Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bezwaar tegen het besluit vrijstelling parkeergarage Beethoven fase I.

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,

Directie Juridische Zaken
Postbus 202
1000 AE  AMSTERDAM

Amsterdam, 25 augustus 2010

Bezwaar tegen het besluit vrijstelling W09/0013/2008 en de daarop gebaseerde bouwvergunning W01/0695-2008 voor kantoorgebouw met garage en W01/0372-2009, parkeergarage Beethoven fase I.

Geacht College,

Van 9 oktober 2008 tot en met 19 november 2008 heeft ter inzage gelegen het ontwerpbesluit WO9/0013/2008 voor het oprichten van een kantoorgebouw met de bijbehorende garage, waarna de verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland moest worden aangevraagd om tenslotte een beschikking te vormen met twee bouwvergunningen.

Onze Vereniging heeft op 20 november 2008 tijdens de ter visie legging een zienswijze naar voren gebracht.

Bij brief van 19 juli 2010 zijn ons toegezonden Besluit vrijstelling W09/0013 2008, en Bouwvergunningen W01/0695 2008 en W01/0372 2009. Wij maken bezwaar tegen dit  besluit en tegen deze vergunningen en tegen de daaraan gekoppelde kapaanvraag voor opnieuw 69 bomen en wel pro forma, omdat wij in de gelegenheid willen worden gesteld om nader informatie te verkrijgen.

Nu alvast noemen wij als een grond voor ons bezwaar dat de vergunning voor de garage een geheel andere is, dan die welke in het ontwerpbesluit werd genoemd. Het aantal parkeerplaatsen is aanzienlijk gewijzigd.
Verder zijn wij van mening dat de door GS Noord-Holland op 10 maart 2009, verzonden 12 maart 2009 verleende verklaring van geen bezwaar voor het oprichten van het bouwplan op onjuiste gronden is afgegeven, althans niet meer van toepassing is of kan zijn voor de toenmaals gevraagde verklaring voor het kantoorgebouw met garage.

Immers de ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ waaraan GS refereert, is door wijziging van de plannen niet meer van toepassing.
Bovendien is de verklaring afgegeven voor het niet meer van kracht zijnde Algemene Uitbreidingsplan, hetgeen de verklaring van onwaarde doet zijn.

Wij houden ons het recht voor onze bezwaren aan te vullen en toe te lichten na het verkrijgen van verdere informatie en gegevens en verzoeken u ons daarvoor een termijn te verlenen.
Wij concluderen dat het besluit vrijstelling en de verleende bouwvergunningen niet aan de wettelijke eisen voldoen en moeten worden herroepen.

Met vriendelijke groet,

H.T.C. Munniksma                                                               A.A.M. Hesseling

Voorzitter                                                                              Bestuurslid

Lees verder over: Beatrixpark, Publicaties.