Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Impressie themabijeenkomst 3 op het Dok 7 maart 2017

De voorzitter BPZ, Cisca Griffioen verwelkomde de vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties en voor met name de  nieuwe VvE’s uit Zuidas werd de historie van BPZ kort uiteengezet. Het Platform is sinds 1998 een koepel die er naar streeft om van Zuidas een veilige, goed bereikbare en prettige woonwijk met aantrekkelijke voorzieningen te maken. En waar tijdens de bouw van het dok die kwaliteiten zoveel mogelijk worden behouden dan wel overlast wordt geminimaliseerd. Het Platform mengt zich kritisch en constructief in discussies en de overlegggen zoals met afdeling Zuidas en het bestuur van Zuid. BPZ leverde dan ook haar bijdrage aan het opstellen van de Visie Zuidas 2016.
VvE’s kunnen zich aansluiten bij BPZ. Dat verplicht tot niets en er zijn geen kosten aan verbonden. Bekijk de inleiding 3 OP HET DOK
BPZ heeft een agendacommissie waarin de voorzitter van het Beatrixpark en een commissie lid RO van WOCbuitenveldert zitting hebben. Zij bespreken actuele ontwikkelingen en kiezen onderwerpen voor themabijeenkomsten. Deze themabijeenkomst is de derde uit een serie van 1, 2 en 3 op het Dok waarvan de eerste in januari en de tweede in mei van 2016 plaatsvonden. En staat in het teken van Leven met Zuidas ook als het Dok in uitvoering gaat. Ìmmers Zuidas is een realiteit die in de komende jaren steeds meer vorm krijgt nu de bouwers van het Dok bekend zijn (Zuidplus).

Tijdens de bouw 1 loket voor vragen en klachten
Gastspreker Martijn Overmulder omgevingsmanager bij projectorganisatie Zuidasdok noemt allereerst het belang van goede communicatie met de omgeving daarom is er een 1 informatieloket (in WTC) ingericht dat tijdens de uitvoeringsfase van het Dok de centrale communicatie plek is ook voor vragen en klachten over bouwhinder. Op de fysieke plek kunnen tevens nieuwe ontwikkelingen in de planvorming worden ingezien.(zie bijlage).Als er gewerkt wordt zal het loket bemensd zijn.

Start bouw wacht op uitspraak Raad van State
Met het Dok, een traject van 6 km met een tunneldeel dat 1 km ook ondergronds ruimte gaat bieden aan meer verkeersstroken (verbreding A10) en daarboven Station Zuid dat gaat functioneren als een centraal OV knooppunt, pogen het rijk, de provincie, Prorail en de gemeente de huidige en toekomstige files en knelpunten op te lossen. Maar voordat de aannemers aan de slag kunnen, moeten het Tracébesluit en het Ontwerpbestemmingplan definitief zijn. Momenteel is het wachten op de uitspraak van de Raad van de State omdat er bezwaar en beroepszaken waren aangespannen. Denkelijk is er over 5 weken meer bekend. Zuidplus de aannemerscombinatie is vanavond ook aanwezig om kennis te maken en vragen te beantwoorden.

Eindbeeld
Martijn toont een impressie in beeld van de eindsituatie inclusief Brittenpassage met transparant uitziende fietsparkeergarage met veel daglichttoetreding en veel groen langs de weg en bij de tunnelmonden groen en aluminium scheidingsschermen hoge en lage.

Bouwmethode, uitvoering en bouwplaats
Bij de keuze voor een aannemerscombinatie speelde de totale bouwkosten zeker een rol maar dat ene aspect was niet doorslaggevend want bij een design & construct aanbieding gaat het om meer zoals oplossingen aandragen voor de krappe bouwruimte naast bestaande gebouwen. Zuidplus heeft een ontwerp waarin meer ruimte beschikbaar tussen tunnel en bestaande bouw. En zij beschikken over goede landschapsarchitecten.
Hoewel er nog veel moet worden uitgezocht/uitgewerkt is op hoofdlijnen bekend hoe, wanneer en waar er wat gaat gebeuren. Men start met de bouw van de noordtunnel.

Eerst worden diepwanden aangebracht daarna het tunneldak en vervolgens de wanden. Deze bouwmethode is ook toegepast bij de bouw van fietsparkeergarage op het Mahlerplein. Ivm de grondwaterstand zal er in de tunnel overdruk worden gecreëerd.
Damwanden worden niet geheid maar getrild, funderingspalen worden geschroefd. Dit ivm met minimaliseren geluidshinder.
De hub komt nabij het Nieuwe Meer. Vandaaruit vinden alle vervoersstromen van personeel en materiaal plaats. Het Beatrixpark krijgt dus geen bouwplaats en daar is de vereniging bijzonder blij mee. Vervoer van materiaal/materieel wordt zoveel mogelijk ‘s nachts naar de werklocatie gebracht en gaat via eigen bouwwegen.

Planning (zie ook planning
De meest bouwintensieve periode ligt in de periode 2019-2022. In 2028 zou het werk klaar moeten zijn.
De Brittenpassage is als eerste gereed in 2021 en het totale project is in 2028 gereed inclusief de testperiode van de tunnels. De Minervapassage zal 4 maanden buiten gebruik zijn. Bekijk de planning Zuidasdok planning op hoofdlijnen

Vragen en antwoorden
Continuïteit in uitvoering gewaarborgd? Dat is het geval want het is een combinatie van bouwbedrijven.
De Fietsersbond vraagt om duidelijke afbeeldingen van alle fietsonderdoorgangen. Wordt voor gezorgd.
Station Zuid en de fiets? men kan er doorheen maar met de fiets aan de hand.
NS schijnt winkels af te stoten: Hoe zit dat bij Minerva- en Brittenpassage? Het gaat niet om sluiten fysieke winkels maar om elders onderbrengen van de huurcontracten.
Verantwoording subsidie van de provincie NH? Daar hoeft alleen het totaal bedrag te worden verantwoord.
Koers 2025 en uitbreiding Zuidas? De wethouder geeft een korte uitleg. De gemeente wil richting west- noord/west een uitbreiding van Zuidas realiseren maar nog niet bij het Nieuwe Meer.
Hoe is de participatie geregeld? Dat gebeurt daar waar er werkzaamheden komen dus lokaal.
Is er ook aan het gebruik van zonnecellen gedacht? Nog niet.
Lage groene scheiding tussen fiets- en voetpaden want in de buurt van station Rai is daar behoefte aan. Momenteel is er weinig aandacht voor deze oplossing (bij de gemeente). Deze oplossing kan gevaarlijke situatie opheffen.


Aanwezig waren genodigden zoals vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties van BPZ, vertegenwoordigers van drie VvE’s Zuidas, wethouder Erik van den Burg, vertegenwoordigers van  Zuidplus, projectorganisatie Zuidasdok en afdeling Zuidas.

 

Lees verder over: Dok, OV, Thema-avonden, Verkeer.