Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 22

zuidas vanuit bw perspectief 20144 juni BPZ Themabijeenkomst Zuidas vanuit bewonersperspectief

Speciaal voor leden van de bestuurscommissie in stadsdeel Zuid en natuurlijk bewoners en belangstellenden. Cisca Griffioen, voorzitter van BPZ stipt belangrijke onderwerpen aan waar de verschillende aangesloten organisaties zich voor inzetten. 4 juni 17.30-19.30 uur met een hapje. Locatie: café Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats.

rai-amsterdam_26 juni onthulling kunstwerken van Guillaume Bijl bij RAI

Op de rand van het opnieuw ingerichte plein voor Amsterdam RAI wordt op 6 juni a.s. een bijzonder kunstwerk onthuld: “de Feestelijke Beeldenreeks van de Belgische kunstenaar Guillaume Bijl. Zes grote, kleurrijke beelden, die speciaal zijn gemaakt voor de drie entrees van het plein. Omwonenden ontvangen deze week een uitnodiging voor de onthulling van de beelden”, aldus het bericht op de website van dienst Zuidas. De onthulling is om 15.30 uur. Aanmelden tot 1 juni kan hier.

Noordzone Zuidas in beeld

In de brochure van dienst Zuidas (mei 2014) leest u uitgebreid wat er op stapel staat. En dat is niet gering. Een nieuw gebouw voor de rechtbank, Verder komt in de Fred Roeskestraat een mix van onderwijs, wonen en bedrijvigheid. In het gebied rond de Strawinskylaan, nabij de Beethovenstraat, komt o.a. een van de oude gebouwen weer tot leven. De Goede Doelen Loterijen neemt zijn intrek in het voormalig Winterthur gebouw en in de het souterrain komen horeca en openbare voorzieningen. De komst van een museum is weer actueel. Lees verder in de pdf Brochure Noordzone Zuidas 2014 mei.

Nieuws uit B&W

Personeelszaken          Het college heeft ingestemd met de benoeming van vier stedelijk directeuren van de clusters per 15 mei 2014. De stadsdeelsecretarissen van de zeven stadsdelen zijn per 20 mei 2014 benoemd. Met deze benoemingen wordt uitvoering gegeven aan het besluit over de hoofdlijnen van de nieuwe organisatie op 15 oktober 2013.

De Bestuurscommissie Zuid gaat over 3 gebieden en 5 wijken

gebieden stadsdeel 2014Een introductieprogramma stond vorige week op de agenda van de bestuurscommissie. In een pp-presentatie wordt uitgelegd hoe begroting, sturing en organisatie vorm krijgen. De bestuurscyclus (centrale stad) bestaat uit het programma-akkoord, de meerjarenplannen en de gebiedsagenda. Voor bestuurscommissies is het begrip -gebied- van belang. Want aan gebied worden -monitor, -analyse, -agenda en -gebiedsplan gekoppeld als activiteit waarvan de resultaen een rol gaan spelen op centraal niveau. In de presentatie is sprake van een gebiedsindeling in Zuid in 3 gebieden en 5 wijken (zie kaartje). Uit het kaartje valt nog niet op te maken dat Zuidas als “apart gebied in wording” onder de commissie Ruimte en Economie van de centrale stad valt. Het beheer van het gebied is wel een lokale verantwoordelijkheid: dus van de bestuurscommissie. De presentatie leest u hier onder aan de agenda.                            

Participatiemedewerkers in Zuid

In de laatste editie van de Gemeentekrant worden de participatiemedewerkers genoemd. Stadsdeel Zuid denkt graag met u mee over wat er allemaal kan in uw buurt en kijkt waarin zij u kan ondersteunen. Het zijn per gebied:

 • Buitenveldert, Zuidas, Prinses Irenebuurt: Sidney Cruickshank, e-mail: s.cruickshank@zuid.amsterdam.nl
 • De Pijp en Rivierenbuurt: Monique Bär, e-mail: m.bar@zuid.amsterdam.nl
 • Stadion- en Apollobuurt, Willemsparkbuurt, Schinkelbuurt, Hoofddorppleinbuurt, Museumkwartier: Filiz Alkan, e-mail: f.alkan@zuid.amsterdam.nl

BPZ sprak deze week met de adviseur burgerparticipatie van het stadsdeel Zuid. Corinne Sieger vertelde dat zij haar aandacht o.a. gaat richten op wat er in deelgebied Ravel gebeurt en welke burgerinitiatieven daar boven komen drijven. Het is een gebied waar binnenkort onderwijsfuncties en studentenhuisvesting gerealiseerd worden. 

11 juni, 20.00-23.00 uur, Commissie III vergadering AZ en RO, President Kennedylaan 923

Agendapunt 6 Presentatie Horeca in Zuid en 7 Presentatie Wonen en Bestemmingsplannen. Beide punten zonder stukken. En agendapunt TKN, Gevolgen actualisatie Luchthavenindelingbesluit met een overzicht.

Werkzaamheden G&S Bouw aan de Beethovenstraat/Boelelaan/Gustav Mahlerlaan

G&S Bouw informeerde omwonenden over de voorlopige data waarop ze het beton storten en de vloeren gaan vlinderen op vrijdag 13/14 juni. De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken. Heeft u vragen over de bouw van het project 400-500 Beethovenstraat, mail info@beethovenstraat.nl, of bel 020-4526879. (Bron: Bewonersbrief van G&S Bouw) Kijk ook hier.

Amstelveenseweg 6 juni weekendafsluiting

Van vrijdag 6 juni 23.00 uur tot en met maandag 9 juni 05.00 uur is de Amstelveenseweg ter hoogte van de onderdoorgang ringweg A10 afgesloten voor al het verkeer met uitzondering van openbaar vervoer. Meer informatie over de spoorverdubbeling Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) leest u op de site van ProRail.Kijk voor de locatie op de kaart. Bron: gemeente Amsterdam.

Werkzaamheden aan het spoor 21 juni 01.00 u – 23 juni 05.30 u

Kijk hier voor het volledige overzicht. en kijk bij periode 4.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Concept herzien uitvoeringsbesluit Ravel

Voor het plangebied Ravel in Zuidas is een concept Herzien Uitvoeringsbesluit opgesteld. Voordat dit aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd, wordt de mogelijkheid geboden tot inspraak. Het herziene uitvoeringsbesluit ligt van 29 mei tot 10 juli 2014 ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor Pres. Kennedy laan 923. Voor toelichting op het uitvoeringsbesluit kunt u naar de informatieavond komen op 25 juni 2014 in het WTC. Graag voor 23 juni aanmelden via info@zuidas.nl. Inspraakreacties met betrekking tot het uitvoeringsbesluit kunnen worden ingediend tot 10 juli 2014. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning

 • Terrein Gustav Mahlerlaan- 1242857, het planologisch mogelijk maken van de realisatie van de oprichten van een tijdelijke sportaccommodatie  met kleedkamers en kantine

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 29 mei ter inzage bij stadsdeel Centrum, Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1. Uw zienswijze kunt u, binnen de gestelde termijn, sturen aan het College van B&W, p/a De Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam. Bron: De Echo 28 mei 2014.

 • OVSAAL– Voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL), (HZ_WABO-2014-000373 en OLO-nr. 131541) tot het oprichten van een spoorviaduct (kunstwerk 15) op de locatie Beethovenstraat ter hoogte van de kruising met de A10. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het besluit ligt met ingang van af 15 mei 2014 t/m 25 juni 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

 • Amstelveenseweg 264, 1075 XV: voor het houden van een evenement "Theater Troost/Moulin Rouge" op 23 juni 2014 tot en met 28 juni 2014 van 19.30 uur tot 00.00 uur. Dossiernummer 32-901434
 • Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een dag evenement "Modefabriek", op 13 juli 2014 van 18.00 uur tot 24.00 uur. Dossiernummer 32-9049 77
 •  De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "Summer Break Festival" op 16 juni 2014 van 16.00 uur tot 23.00 uur. Dossiernummer 32-901319
 • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "On the Roof festival" op 1 september 2014 tot en met 5 september 2014 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Dossiernummer 32-903066.

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 26 mei 2014, gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning bouw en milieu

 • Terrein Europaboulevard – 1303567, oprichten oostelijke opgang Station RAI (OV SAAL) (14-05-2014);
 • Terrein Europaboulevard 19 – 1211493, oprichten woongebouw (16-05-2014);
 • Terrein Zuidelijke Wandelweg – 1307949, oprichten 75 appartementen met stallingsgarage en maken in- uitrit (19-05-2014).

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Verleende vergunning exploitatie vergunning horecabedrijf

 • Gustav Mahlerlaan 12, 1082 LS: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 19 mei 2014. Dossiernummer 16-875133.

De vergunning ligt vanaf 26 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij ons informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken uw bezwaar sturen naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning regulier

 • Terrein Europaplein – 1224665, realisatie van een gefundeerde betonplaat t.p.v. de inrit RAI (20-05-2014).

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende Ontheffing Werktijden

 • Amstelveenseweg (kruising met de A10), OV- SAAL kunstwerk 13, oprichten spoorviaduct van 9 juni t/m 17 november. Voor de precieze data zie de officiële bekendmaking.

31 mei Week van de begraafplaats, R.K. Begraafplaats, Fred. Roeskestraat 103

van 12.00 uur -17.00 uur een speciaal programma: met o.a. een  rouwstoet. Route: Fred. Roeskestraat,  Amstelveenseweg, Stadionweg, Olympiaweg, Beethovenstraat, Stadionweg, Amstelveenseweg, Fred. Roeskestraat. En er zijn rondleidingen langs bijzondere bomen op de begraafplaats, lezingen over de begraafplaats nu en in de toekomst met aansluitend een rondleiding langs bijzondere graven en o.a. historische en actuele foto’s.

Winnaars Zuidas Run 2014

De jaarlijkse hardloopwedstrijd over 4 of 10 Engelse mijl stond dit jaar in het teken van de 'Battle of Professions'. De consultants van Accenture waren dit jaar toonaangevend, gevolgd door de bankiers van ABN AMRO.

In juni geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

juni 2014, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Richard Chang, piano. Meer info hier.

1 juni Amstellanddag

Voor de 8e keer staan op meer dan 50 locaties in Amstelland de deuren voor u open. Het jaarlijkse evenement  trekt vele belangstellenden, die zich na de feestelijke opening vanaf de buitenplaats Wester-Amstel verspreiden over het gebied.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark            

Eerstvolgende 8 juni.

14 en 15 juni Zonnewende, open weekend VU Hortus van 13.00- 20.00 uur, Van der Boechorststraat 8

Met rondleidingen en workshops.

Excursie langs het Ecolint, zondag 15 juni, 11.30 uur

Bijzondere planten en dieren zien? Loop dan mee met een van de excursies. De eco-beheerder neemt u mee het gebied in en u krijgt onderweg een versnapering. Deelname is gratis! U kunt zich aanmelden via f.nieuwenhuis@zuid.amsterdam.nl. Voor beide excursies verzamelen bij het parkeerplaatsje naast Kalfjeslaan 56, met de auto te bereiken vanaf de Amsteldijk. Bron: Stadsdeel krant. Kijk voor meer informatie over het Ecolint hier.

 

 

Lees verder over: Weekberichten.