Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak concept-startbesluit Kenniskwartier

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van het concept-startbesluit Kenniskwartier en heeft ook de informatieavond op 10 december jl. bijgewoond.

Wij willen ingaan op de onderstaande punten:

1. Algemeen: dit concept- startbesluit draagt veel kenmerken van een start. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden en de lijst met nog te verrichten onderzoek is lang.

2. In de inleiding op hoofdstuk 3 wordt verwezen naar het in 2004 genomen projectbesluit De Boelelaan/ De Boelegracht. Opgemerkt wordt dat nagegaan moet worden of dit geactualiseerd zou moeten worden. Gezien de omvangrijke ontwikkelingen aan weerszijden van de De Boelelaan door het Kenniskwartier lijkt ons een integrale benadering van dit deel van Zuidas inclusief de straten noodzakelijk. Dit wordt ook bevestigd door de tekst van par. 3.1 op blz. 14 waarin het Deense bureau HLA de De Boelelaan als aandachtspunt in relatie tot oversteekbaarheid en verkeersafwikkeling vermeldt.

3. De De Boelelaan maakt deel uit van het Hoofdnet Auto en zou daarom 2 x 2 rijstroken moeten hebben. Bovendien wordt melding gemaakt van een vrije OV-baan. Deze functies staan op gespannen voet met de grote stromen fietsers en voetgangers die moeten oversteken. Hiervoor moet in het uitvoeringsbesluit een met verkeerscijfers onderbouwde oplossing gevonden worden.

4. Wij willen benadrukken dat de te realiseren gebouwen openheid naar de omgeving moeten uitstralen en dat plinten en binnentuinen openbaar toegankelijk moeten zijn.

5. Het autoverkeer wordt geconcentreerd op de Amstelveenseweg, de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan. Op blz. 31 wordt opgemerkt dat de afwikkeling van het autoverkeer ook op de Buitenveldertselaan prioriteit heeft. Gezien de nu al dagelijks optredende stagnaties is de capaciteit van deze wegen voor toenemend autoverkeer onvoldoende. Dit zal zeker leiden tot sluipverkeer door de aangrenzende woonbuurten. Wij pleiten dan ook voor een integrale benadering van de verkeersproblematiek voor het gehele Zuidasgebied en de directe omgeving, zodat oplossingen voor één deel niet automatisch leiden tot problemen elders.

6. In dit gebied zullen veel fietsers en voetgangers zorgen voor de gewenste levendigheid. De bereikbaarheid en oversteekbaarheid van de straten zijn voor deze groepen van groot belang en moeten gegarandeerd kunnen worden (zie ook punt 3) Om de voetganger, fietser en OV voldoende ruimte te geven dient de omvang van het parkeren op straat beperkt te blijven. Tevens moet er aandacht besteed worden aan de positie van de in- en uitritten van de parkeergarages; de zijstraten mogen hiervan geen overlast ondervinden.

7. Voor het fietsparkeren moeten goede voorzieningen getroffen worden; om overlast voor voetgangers te voorkomen dient een strikt handhavingsbeleid gevoerd te worden.

8. Het openbaar vervoer dient fijnmazig te zijn en met een hoge frequentie te rijden. Een snelle verbinding tussen het station en het VUMC is daarbij aangewezen. Bij de aanleg van de infrastructuur dient hiermee rekening te worden gehouden.

9. Gesteld wordt op blz. 33 dat als algemeen uitgangspunt voor parkeren geldt dat de omliggende wijken geconfronteerd worden met parkeeroverlast. Op grond van de huidige ervaring is duidelijk dat dit alleen kan worden gerealiseerd als de parkeertarieven in Zuidas niet sterk afwijken van die van de omliggende buurten, dan wel dat er een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd om in de aangrenzende wijken te parkeren door een systeem van bewonersvergunningen.

10. Groen: tot het plangebied behoort ook de hortus, een groene oase in een versteende omgeving. Wij pleiten voor het behoud van deze toegankelijke tuin.

11. In hoofdstuk 10 wordt gewezen op het belang van maatregelen tijdens de bouw via een BLVCplan. Dit lijkt ons essentieel om enig draagvlak bij bewoners en gebruikers van Zuidas en omgeving te verwerven. Wij willen daar graag bij betrokken worden.

12. In par. 10.4 worden bij communicatie geen bewoners genoemd. Dat lijkt ons in strijd met het BLVCplan. Wij verzoeken u ook de uitnodigingen voor informatieavonden van buurtbewoners ruimer te verspreiden dan nu het geval is. De Zuidasplannen hebben een veel groter invloedssfeer dan door de beperkte uitnodigingen gesuggereerd wordt.

Met vriendelijke groet

Lees verder over: Inspraak, VU(mc).