Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 1 en 2

zuidasdokTHEMA-AVOND BPZ donderdag 23 januari van 18.00 tot 21.30 uur in het café van het Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112

Ontvangst om 18.00 uur met snert en een broodje.

Martijn Overdmulder, omgevingsmanager ZuidasDok, geeft een uitleg over de ontwikkelingen rond ZuidasDok met aandacht voor politieke besluitvorming, het traject MER en ideeen over gebiedsontwikkeling en hoe omwonenden daarbij worden betrokken.

 

img_3131Klankbordsessie herinrichting Mahlerplein

Op maandag 9 december hebben Dienst Zuidas en projectorganisatie Zuidasdok een klankbordsessie georganiseerd over het eerste ontwerp voor de herinrichting van het Mahlerplein. Een groep van tien betrokkenen, bewoners, bedrijven en horeca rondom het plein, was uitgenodigd om hun reactie te geven op het voorlopig ontwerp voor het Mahlerplein. Zij hadden enthousiast gereageerd op de vraag van de gemeente om hun mening te geven. De voorzitter van BPZ nam deel aan de sessie.

Vandaag 8 januari vergadering raadscommissie BWK, 9:00- 17.00 uur, Stadhuis, De Rooszaal 0239

TKNlijst onderwerp ruimtelijke ordening: TKN 4 Informatie over kapvergunning Co Creatie Beatrixpark. (BD2013-014354) en TKN 6 Beantwoording Raadsadres sluiting Hortus VU. (BD2013-011440)

14 januari commissie Leefomgeving 20.00-23.00 uur, Raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Het onderwerp Zuidas domineert de agenda. Agendapunt 5 Terugblik ontwikkelingen Zuidas deze bestuursperiode door stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar en portefeuillehouder Egbert de Vries en 6 Inleiding door Klaas de Boer directeur Dienst Zuidas 20.30 uur met algemene ontwikkelingen Zuidas (flanken en Dok), woningmarkt Zuidas, besluitvorming korte termijn. Agendapunt 7 concept uitvoeringsbesluit RAI. Gevolgd door masteplan ZuidasDok en OV netwerkstudie van de Regioraad. 

Uit: Nieuws van B&W week 2 ruimtelijke ordening

 • Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met het uitbreiden van het grootstedelijke gebied Zuidas. In een grootstedelijk gebied is de centrale stad het bevoegd gezag en niet het stadsdeel. Het college wil ook regie voeren op de verkeersknooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Op die manier kan de gemeente het nieuwe ZuidasDok efficiënter ontwikkelen. Het ZuidasDok is de ondergrondse aanleg van de ringweg A10 en de uitbreiding van het station Amsterdam Zuid.
 • Het college heeft ingestemd met het toevoegen van de Parnassuspassage aan het project ZuidasDok. Uit onderzoek blijkt dat het aanleggen van een tweede onderdoorgang in station Amsterdam Zuid noodzakelijk is. Deze Parnassuspassage moet worden aangelegd tussen het Atriumgebouw aan de noordkant en de Benjamin Brittenstraat aan de zuidkant van de huidige A10. Het college heeft eerder de voorkeur uitgesproken voor een busstation ten noordwesten van het station en een tramstation ten zuidwesten van het station. De Parnassuspassage is nodig om reizigersstromen tussen die terminals in goede banen te leiden. Daarnaast zal de huidige passage verbreed worden tot circa 50 meter. Behandeling in de raadscommissie is op 29 januari en in de gemeenteraad op 12 februari 2014.

Vanaf 13 januari heiwerkzaamheden 900 Mahler

“Op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan wordt een kantoorgebouw en een appartementencomplex gebouwd. De aannemer start binnenkort met de funderingswerkzaamheden. Door de plaatsing van een tweede stelling zal het heien veel korter duren dan eerder gemeld. Er wordt op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur gewerkt. Ook op zaterdagen wordt er gewerkt, vanaf circa 08:00 uur. Dit is toegestaan in de bouwvergunning. Er worden alleen werkzaamheden uitgevoerd die geen geluids- of trillingsoverlast voor de omgeving opleveren. Op de website van dienst Zuidas staat meer info o.a. de aannemersbrief en de informatiebrief (G&S en Boele en Van Eesteren) die omwonende hebben ontvangen. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij omgevingscoördinator Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06-12 345 105 of via het mailadres omgevingscoordinatie@zuidas.nl.“

Van januari 2014 tot en met april: Aanleg water bij Westflank VU

“Voor de aanleg van de waterpartijen worden eerst damwanden aangebracht. Dit werk kan geluidshinder en trillingen veroorzaken. Vervolgens wordt de grond ontgraven en wordt er gestart met de aanleg van de kademuur. Voor aan- en afvoer van materialen maakt de aannemer gebruik van de bestaande in- en uitritten langs de Amstelveenseweg. Als er sprake is van intensieve grondtransporten, wordt een verkeersregelaar ingezet bij het kruisen van het fiets- en voetpad. Tijdens deze werkzaamheden is het fiets- en voetpad incidenteel afgesloten en wordt u omgeleid.´´

scheldepleinScheldeplein werkzaamheden 2014

In de Nieuwsbrief Scheldeplein van dienst Zuidas leest u meer over komende werkzaamheden en ontwikkelingen.

Werkzaamheden Beatrixpark

Ten zuiden van de gebouwen kapel en convict komt een grote waterpartij met een zonneweide. In het ontwerp zijn zoveel mogelijk bestaande bomen behouden, maar sommige moeten plaats maken voor de waterpartij en het aanleggen van warmteleidingen. Op de website www.zuidas.nl vindt u specifiekere informatie over de werkzaamheden en plannen voor het park.

Werkzaamheden OVSAAL

Op onze website kunt u de pdf versie van Dubbelklik bekijken met daarin een overzicht van werkzaamheden en geplande projectweekenden met een treinvrije perioden en…. kortingsbon voor de Electrische Museumtramlijn Amsterdam. 

Duurzaamheid

Ontwerp nieuwbouw AkzoNobel en hotel Motel One  4-sterren Breeam

Vastgoedmarkt meldde op haar webiste dat:” Het nieuwe kantoor van huurder AkzoNobel (17.000 m2) het 4 sterren Breeam-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat heeft verkregen. Het ontwerp van architect Groupa voldoet daarmee aan de op na hoogste eisen voor duurzaamheidprestaties. Nu is de doelstelling nog om het 4 sterren Breeam-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat te behalen. Hiervoor beschikt de nieuwbouw over PV-(zonnecellen) op het dak, een warmte/koude-installatie (WKO), de nabijheid van het NS-station en een ingenieuze gevel die is uitgevoerd als dubbele klimaatgevel. Daarbij wordt zomers de warme lucht tussen de binnenste en buitenste huid van het gebouw weg geventileerd om opwarming van de binnenruimte tegen te gaan. In de winter wordt de ventilatie afgesloten waardoor de stilstaande warme lucht juist helpt om het gebouw te verwarmen”

Dienst Zuidas meldde dat op de plek tegenover de hoofdingang van congrescentrum RAI Amsterdam een hotel voor de Duitse budget-design keten Motel One wordt gebouwd. De ontwikkeling behelst 315 hotelkamers en 1.000 m2 aan winkel- en/of horecaruimte. Eerder dit najaar heeft de projectontwikkelaar, COD, van de Dutch Green Building Council (DGBC) het BREEAM-NL Excellent (vier sterren) ontwerpcertificaat ontvangen voor deze eerste Motel One vestiging in Nederland.

Philips Pensioenfonds verkoopt Symphony Offices Zuidas

In december meldde o.a. De Telegraaf dat het “Philips Pensioenfonds de Symphony Offices voor 215,1 miljoen euro heeft verkocht aan het Duitse vastgoedbedrijf Deka Immobilien. Symphony, in 2009 gebouwd naar een ontwerp van de Nederlandse architect Pi de Bruijn, omvat circa 34.500 vierkante meter kantoorruimte en telt 466 ondergrondse parkeerplaatsen.”

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van I&M, de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvraag omgevingsvergunning bouw

 • De Boelelaan – 1106497, in gebruik nemen gebouw als basisonderwijs kinderopvang en buitenschoolse opvang (12-12-2013);
 • Terrein Europaplein – 1106413, plaatsen bovengrondse toegangen (12-12-2013);

De aanvragen liggen niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure Bouw

 • Terrein Antonio Vivaldistraat – 879405, oprichten 801 studentenwoningen (16-12-2013);
 • Strawinskylaan 1 – 1072869, kappen 1 boom (13-12-2013).

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking, bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Verlengen beslistermijn Bouw

 • Amstelveenseweg/De Boelelaan – 1059887, verbreden bestaande watergang (15-11-2013); nieuwe beslisdatum: 21-2-2014.

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Besluit omgevingsvergunning en kennisgeving ingetrokken aanvraag

 • Beatrixpark 1 ter hoogte van Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van vier wilgen en twee populieren staande in het Beatrixpark in de buurt van het kinderbadje, langs het fietspad, verzonden d.d. 18 december 2013. OLO-nummer 1000533.
 • Beatrixpark 1 ter hoogte van Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van twee wilgen, twee elzen en drie veldesdoorns staande in het Beatrixpark langs de Boerenwetering, verzonden d.d. 18 december 2013. OLO-nummer 1000521.
 • Beatrixpark 1 ter hoogte van Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van vier wilgen en één treurwilg staande in het Beatrixpark bij Diepenbrockstraat 1, verzonden d.d. 18 december 2013. OLO-nummer 1000501.

Rectificatie aanvraag Evenementenvergunning Zuidplein

 • Zuidplein, 1077 XV: voor het houden van een evenement "Sawadee Flight 2014" op 24 januari 2014 van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 32-818301.

Dit moet zijn:

Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een evenement "Sawadee Flight 2014" op 24 januari 2014 van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 32-818301.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

 • De Boelelaan 2, 1083 HJ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-819099.

De aanvraag ligt vanaf 23 december 2013 twee weken ter inzage bij het informatiecentrum locatie Tripolis. Uw zienswijze kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

 • Zuidplein 22, 1077 XV: voor het exploiteren van ene alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 13 december 2013. Dossiernummer 16-788357.
 • Claude Debussylaan 78, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 13 december 2013. Dossiernummer 16-792044.

De vergunningen liggen vanaf 23 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: de burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

zondag 12 Januari 15 uur opening van Refunc Pixel Palace / VU Hortus Botanicus in het Glazen Huis Amstelpark

Refunc, een samenwerkingsverband van kunstenaars, ontwerpers en architecten, ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven aan weggegooide objecten en materialen.
Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit – die in de toekomst plaats moet maken voor uitbreiding van het VU Ziekenhuis – uit om samen te werken met Refunc. In een workshop werd gezamenlijk gewerkt aan het bouwen van een decor voor een platform waarop een selectie van de collectie van planten en boeken van de hortus gepresenteerd wordt.  De unieke collectie van de Hortus en de strijd om haar behoud wordt met een breed publiek gedeeld in de tentoonstelling, lezingen en debatten en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met het Amstelpark onderzocht.

Selene Kolman, Aeons & Aeons {#1} seed bank. In de achterruimte van het Glazen Huis richt Selene Kolman een zaadkamer in onder de titel Aeons & Aeons {#1} seed bank , een doorlopend project waarin zij in de komende weken de zaadcollectie van de VU Hortus onderzoekt.

De tentoonstelling loopt t/m 23 Feb en is te bezichtigen iedere vrijdag, zaterdag en zondag 12 – 16 uur of op afspraak. www.zone2source.net

22 januari,15.00-17.00 uur VU, kamer 1D-13, De Boelelaan

In de Leesclub bespreekt P.F. Thomése, de Vrije Schrijver van VU, met maximaal twintig studenten drie boeken die voor hem een voorbeeld zijn. Hij kiest voor drie schrijvers die worstelen met de maatschappij die om hen heen ontstaat. De eerste bijeenkomst is inleidend. De drie daarop volgende sessies worden de drie uitverkoren writer’s writers hartstochtelijk bediscussieerd.

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met een closing performance door Allard van Hoorn.

Lees verder over: Weekberichten.