Openbare ruimte en groen

Het college heeft de Bomenverordening 2014 voor grootstedelijke gebieden vastgesteld en de bomenverordening van 2008 ingetrokken. De verordening van 2014 wijkt op een punt af van de vorige. Er is namelijk een artikel toegevoegd waarmee de mogelijkheid bestaat om een vergunning van een periode van maximaal drie jaar af te geven. Binnen deze periode kunnen bomen gekapt en beheerd worden. Voorwaarde is dat het college het beheer(/kap)plan heeft vastgesteld of goedgekeurd. Aanvragers hebben zo meer vrijheid om te beslissen wanneer ze overgaan tot kap. Bovendien kan het aantal kapaanvragen worden beperkt. Ter behandeling in de commissie Bouwen, wonen en klimaat op 29 januari 2014.

Werkzaamheden voor aanleg spoorbrug

Om een betere bereikbaarheid te realiseren legt ProRail twee extra sporen aan tussen Schiphol/ Riekerpolder en station Duivendrecht. Ook het spoorviaduct ter hoogte van de Museumtramlijn krijgt er twee sporen bij. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten begin januari 2014. Gestart wordt met het aanleggen van een werkweg om personeel en materiaal van het werkterrein naar de verschillende bouwlocaties te brengen. Meer  informatie over de planning vindt u hier

vergadering gemeenteraad 19 december 2013 om 13.00 en 19:30 uur, locatie: Raadzaal

Agendapunten 36 t/m 39 betreffen de Zuidas met o.a. voordracht van het college van B&W tot instemmen met de inkoopstrategie en de procesinrichting voor kwaliteitsborging van het project ZuidasDok en het besluitvormingsproces van de gemeente Amsterdam inzake het project ZuidasDok. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1114) en voordracht van het college van B&W van 12 november 2013 tot vaststellen van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1115)

14 januari vergadering commissie Leefomgeving 20.00-23.00 uur, Raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Het onderwerp Zuidas domineert de agenda. Agendapunt 5 Terugblik ontwikkelingen Zuidas deze bestuursperiode door stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar en portefeuillehouder Egbert de Vries en 6 Inleiding door de heer Klaas de Boer directeur Dienst Zuidas 20.30 uur met algemene ontwikkelingen Zuidas (flanken en Dok), woningmarkt Zuidas, besluitvorming korte termijn. Agendapunt 7 concept uitvoeringsbesluit RAI. Gevolgd door masteplan ZuidasDok en OV netwerkstudie van de Regioraad.

Architectuurgids Plan Zuid, Tuinstad Buitenveldert, de Zuidas
Fraai en praktisch, de Architectuurgids Zuid: Plan Zuid, Tuinstad Buitenveldert, de Zuidas. Een publicatie van ARCAM die bedoeld is voor iedereen die meer wil weten van de zuidkant van Amsterdam. Het biedt een beknopte inleiding in de achtergronden en kenmerken van de drie stadsgebieden, ondersteund door een register met kerngegevens en  zes wandel- en fietsroutes.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van I&M, de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving van het ministerie van I&M en Prorail

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een spoorviaduct (KW13) over de Amstelveenseweg (kruising met A10) ( het besluit is niet gewijzigd t.o.v. het ontwerpbesluit.). bron: De Echo 18.12.13

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw/milieu

De ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning ligt niet ter inzage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 12 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij: Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1. Een zienswijze indienen moet binnen zes weken bij het college van b&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam onder vermelding van het betreffend adres en aanvraag.

Geen zienswijzen op ontwerpbesluit Bouw

  • Terrein De Boelelaan – 987591, het planologisch strijdig gebruiken van gronden om het mogelijk te maken een tijdelijke huisvesting te realiseren voor een integraal kindercentrum, bestaande uit 4 groepen basisonderwijs, 4 groepen kinderdagopvang, 1 groep vroeg- en voorschoolse educatie en ondersteunend programma voor een periode van 2 jaar.

verleende omgevingsvergunning bouw

Een bezwaar indienen kan en moet binnen zes weken bij het college van B&W van Amsterdam zijn, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

  • Amstelveenseweg en omgeving, 1075 XH: voor het uitvoeren van veldonderzoeken doormiddel van boringen in het asfalt, verzonden d.d. 5 december 2013. Dossiernummer 61-814142.

De vergunning ligt vanaf 16 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Aanvraag evenementenvergunning

  • Zuidplein, 1077 XV: voor het houden van een evenement "Sawadee Flight 2014" op 24 januari 2014 van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 32-818301.

De aanvraag ligt vanaf 16 december 2013 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

  • Beatrixpark, 1077 WV: voor het houden van een evenement "Winter editie Pure Markt" op 15 december 2013 van 11:00 uur tot 17:00 uur verzonden d.d. 5 december 2013. Dossiernummer 32-772466. Heeft al plaatsgevonden.

19 december 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

5 januari Verhaal op Zondag & Nieuwjaarsborrel,17.00-18.00 in de Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

22 januari,15.00-17.00 uur de Leesclub VU, kamer 1D-13, De Boelelaan

In de Leesclub bespreekt P.F. Thomése, de Vrije Schrijver van VU, met maximaal twintig studenten drie boeken die voor hem een voorbeeld zijn. Hij kiest voor drie schrijvers die worstelen met de maatschappij die om hen heen ontstaat. De eerste bijeenkomst is inleidend. De drie daarop volgende sessies worden de drie uitverkoren writer’s writers hartstochtelijk bediscussieerd.

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met een closing performance door Allard van Hoorn.

 

 

 

Lees verder over: Weekberichten.