Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak concept Uitvoeringsbesluit Kop Rivierenbuurt

Projectmanagementbureau
t.a.v. de heer R. Hoogendoorn
Postbus 1269
1000 BG Amsterdam
Amsterdam, 23 oktober 2003

Geachte heer, mevrouw,

Het Bewonersplatform Zuidas vraagt aandacht voor de volgende punten met betrekking tot het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Kop van de Rivierenbuurt.
Ten eerste de te verwachten geluidhinder. Uit het plan voor de Kop Rivierenbuurt blijkt voor het Bewonersplatform Zuidas dat ook zonder de aanleg van het Dok woningbouw bij de A10 mogelijk gemaakt wordt Verder komen langs de zeer drukke Europaboulevard scholen met een gevelbelasting van 67 dB. Bij een deel van de woningen en een schoolgebouw zijn bij alle vier gevels “dove” gevels noodzakelijk, daar de geluidsbelasting op alle gevels boven de maximale ontheffingswaarde komt! Deze unieke situatie laat volgens het Bewonersplatform zien dat een Milieueffectrapportage (MER) voor de hele Kop Rivierenbuurt noodzakelijk is. Helaas ontbreekt een Milieueffectrapportage hier. Alleen voor het musicaltheater wordt een verplichte MER uitgevoerd, maar de ontwikkeling van plannen in de rest van de Kop Rivierenbuurt gaat helaas door zonder op de uitkomsten van deze studie te wachten. Volgens het BPZ is een Milieueffectrapportage een goed instrument om de milieugevolgen van de plannen in kaart te brengen en om tot weloverwogen besluiten voor de Kop van de Rivierenbuurt te komen.

Bij het aantal parkeerplekken voor de Kop negeert het plan de ruimtebesparing door dubbelgebruik. Het plan is daarmee in strijd met het structuurplan. In het plan worden 700 parkeerplekken mede voor RAI bezoekers bestemd. Nergens wordt de noodzaak hiervan in het plan aannemelijk gemaakt. Met deze parkeerplaatsen voor bestemmingen buiten het plangebied wordt de Kop zwaarder belast. Op dagen dat de RAI voldoende eigen parkeerruimte heeft, heeft het gebied een overmaat aan parkeerplekken. Doordat de aanleg van 2 ondergrondse parkeerlagen duur is, zal de neiging ontstaan om de plekken zo veel mogelijk te gebruiken. Dit lokt meer autogebruik uit op een plek die juist goed bereikbaar is voor de fiets en het openbaar vervoer. De kostbare geplande verbeteringen van het openbaar vervoer, zoals de Noord-Zuidlijn, zullen als gevolg hiervan minder goed gebruikt worden en in stille uren verslechtert de sociale veiligheid op en rond de haltes. Ook de situering van in- en uitritten, die soms ver in de het gebied doordringen, vormt een belasting voor de Kop Rivierenbuurt. Het BPZ stelt voor deze zoveel mogelijk aan de rand van het gebied te leggen.
De Europaboulevard, die zeer belangrijk is voor het plan, valt buiten het plangebied. Voorgesteld wordt om de Europaboulevard van een snelweg naar een stadsstraat om te zetten. De weg krijgt echter nog meer rij- of opstelstroken. Blijkbaar is verschil tussen een snelweg en stadsstraat enkel de aankleding van de weg met enkele bomenrijen. Voor voetgangers en fietsers blijft de weg nauwelijks oversteekbaar.
Het Bewonersplatform Zuidas wil graag een leefbare Kop Rivierenbuurt. Een duidelijke keuze voor verdergaande beperking van overlast door autoverkeer en versterking van de positie van het langzaam verkeer en het openbaar vervoer hoort daarbij.

Hoogachtend,

De agendacommissie van het Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas, Verkeer.