Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Besluit toepassing VER-Gershwin

Aan de leden van de Commissie van Advies Zuidasprojecten
van het stadsdeel ZuiderAmstel,
bijeen in vergadering op 31 mei 2001

Onderwerp: Besluit toepassing Veiligheid Effect Rapportage Gershwin

Geachte Commissieleden,

In uw Commissievergadering van vanavond is het concept Projectbesluit Gershwin (v/h deelgebied 19/20) geagendeerd.
Graag willen wij onder uw aandacht brengen dat in ‘paragraaf 4. Reactie stadsdeel’ de beantwoording door de centrale stad bij het onderwerp Veiligheid (pag 6/7) inmiddels niet meer juist is.
In plaats van een toets op de sociale veiligheid in het deelgebied Gershwin is inmiddels besloten om een uitgebreidere -integrale- veiligheidstoets toe te passen: De Veiligheids Effect Rapportage (VER).
Voor uw informatie sluiten wij de afsprakenlijst van de bijeenkomst over het opstarten van deze VER (van 8 maart jl.) bij deze brief.
Het Bewonersplatform Zuidas heeft in het najaar van 2000 gevraagd voor toepassing van de Veiligheid Effect Rapportage in de Zuidas. Op 8 maart jl. is in de startbijeenkomst VER besloten om de VER als eerste toe te passen in Gershwin (v/h deelproject 19/20). Uw stadsdeel is, samen met de gemeente Amsterdam/Projectbureau Zuidas en het Bewonersplatform Zuidas, begeleider van deze VER.
Op korte termijn zal met de uitvoering van de VER gestart worden. Onderdeel van deze start zal de ondertekening van de startnotitie zijn door het College van B&W. Het Ministerie van BZK is de initiatiefnemer van de VER. Naar wij vernomen hebben hecht dit ministerie groot belang aan de toepassing van de VER in de Zuidas.
Het lijkt ons dat het concept Projectbesluit Gershwin op dit punt aangepast dient te worden conform de feitelijke -veranderde- situatie. Wij verzoeken u dit punt mee te nemen in uw advisering.
Wij hopen u met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben.

Lees verder over: Gershwin, Inspraak.