Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 21

zuidas vanuit bw perspectief 20144 juni BPZ Themabijeenkomst Zuidas vanuit bewonersperspectief

Speciaal voor nieuwe leden van de bestuurscommissie in stadsdeel Zuid en natuurlijk bewoners en belangstellenden. Cisca Griffioen, voorzitter van BPZ stipt belangrijke onderwerpen aan waar de verschillende aangesloten organisaties zich voor inzetten. 4 juni 17.30-19.30 uur met een hapje. Locatie: café Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats.

infom 15.5.14Informatiemarkt Zuidas goed bezocht

Op donderdag 15 mei hield dienst Zuidas in het WTC een informatiemarkt over de ontwikkelingen van Zuidas en Zuidasdok. Van de uitnodiging is goed gebruik gemaakt: er kwamen deze middag tussen de 250 en 300 bezoekers, aldus het bericht op de website de dienst. BPZ was ook aanwezig. Bezoekers konden kennisnemen van onze activiteiten via een powerpointpresentatie. We spraken geregeld bezoekers die meer wilden weten over wonen in Zuidas.

Aanbesteding tijdelijke huisvesting rechtbank van start

“De Rijksgebouwendienst is gestart met de aanbestedingsprocedure voor de tijdelijke herhuisvesting van de rechtbank Amsterdam. Sluitingsdatum van deze procedure is 10 juni 2014. In 2015 en 2016 wordt de tijdelijke rechtbank gerealiseerd. In 2017 start de bouw van de nieuwbouw en in 2021 is de definitieve huisvesting van de rechtbank Amsterdam gereed.”

6 juni onthulling beelden van Guillaume Bijl op het RAI-terrein

Op de rand van het opnieuw ingerichte plein voor Amsterdam RAI wordt een bijzonder kunstwerk onthuld: “de Feestelijke Beeldenreeks van de Belgische kunstenaar Guillaume Bijl. Zes grote, kleurrijke beelden, die speciaal zijn gemaakt voor de drie entrees van het plein. Omwonenden ontvangen deze week een uitnodiging voor de onthulling van de beelden”, aldus het bericht op de website van dienst Zuidas. De onthulling is om 15.30 uur. Aanmelden tot 1 juni op http://www.amsterdam.nl/zuidas/formulieren/aanmelden-onthulling-0

Europese Investeringsbank op Zuidas

“Ondernemers die bij hun bank aankloppen voor een lening, worden een handje geholpen door de Europese Investeringsbank. Die wil haar rol in Nederland vergroten door een vestiging te openen op de Amsterdamse Zuidas,” aldus het bericht op bnr.nl.

Gust Malh krt 2Werkzaamheden aan de Mahlerlaan

Van 19 mei tot medio augustus begint een nieuwe fase van dit werk. Dit betekent een aanpassing van het werkterrein en hierdoor ontstaat een nieuwe verkeerssituatie, zie kaartje 2. De Gustav Mahlerlaan is deels afgesloten. P2 en Acta zijn te bereiken via de De Boelelaan → Gustav Mahlerlaan. Het parkeerterrein en SC Buitenveldert zijn bereikbaar via de Parnassusweg → Gustav Mahlerlaan. Fietser en voetgangers worden langs het werkterrein geleid.       

Werkzaamheden G&S Bouw aan de Beethovenstraat/Boelelaan/Gustav Mahlerlaan

G&S Bouw informeerde omwonenden over de voorlopige data waarop ze het beton storten en gaan de vloeren vlinderen: vrijdag 23/24 mei, woensdag 23/24 mei en vrijdag 13/14 juni. De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken. Heeft u vragen over de bouw van het project 400-500 Beethovenstraat, mail info@beethovenstraat.nl, of bel 020-4526879. (Bron: Bewonersbrief van G&S Bouw)

Uitbreiding hoogspanningsonderstation Albinonilaan

“In Zuidas komen er steeds meer woningen en kantoren bij. Hierdoor is er ook een toenemende vraag naar elektriciteit. Netbeheerder Liander gaat daarom het huidige hoogspanningsonderstation Zorgvlied aan de Thomasso Albinonilaan 188 uitbreiden. De bouw hiervan start in mei 2014 en is naar verwachting eind 2016 gereed.”

Nieuwbouw peuterspeelzaal achter Geert Groote School

“Op het achterterrein van de Geert Groote School II aan de Fred. Roeskestraat 84 komt een kleine vrijstaande nieuwbouw te staan voor de peuterspeelzaal. De bouw start medio mei 2014 en zal naar verwachting in juli 2014 gereed zijn.” Lees verder op de website van dienst Zuidas.

Nieuws uit B&W

 • “Bestuurlijk stelsel: Het college stemt in met de wijziging in de bevoegdheden voor de bestuurscommissies betreft het fietsparkeren. In de huidige bevoegdheden worden de volgende bevoegdheden toegevoegd; het verbod op weesfietsen te handhaven en de bevoegdheid om fietsparkeervoorzieningen aan te wijzen voor een maximale stallingsduur. Bovendien wordt de bevoegdheid handhaving van hinderlijk geparkeerde fietsen ook volledig overgedragen aan de bestuurscommissies. Uitgangspunt hierbij is dat er een uitzondering is bij de NSstations. Vanaf 19 maart geldt deze uitzondering al bij Amsterdam Centraal en is Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) hier verantwoordelijk voor. Vanaf 1 januari 2015 geldt dit ook voor de overige NS-stations in de stad en is DIVV verantwoordelijk voor de alle NS-stations. Met terugwerkende kracht geldt deze wijziging vanaf 19 maart 2014.”
 • Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het herziene Uitvoeringsbesluit Ravel. Het document is een ruimtelijk plan voor een gefaseerde ontwikkeling van het projectgebied Ravel op de Zuidas. Ravel ligt ten zuidoosten van het centrum van de Zuidas. Het plan beschrijft onder andere de inpassing van het sportpark Goed Genoeg van AFC.

Nieuws uit het DB 15 mei 2014:

 • ‘Oostelijke toegang’ station Amsterdam Rai naar realisatiefase.     Het DB heeft besloten om het projectonderdeel ‘oostelijke toegang’, onderdeel van het project “Kwaliteitsslag station Amsterdam Rai, te promoveren naar de realisatiefase en heeft een vaste subsidiebijdrage van € 200.000,- toegekend. Het projectvoorstel geeft een visie tot 2025 op de inrichting van het stationsgebied als aantrekkelijk verblijfsgebied en bestaat uit een aantal onderdelen. Eén van de projectonderdelen bestaat uit de twee extra toegangen tot de treinperrons aan de oostzijde van de Europaboulevard, de ‘oostelijke toegang’ genoemd.

 • Ruim 2 miljoen euro subsidie voor ‘Functievrij maken Autoparkeergarage ZuidasDok’.     Het dagelijks bestuur is akkoord gegaan met een subsidie van € 2.082.800,- voor het genoemde project en heeft erkend dat het is opgenomen in de realisatiefase van het Uitvoeringsprogramma RVVP. Deze subsidiebijdrage is bedoeld voor de verwerving van twee parkeergarages langs de A10 om ruimte te maken voor de realisatie van de Zuidas.

 • OV terminal Zuidas krijgt 130 miljoen subsidiebijdrage.     Belangrijk onderdeel van Zuidas is de Openbaar Vervoer Terminal (OVT). Om die te realiseren heeft de Stadsregio een subsidiebijdrage van 130 miljoen gereserveerd.

 • Benoeming nieuw lid van de Reizigers Advies Raad (RAR).     Het dagelijks bestuur benoemt de heer Nick Knoester, als vertegen- woordiger van de ASVA, tot lid van de RAR.

 • Tijdelijke buiten gebruikname metro Zuid-RAI.     Het dagelijks bestuur neemt kennis van de noodzaak om van 6 tot en met 25 juli a.s. het spoor tussen station Zuid en RAI buiten dienst te stellen vanwege werkzaamheden ter voorbereiding van de komst van de Noord/Zuidlijn. GVB zal zorgen voor vervangend vervoer en heeft het vervoerplan afgestemd met de gemeente Amstelveen en Amsterdam.

 •  Verhuizing Stadsregio.     De Stadsregio Amsterdam gaat verhuizen. Met ingang van 10 juni is het nieuwe adres: Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam. Postadres, telefoonnummers en e-mailadressen blijven ongewijzigd.

Stremming Europaboulevard

23 mei 23.00 u – 26 mei 05.00 u. De Gemeente Amsterdam maakt gebruik van deze afsluiting en vervangt tegelijkertijd het asfalt van de Europaboulevard. Door de werkzaamheden te combineren, wordt langdurige hinder voor de omgeving beperkt.

Weg- en spoorwerkzaamheden Prorail traject Almere- Schiphol

maandag 26 mei tussen 07.00 en 16.00 uur, dinsdag 27 mei tussen 07.00 en 16.00 uur woensdag 4 juni tussen 06.00 uur tot 22.00 uur.

Werkzaamheden aan het spoor 21 juni 01.00 u – 23 juni 05.30 u

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvraag evenementenvergunning

 • Claude Debussylaan 80, 1082 MD: voor het houden van een evenement " De BrauwBQ" op 18 juli 2014 van 17:00 uur tot en met 21:00 uur. Dossiernummer 32-899283.
 • Gustav Mahlerplein en omgeving, 1082 PP: voor het houden van een evenement "Zuidasrun 2014" op 25 mei 2014 van 09.00 uur tot 16.00 uur, verzonden d.d. 14 mei 2014. Dossiernummer 32-845266

De aanvragen liggen vanaf 19 mei 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923.Gedurende die periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan: het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning bouw en milieu

 • Terrein De Boelelaan t/o. nr 5– 1301219, plaatsen kiosk (12-05-2014);
 • Terrein Scheldeplein- 1303179- plaatsen ijskiosk (01-05-2014)

De aanvragen liggen nog niet ter inzage. (Bron De Echo, 21 mei 2014)

Verleende omgevingsvergunning regulier

 • Beatrixpark– 1181243- bouwen brug over nog aan te leggen openbaar water en wijzigen Beatrixpark dat aangewezen is als beschermd gemeentelijk monument (12-05-2014)

Binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking kan een bezwaarschrift worden ingediend bij B&W, p/a de Bestuursdienst, Sector bedrijfsvoering, afd. Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Bron: De Echo 21 mei 2014.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • Parnassusweg 202, 1076 AV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode 30 juni 2014 tot en met 28 augustus 2014, verzonden d.d.13 mei 2014. Dossiernummer 43-895665,
 • Beethovenstraat 279, 1077 JE: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode 4 augustus 2014 tot en met 27 november 2015, verzonden d.d. 9 mei 2014. Dossiernummer 43-893461.

De vergunningen liggen vanaf 19 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan binnen zes weken uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningen verlengen beslistermijn

 • Europaplein t/o 2 – 1231813, creëren ligplaatsen t.b.v. elektrische vaartuigen en plaatsen laadpalen en 1 sectiekast (13-05-2014)

Er kan geen bezwaar worden ingediend. (Bron: De Echo 21 mei 2014)

In mei geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

21 t/m 25 mei Kunstvlaai in Amstelpark

Vijftig kunst(enaars)initiatieven uit binnen- en buitenland presenteren zich met een ruimtelijke interventie in het Amstelpark. Twintig Nederlandse initiatieven en dertig organisaties uit voornamelijk Europa, van Warschau tot Lissabon en van Helsinki tot Rabat, verhouden zich tot de openbare buitenruimte en presenteren een site-specifiek kunstwerk of performance. Kunstvlaai is gratis toegankelijk. Meer informatie hier.

25 mei vogelexcursie in het Beatrixpark o.l.v. Theo van Lent. Aanvang 6 uur ’s ochtends!!!

Verzamelen op de brug bij de parkingang aan de Cornelis DopperkadeTheo van Lent zal tijdens de wandeling door het park letten op soorten en geluiden en vertellen over wat er het jaar door te zien en te horen is. Hij heeft vogelgidsen en een extra kijker bij zich. Aanmelden is niet nodig. Check bij twijfel ook even de nieuwspagina van de site vrienden van het Beatrixpark. (Bron: nieuwsbrief voorjaar 2014 vrienden van het Beatrixpark)

25 mei Zuidas Run

Zondag 25 mei 2014 staat het Gustav Mahlerplein op de Zuidas de gehele dag van 11.00 – 17.00 uur in het teken van de Zuidas Run. Het evenement wordt omlijst door muziek plus hapjes en drankjes.

26 mei, 19.00-22.00, debat Maak werk van gelijke beloning, De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2-8

Hoe kun je als organisatie beloningsverschillen herkennen en aanpakken? Experts en organisaties gaan hierover in discussie onder leiding van Jort Kelder. Met onder andere: Siebrand Bisschop (Senior Adviseur College voor de Rechten van de Mens), Keklik Yücel (Tweede Kamerlid en initiatiefnemer wetsvoorstel gelijke beloning) en Paulien Osse (Directeur Loonwijzer).Georganiseerd door WOMEN Inc..

27 mei 2014, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Vida Maticic, sopraan en Yamada, piano.

1 juni Amstellanddag

Voor de 8e keer staan op meer dan 50 locaties in Amstelland de deuren voor u open. Het jaarlijkse evenement  trekt honderden belangstellenden, die zich na de feestelijke opening vanaf de buitenplaats Wester-Amstel verspreiden over het gebied.

5 juni 14.00-17.00 uur straatvoetbaltoernooi

Ieder jaar organiseert Zingeving Zuidas een groot straatvoetbal toernooi. Daarbij vormen advocaten, bankiers en consultants van de Amsterdamse Zuidas een team met scholieren van verschillende (VMBO) colleges uit Amsterdam.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark            

Eerstvolgende 8 juni.

14 en 15 juni Zonnewende, open weekend VU Hortus van 13.00- 20.00 uur, Van der Boechorststraat 8

Lees verder over: Weekberichten.