Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg Ontwerp-tracébesluit OVSAAL

Amsterdam, 20 oktober 2009.

Centrum Publieksparticipatie
Ontwerp Tracébesluit Spooruitbreiding
Schiphol-Amsterdam-Almere Lelystad
Traject Hoofddorp-Diemen
Postbus 30316
2500GH Den Haag

Betreft: Bezwaar

L.S.,
Hiermee maak ik als buurtbewoner bezwaar tegen de manier waarop ProRail de gevolgen voor de Beethovenbuurt van een groter aantal treinen per uur heeft onderzocht en daaruit de conclusie heeft getrokken dat het nemen van maatregelen onnodig is.
Het betreft de volgende punten:
1. manier van meten
2. veranderingen in de buurt.
3. toezeggingen, gedaan door het Bureau Zuidas aan de buurt (BVLC).
4. geluidgevoelige bestemmingen, nonchalante toekenning hogere waarden.
5. verdere aantasting geluidkwaliteit Beatrixpark
Beschrijving buurt:
In de Beethovenbuurt liggen tussen Zuidas, Project Beethoven, het Zuideramstelkanaal en ingesloten door het Beatrixpark, flatgebouwen van 30 en 15 meter hoog aan een 30km-ventweg, een fietspad en de 50km-verkeersader Beethovenstraat met remmende- en optrekkende trams en bussen.
Het bewonersaantal wordt overdag vermeerderd met 1100 leerlingen van het Sint Nicolaas Lyceum (SNL), 50 peuters van het kinderdagverblijf Hestia, 1000-1200 passerende fietsers per uur alleen al in de spits en verder wandelaars en recreanten in het Beatrixpark.
In januari 2008 werd het stuk Beatrixpark dat de buurt met een hoge heuvel en veel bomen (kapvergunning voor 226 stuks) beschermde tegen A10- en treinlawaai, kaalgeslagen en afgegraven, waardoor de buurt nu niet alleen de treinen en auto’s ziet rijden, maar ook hoort, zeker bij de steeds vaker waaiende zuidelijke wind.
De kaalslag is ten behoeve van het nieuwe AKZO-NOBEL kantoor, waarvan de bouw voorlopig dermate is uitgesteld, dat het Bureau Zuidas, ING en AKZO hebben laten weten zich op “een tijdelijke invulling”voor het terrein te bezinnen.
Ad 1. Manier van meten.
ProRail baseert de geluidbelastingsmetingen op het peiljaar 2006 en gaat in de Notitie Bestuurlijke overeenkomst Samenhang Weg en Spoor, geschreven vanuit de invalshoek SPOOR, alleen in op de gevolgen van geluidsoverlast veroorzaakt door verdubbeling van de sporen.
ProRail voelt zich niet verantwoordelijk voor cumulatieve geluidsoverlast want “extra maatregelen, vastgelegd in het ProRailschermencriterium uit 2002, zijn niet zinvol omdat het wegverkeergeluid dominant is”.
Bij het vaststellen van de geluidsbelasting moet worden uitgegaan van de cumulatieve waarden voor spoor EN weg.
De metingen van de Gemeente Amsterdam dateren uit 2009, die van ProRail uit 2006 toen er minder treinen per uur reden. Deze metingen zijn niet vergelijkbaar en mogen niet als uitgangspunt dienen voor de berekening van de in het tracébesluit genoemde cumulatieve waarden.
Voor beperkende maatregelen wordt verwezen naar het Bevoegd Gezag, zonder nadere omschrijving op wie dat betrekking heeft.
Voor deze buurt zal het toekomstige geluid geproduceerd worden door rail- en wegverkeer, de NZ-lijn, Ringlijn, bus, tram, stadsverkeer, bouwverkeer, luchtvaart en brommers. Het is te verwachten dat de betrokken partijen elkaar de bal zullen toespelen, dat niemand zich verantwoordelijk voelt en dat de maatregelen uit verhoging van de grenswaarden zullen bestaan, wat het leefklimaat van de buurt niet ten goede zal komen.
Ad 2. Veranderingen in de buurt.
Het afgraven in 2008 van de heuvel met bomen in het Beatrixpark betekent in de Beethovenbuurt meer A10- lawaai voor de meetpunten 205 (Princesseflat) en 206 (SNL)
Ook de flatgebouwen Parkhove en Beatrix (Beethovenstraat 139 t/m 159) hebben toegenomen geluidsoverlast.
ProRail moet uitgaan van het aantal treinen in 2009 en als de overlast te groot is, schermen plaatsen, niet langs het spoor, maar langs de nieuwe spitsstrook om de cumulatieve geluidsbelasting te beperken.
Ad 3.
Het Bureau Zuidas heeft de buurt toezeggingen gedaan omtrent bereikbaarheid-leefbaarheid-veiligheid-communicatie (BLVC).
Deze uitbreiding van het spoor en de spitsstroken, gecombineerd met de NZ-lijn wordt hoofdzakelijk gerealiseerd om de Zuidas bereikbaar te maken voor werknemers vanuit Almere en Lelystad en reizigers vanaf Schiphol.
Op de voorlichtingsavond van Rijkswaterstaat op 6-10-2009 blijkt dat het tussen Station Zuid en RAI niet gaat om een spitsstrook, af en toe gesloten, maar om een weefstrook, 24 uur open, dus een volwaardige 4de rijstrook, met het daarbij horende verkeerslawaai.
De leefbaarheid wordt door de geluidshinder ernstig aangetast en vraagt om maatregelen.
Ad 4.Geluidgvoelige bestemmingen.
Alle flatgebouwen hebben zuidgelegen balkons en overlast van verkeersgeluid.
Alleen het huidige SNL valt, gemeten op 10,5 meter hoogte, door het toenemen van de waarde met 3dB onder “aanpassing spoorweg”.
Met een scherm van 775 meter van 2 meter hoog zou de grenswaarde worden bereikt, een scherm van 1 meter hoog levert een verbetering van 1dB.
Het schermcriterium van ProRail staat voor deze lengte E 112.375 toe, begroot is E 482.050, een verschil van E 369.675.
Een “bezwaar in financiele zin”mag dit voor de Amsterdamse infrastructuur te verwaarlozen bedrag niet zijn
Om van het probleem af te zijn en kosten te besparen, zijn nu onterecht aan de huidige school hogere grenswaarden toegekend.
Onbegrijpelijk is dat voor de nieuwbouw van het SNL geen overschrijding van de grenswaarden geldt. Het gebouw zal zuidgericht zijn met sportvelden aan de zuidkant. Voor lesgevende docenten, in de openlucht sportende- en pauzerende leerlingen bedraagt de door ProRail in 2006 berekende cumulatieve geluidsbelasting 68 dB. Dit is ontoelaatbaar en beperkende maatregelen in de vorm van een scherm zijn een vereiste.
Ad 5. Beatrixpark
In 2004 heeft het RIVM vastgesteld dat de geluidskwaliteit, gemeten in het hart van het Beatrixpark ernstig is aangetast en dat het park behoort tot 20% van de stadsparken dat overdag hinder ondervindt van meer dan 60dB(A).
De belangrijke Oost-West fietsroute, tevens een recreatieve route, met dagelijks 2000-3000 passanten, ligt pal naast het treinspoor en de A10.
De hoge ambities van de Zuidas vragen om een “stil” park, niet alleen in het hart, ook in het gedeelte langs de A10.
De Wet geluidhinder bepaalt dat de akoestische kwaliteit in 2010 in natuurgebieden niet verslechterd mag zijn ten opzichte van die in 2000.
Om dit te voorkomen zal een scherm nodig zijn.
Conclusie:
– ProRail moet net als de Gemeente Amsterdam t.b.v. de Beethovenbuurt metingen uit   2009 hanteren.
– Bij dominant wegverkeer moeten de schermen langs de spitsstrook   geplaatst worden.
– Bevoegd gezag moet omschreven worden en het moet gezamenlijk de cumulatieve  overlast aanpakken.
– Bureau Zuidas is medeverantwoordelijk voor het oplossen van het probleem.
– Het bedrag van E369.675 mag op alle te maken kosten geen probleem zijn.
– Grenswaarde voor nieuw te bouwen SNL vaststellen.
– Ook voor het Beatrixpark is een scherm noodzakelijk.
De Beethovenbuurt heeft er recht op dat de gezamenlijke partijen het leefklimaat op peil houden door het plaatsen van een scherm aan de noordzijde van de A-10 vanaf Station Zuid om het bij de RAI aan te laten sluiten op het daar geplande scherm.
Het gaat hier om het voorkomen van geluidsoverlast voor dagelijks enkele duizenden personen, waaronder veel jongeren.
Het heeft geen zin een tijdelijk invulling voor het AKZO-terrein te bedenken, het daaraan te besteden bedrag kan door AKZO, ING en Zuidas gereserveerd worden voor een bijdrage aan het door de buurt zo gewenste scherm.
Hoogachtend,

M.L. Mante-Wagenaar

 

Ineke@mante.net

 

 

 

 

CC. B&W Amsterdam + fracties

CC: DB ZuiderAmstel + fracties

CC: Bureau Zuidas

CC: ING Vastgoed t.a.v. de heer J. Loeffen

CC: AKZO-Nobel t.a.v. Dr. G.J. Wijers

Lees verder over: Inspraak, OV.