Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

BEWONERSPLATFORM ZUIDAS gaat door!

In de Wijkkrant van oktober 2016 heeft u kunnen lezen dat het voortbestaan van het Bewonersplatform Zuidas op losse schroeven stond. En dat na al 18 jaar succesvol te hebben gefunctioneerd en alom waardering te hebben ontvangen. Als u de verwarrende plannen van de Gemeenteraad in de pers een beetje heeft kunnen volgen, werd de aangekondigde bezuiniging op de structurele uitgaven van de Stadsdelen gehalveerd tot 7 miljoen. Daarmee was de dreiging overigens nog niet voorbij. Woensdagavond 2 november vergaderde de zogenaamde brede financiële commissie van de Gemeenteraad in aanwezigheid van het voltallige College van Burgemeester en Wethouders. Het werd snel duidelijk dat voorafgaande aan deze vergadering een overleg had plaats gevonden met de Stadsdeelvoorzitters die zich terecht beklaagden over de gang van zaken bij deze bezuinigingen. Gelukkig is er bij de commissievergaderingen de mogelijkheid om in te spreken. Het zal u duidelijk zijn dat ik als voorzitter van het Bewonersplatform deze mogelijkheid heb aangegrepen. Opmerkelijk was dat er maar vijf insprekers waren, allemaal afkomstig uit Stadsdeel Zuid en van wie drie een pleidooi hielden voor het voortbestaan van het Natuur- en Milieuteam Zuid. Ondanks de pogingen van de PvdA en Groen Links om alle bezuinigingen op de Stadsdelen te schrappen of op zijn minst uit te stellen, werd duidelijk dat de SP mee ging met hun coalitiepartners D66 en de VVD. Halverwege was er pauze om het College de gelegenheid te bieden zich te beraden. En na de pauze kwam wethouder Eric van der Burg met de verlossende toezegging dat het Bewonersplatform kan rekenen op continuering van hetzelfde bedrag aan subsidie. Soms krijg je de indruk dat inspreken resultaat kan hebben!  Het Natuur- en Milieuteam kreeg geen toezegging, maar D66 wil uit een ander potje wel geld ter beschikking stellen voor meer groen. Misschien een sprankje hoop voor dit hardwerkende team, waarvan zoveel vrijwilligers afhankelijk zijn. Het bewonersplatform gaat dus nu weer vol enthousiasme verder. De weekberichten ondervinden nog steeds alom veel waardering. Als u nog niet geabonneerd bent, doe dit en zeker als u een nieuwe bewoner van Zuidas bent. Dan blijft u goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in en om Zuidas. Er wordt ook weer een thema-avond gepland begin  2017.
Intussen gaan de ontwikkelingen in hoog tempo door. Er is en wordt gewerkt aan het onderhoud van de Noord-Zuidpassages in de Beethovenstraat en de Parnassusweg. Dit beperkt zich tot het weghalen van onkruid, en het inzaaien van gras, bloemrijk mengsel of onderhoudsarm klavermengsel. De tussenbermen worden schoongemaakt en er wordt wat verlichting toegevoegd. Omdat na de aanleg van het DOK de passages korter worden door het ondergronds brengen van de A10 en de viaducten van de A10 daarna worden afgebroken wordt de definitieve herinrichting uitgesteld tot het DOK klaar is. De aanbesteding van de aanleg van het DOK bevindt zich nog steeds in de fase van besloten overleg. Verwacht wordt dat er duidelijkheid komt in het eerste kwartaal van 2017. In januari 2017 zal ook de bouw van woningen aan de Prinses Irenestraat in het plan Beethoven aan de orde komen. Met het opleveren en in gebruik nemen van veel woningen neemt het aantal Zuidasbewoners toe en wordt de noodzaak voor een goede verbinding met de omliggende wijken steeds dringender. Kortom veel werk aan de winkel, ook voor het Stadsdeel. We houden u op de hoogte via weekberichten en website: www.bewonersplatformzuidas.nl

Cisca Griffioen

november wijkkrant artikel

 

Lees verder over: Inspraak, Publicaties.