Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekberichten 3

zuidasdokTHEMA-AVOND BPZ donderdag 23 januari van 18.00 tot 21.30 uur in het café van het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof,  A.J. Ernststraat 112.

Ontvangst om 18.00 uur met snert en een broodje. Martijn Overmulder, omgevingsmanager voor het project ZuidasDok, geeft uitleg over de ontwikkelingen rond ZuidasDok. Na afloop is er gelegenheid voor discussie.

Conceptversie uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI

Deze conceptversie is ter advisering naar de stadsdeelraad Zuid gegaan ( stond gisteren op de agenda) en medio 2014 wordt het ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Onder het kopje RAI op onze website vindt u een pdf. 

29 januari vergadering raadscommissie BWK

Behandeling toevoegen Parnassuspassage aan ZuidasDok in de raadscommissie.

Projectdirecteur Hans Versteegen: “Zuidasdok is een kwaliteitsimpuls”

Zuidas heeft een aantal forse ingrepen voor de boeg. De A10 wordt verbreed en over een kilometer lengte door een tunnel geleid. Station Amsterdam Zuid krijgt een grondige makeover om als ov-terminal een aanzwellende stroom reizigers op weg te helpen. Om dit voor elkaar te krijgen, werken ProRail, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam samen in het project Zuidasdok. Volgens projectdirecteur Hans Versteegen is duurzaamheid van meet af aan een gegeven.

Van het streven naar een evenwichtiger verdeling van welvaart tot het recyclen van grondstoffen, duurzaamheid is een rekbaar begrip. Wat Zuidasdok duurzaam maakt, staat Hans Versteegen helder voor ogen: ‘Zuidas wordt beter bereikbaar, de leefomgeving gaat erop vooruit, en we bouwen niet meer dan nodig is maar houden wel rekening met de behoefte aan extra voorzieningen in de toekomst.’ Lees verder op de website van dienst Zuidas,

Gestapelde akkers op Zuidas?

in Pakhuis de Zwijger werden  op 9 januari  driehonderd potentiële Amsterdamse inzendingen gepresenteerd voor de Mayor Challenge. Dat is een Europese wedstrijd voor de meest innovatieve oplossing van een stedelijk vraagstuk. Een van de plannen komt van Philip van Traa van GrownDownTown, een organisatie die zich inzet voor landbouw in de stad. Hij heeft een hightech idee want gestapelde akkers op Zuidas is zijn voorstel aldus een bericht in Het Parool.

23 januari 14.30 uur: wethouder Van Poelgeest houdt een toespraak tijdens de in gebruikname  van de zonnepanelen op de RAI, foyer van entree F (hal 8)

nattevallei291006 beatrixparkBomenwandelingen in Beatrixpark route of met gids

In januari is een nieuwe -digitale- versie verschenen van de twee Bomenwandelingen. Ze zijn aangepast omdat her en der nieuwe situaties zijn ontstaan. Het kan toch zijn dat u een bordje mist, dat wel staat genoemd in de wandeling…helaas verdwijnen er wel eens bordjes. Het zou fijn zijn als u ons dat even meldt; om de paar maanden willen we verdwenen bordjes weer aanvullen. En: de wandelingen met IVN gids Henk Wolters, met uitleg die over meer gaat dan de bomen alleen, zijn elke eerste zondag van de maand, van 14.00 tot 15.30, start bij de grote ingang Diepenbrockstraat.

rembrandt aemsteltuinNieuwe plek en naam voor schoolwerktuinen dr. Alma

Dienst Zuidas berichtte “dat de afgelopen jaren door haar en stadsdeel Zuid is gewerkt aan de realisatie van een nieuw schooltuincomplex aan de Kalfjeslaan in Buitenveldert. Dit nieuwe schooltuincomplex de Aemsteltuin dient ter vervanging van het schooltuintjescomplex dr. Almatuin tegenover de VU aan de Mahlerlaan. Op de vrijgekomen tuin zal vanaf 2015 nieuwbouw ontwikkeld worden, onder andere voor nieuwe onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten van de Vrije Universiteit. Op het nieuwe terrein wordt er een grote moestuin aangelegd, waar vrijwilligers samen met deelnemers van de voedselbank gaan tuinieren. Maar ook kunnen geïnteresseerden een eigen perceel huren om daar zelfstandig of onder professionele begeleiding te tuinieren.”

Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol 7, 8 en 9 februari en zondag 2 maart

In genoemde weekenden wordt er op het traject Schiphol – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol – Duivendrecht, non-stop direct naast en op het spoor gewerkt.  Ploegen werken in het weekend continu door. Om de vorst voor te zijn, is er in de weken voor de buitendienststelling zoveel mogelijk voorbereid en klaargezet. Alles wat gedaan kan worden om extra hinder te voorkomen, wordt gedaan. Zo geeft de uitvoerder pas opdracht om ballast op te halen als de ploegen klaar staan en het meteen gestort kan worden. Dit alles om te voorkomen dat het ballast ook maar een kans krijgt om in de wagon aan elkaar vast te vriezen.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van I&M, de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Noord en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

In het gebied ten noorden van de Gustav Mahlerlaan komt voornamelijk wonen en werken. Voor de ten zuiden van de Gustav Mahlerlaan gelegen sportvelden voorziet het eerder vastgestelde uitvoeringsbesluit in verplaatsing, waarna op de plaats van de huidige velden met name woningbouw zal plaatsvinden. Naar verwachting zal dit niet binnen de plantermijn van het bestemmingsplan gebeuren. Om die reden worden de sportvelden in het bestemmingsplan overeenkomstig de bestaande situatie bestemd. Voor het bestaande tankstation aan de Buitenveldertselaan geldt dat het uitvoeringsbesluit erin voorziet dat dit zal verdwijnen. Naar verwachting zal dit plaatsvinden binnen de plantermijn. Er is voor gekozen het tankstation in beginsel conserverend te bestemmen, en daarbij een wijzigingsmogelijkheid op te nemen die uiteindelijk in de gewenste situatie voorziet. De stukken liggen ter inzage van 16 januari tot zes weken na die datum bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923 en loket Tripolis van stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301. Het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord  is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1004BPGST-VG01. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 17 januari 2014 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep dient te worden gericht aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Aanvraag omgevingsvergunning bouw`

 • Terrein Beethovenstraat- 1131541, realiseren spooorviaduct (08-01-2014). De aanvraag ligt niet ter inzage.
 • Terrein De Boelelaan 30- 1108633, plaatsen tijdelijk opslaggebouw voor 5 jaar  (18-12-2013)
 • De Boelelaan 1117- 1076567, in gebruik nemen gebouw als gezondheidszorgkliniek (19-12-2013)
 • Terrein Europaplein- 1118335- oprichten bouwkeet t.b.v. afbouw station Europaplein NZL (20-12-2013)
 • Terrein Fred Roeskestraat- 1120453, kappen en verplanten van 44 bomen (23-12-2013)

Geen zienswijzen ingediend bij de volgende ontwerpbesluiten:

 • Terrein De Boelelaan 1117, kappen 102 bomen verplanten1 boom, alsmede het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten.
 • Fred Roeskestraat 94– 814429, in gebruik nemen tijdelijk onderwijsgebouw voor een periode van 5 jaar.

Kennisgeving: Verlengen beslistermijn Bouw

 • De Boelelaan 1117- 836597, oprichten gebouw met bestemming gezondheidszorgfunctie (Imaging Center) (18-07-2013)

Verleende omgevingsvergunning

 • Gustav Mahlerlaan- 1077091, kappen 5 bomen

Belanghebbenden kunnen een bezwaar indienen binnen zes weken en richten aan Het college van B&W, p/a de Bestuursdienst, sector bedrijfsvoering, afd. juridische zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Bron: De Echo, 8 januari en 15 januari.

Besluit werken in de openbare ruimte: Verleende vergunningen

 • Burgerweeshuispad 301, 1076 HR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 6 januari 2014 tot en met 15 december 2014, verzonden d.d. 18 december 2013. Dossiernummer 43-816352.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 23 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf

 • Claude Debussylaan 78, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 13 december 2013. Dossiernummer 16-792044.

De vergunning ligt vanaf 23 december 2013 gedurende zes weken  ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

17 januari 12.00-14.00 existentielunch georganiseerd door de Nieuwe Poort, L. Debussylaan 2-8

Voor ‘decisionmaker’ die existentiële vragen willen bespreken? Zoek dan je plek aan de tafel van de existentielunch. De vragen worden opgeworpen aan de hand van literatuur of door een deelnemer zelf die boven in zijn eigen toren als gastheer optreedt. Voor meer informatie over de existentielunch kun je mailen naar vanzwieten@denieuwepoort.org. Voor andere activiteiten in de Nieuwe Poort kijk hier.

21 januari, 12.30 uur, Lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36

Florent Mourier, piano, speelt werk van Schubert en Liszt.

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met een closing performance door Allard van Hoorn.

4 februari, 16.00-18.00 uur, VU connected, Tijd voor financiële revolutie deel I, Auditorium van gebouw Symphony, Gustav Mahlerplein 117

Spreker Jan-Willem Slingenberg (DNB) en gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek). Georganiseerd samen met Duisenberg school of finance, de Nederlandse Vereniging van Banken en De Argumentenfabriek. Tijdens drie publieke denksessies onder leiding van De Argumentenfabriek denk je mee over de gewenste cultuur in de sector.

t/m 23 februari van 12.00-16.00 uur Refunc Pixel Palace / VU Hortus Botanicus in het Glazen Huis Amstelpark

Refunc, een samenwerkingsverband van kunstenaars, ontwerpers en architecten, ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven. En: Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit uit om samen te werken met Refunc. In een workshop werd een decor gebouwd voor een platform waarop een selectie van de collectie van planten en boeken van de hortus gepresenteerd wordt. De unieke collectie van de Hortus en de strijd om haar behoud wordt met een breed publiek gedeeld in de tentoonstelling, lezingen en debatten en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met het Amstelpark  worden onderzocht. Plus: Selene Kolman, Aeons & Aeons {#1} seed bank In de achterruimte van het Glazen Huis richt zij een zaadkamer in onder de titel Aeons & Aeons {#1} seed bank , een doorlopend project waarin zij de komende weken de zaadcollectie van de VU Hortus toont.

                 

Lees verder over: Weekberichten.