Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak concept uitvoeringsbesluit Kenniskwartier

Aan Zuidas Amsterdam,
Postbus 79092
1070 NC Amsterdam 

Amsterdam, 20 juli 2010 

Betreft: inspraak concept uitvoeringsbesluit Kenniskwartier 

Geachte heer/mevrouw, 

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van het concept uitvoeringsplan Kenniskwartier. Een enkele reactie is reeds geuit tijdens de informatie- en inspraakavond van 7 juli jl.
In paragraaf 2.2 worden de belangrijkste punten uit het startbesluit en de opmerkingen van de Stadsdeelraad Zuideramstel bij dit Startbesluit genoemd.
In paragraaf 2.3 worden wijzigingen ten opzichte van het Startbesluit opgesomd. Hiertoe behoren het meenemen van de uitbreiding van het VUmc , een vermindering van de onderwijsvoorzieningen, toename van het percentage wonen van 25 naar 30 %, een toename van de voorzieningen tot 30.000 m2, afwikkeling van langzaam verkeer via bestaande straten in plaats van diagonale route naar Station  Zuid en aanpassing van de waterstructuur: geen Boelegracht, water langs Zuid en Oostzijde.

 Water
Met betrekking tot het water zien we op de plankaart veel toekomstige waterpartijen die onderling verbonden zijn, maar het water aan de noord-oostzijde langs het Westflankgebouw lijkt op een plas stilstaand water. Stilstaand water is uit oogpunt van volksgezondheid ongewenst. Wij verzoeken u ook dit water te verbinden met het andere water.

 Verkeer
De VU en het VUmc zullen veel autoverkeer aantrekken. De Amstelveenseweg, de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan behoren tot het Hoofdnet Auto. Deze wegen zullen dus minimaal 2 x 2 rijstroken bevatten. Bovendien zijn deze wegen onmisbaar voor het Openbaar Vervoer. Er wordt dan ook een vrije OV-baan gepland voor de  De Boelelaan. De Buitenvelderselaan beschikt al over een dergelijke voorziening.   Bovendien wordt een sterke toename van het aantal fietsers en voetgangers verwacht. De fietspaden zullen 2,5 meter breed zijn, de trottoirs minimaal 6 meter. In het plan is voor het stuk tussen de Buitenveldertselaan en de van de Boechorststraat aan weerszijden een dubbele bomenrij opgenomen als scheiding tussen autoverkeer en langzaam verkeer. De vraag doet zich voor of deze stadstraten de extra verkeersbelasting kunnen verwerken zonder het karakter van een stadstraat geweld aan te doen. Tevens zijn de oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers in zo’n drukke straat beperkt.

 Op de Amstelveenseweg is de verkeerssituatie waarschijnlijk nog nijpender. Deze straat moet zowel het verkeer naar en van de A10 verwerken als ruimte bieden voor de bochten van de trams en de bussen. Extra problematisch wordt de inrit naar het Westflankgebouw, waar 3 verschillende parkeerstromen gescheiden moeten worden. De Amstelveenseweg is ter hoogte van het Westflankgebouw vrij smal, zodat op dit punt zeker stagnaties zullen ontstaan.

Een mogelijkheid zou zijn om een directe afrit van de A10 te maken naar de naastliggende parkeergarages, zodat zeker een gedeelte van het bestemmingsverkeer voor het Kenniskwartier geen gebruik hoeft te maken van de Amsteleveenseweg/ de Boelelaan. Ook een directe aansluiting op de oprit van de A10 richting Oost en van de Amstelveenseweg naar de Mahlerlaan zou hierbij een mogelijke oplossing kunnen bieden.
Voor het autoverkeer zou de mogelijkheid voor eenrichtingsverkeer over de Boelelaan moeten worden onderzocht. Het verkeer in de andere richting zou dan gebruik kunnen maken van de Mahlerlaan.

 Een mogelijkheid om het voetgangersverkeer van en naar Station Zuid in betere banen te leiden is een uitgang van het station te creëren aan de westzijde van de Buitenveldertselaan. Deze hoeft dan niet meer te worden overgestoken. De vraag is of de voorkeur voor een gelijkvloerse oversteek over de De Boelelaan voldoet aan de eisen voor een snelle, veilige oversteek.

Parkeren
Er worden 9000 parkeerplaatsen gepland, waarvan een deel openbaar toegankelijk zal zijn. Bij het vaststellen van de aantallen is niet uitgegaan van dubbelgebruik door medewerkers en bezoekers overdag en bewoners ’s avonds. Het lijkt ons mogelijk hierdoor het aantal parkeerplaatsen te beperken zonder de noodzakelijke bereikbaarheid aan te tasten.

De toegangen tot de parkeergarages vergen extra zorg. Met name op de doorgaande autowegen, vooral op de Amstelveenseweg zal dit in- en uitgaande verkeer tot verkeersinfarcten leiden. Daarnaast dienen de aangrenzende woonwijken beschermd te worden tegen sluipverkeer.

 Geluid
Vastgesteld wordt dat woningen niet gebouwd kunnen worden zonder dat geluidsschermen van 3m hoogte langs de A10 geplaatst worden. Er wordt dan ook een doorlopend scherm gepland vanaf de Buitenveldertselaan evenwijdig aan de A10 en aan de zuidelijke oprit bij de Amstelveenseweg. Ter hoogte van de kantoorblokken wordt dit doorlopende scherm echter onderbroken en vervangen door 3 losse schermen ter hoogte van de straten tussen de blokken.  Wij pleiten voor een doorlopend scherm over het gehele traject. De kosten daarvoor zijn in verhouding tot  die voor de aanleg van het DOK gering.

 Openbaar Vervoer
De huidige tramlus voor de lijnen 16 en 24 wordt opgeschoven. In hoofdstuk 12 wordt de tramlus in fase 1 tijdelijk verplaatst naar de de Boelaan ter plaatse van de sportvelden. Wij pleiten voor een directe verplaatsing naar Station Zuid. Dat komt de bereikbaarheid per OV van de VU en het VUmc sterk ten goede. Bovendien vermindert dat de druk op de oversteekplaatsen.

 Groen en duurzaamheid
Wij gaan ervan uit dat de resultaten van de MER in het bestemmingsplan zullen worden verwerkt. In het plan wordt uitgegaan van BREEAM-Excellent als norm.
Maar terecht wordt opgemerkt dat het beperken van de overlast van transportbewegingen tijdens de bouw ook tot de doelstellingen behoort.

Het behoud van het groen van de Hortus dient uitgangspunt te zijn voor de inrichting van de Zorgtuin.

Duurzaam achten wij ook van toepassing op het behoud van resp. herplant van bestaande bomen. In het plan wordt geschat dat slechts 64 bomen van de 1630 in aanmerking komen voor herplanting en dat nog onder voorbehoud. Wij verzoeken u de toestand van de bomen grondig te laten beoordelen, zodat niet onnodig bestaand groen wordt afgevoerd. Tevens verzoeken wij het kappen van bestaand groen ten behoeve van de bouwwerkzaamheden zó af te stemmen dat er niet nog meer braakliggende terreinen ontstaan.

Hoogachtend,

 Dr. Cisca Griffioen, voorzitter.

Lees verder over: Inspraak.