Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak conceptbesluit Kenniskwartier 13 mei 2009

Inspraak Concept-Startbesluit Kenniskwartier

 

 1. De situatie rond de planning van Zuidas is drastisch gewijzigd. Nu de regering kennelijk alternatieven voor het DOK laat onderzoeken en de heer Stoutenbeek daaruit nu reeds zijn conclusies heeft getrokken, is de tijd rijp voor een herbezinning op het gehele plan. Een nieuw masterplan zou uit kunnen gaan van de bestaande situatie en alternatieven ontwerpen voor de voltooiing van deze nieuwe stadswijk. Het lijkt ons onverstandig nu besluiten te nemen over de voortgang van de bouw op de flanken die interfereren met de mogelijkheden te komen tot een mooie en succesvolle afronding van Zuidas.
 2. Inmiddels ligt het concept-startbesluit voor het Kenniskwartier voor. Het bewonersplatform heeft de informatieavonden bezocht en ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot schriftelijke inspraak.
 3. In de conceptbrief van het Stadsdeel wordt terecht als eerste punt de oversteekbaarheid van de De Boelelaan genoemd.
  De De Boelelaan maakt deel uit van het Hoofdnet Auto en zou daarom 2 x 2 rijstroken moeten hebben. Bovendien wordt melding gemaakt van een vrije OV-baan. Deze functies staan op gespannen voet met de grote stromen fietsers en voetgangers die moeten oversteken. Hiervoor moet in het uitvoeringsbesluit een met verkeerscijfers onderbouwde oplossing gevonden worden.

Wij zouden dit tevens graag uitbreiden met de oversteekbaarheid van de Buitenveldertselaan. Te verwachten zijn grote aantallen voetgangers en fietsers die vanaf het Station Zuid het Kenniskwartier en/of het VUmc willen bereiken.

 1. Als er nu toch verder gewerkt wordt aan de plannen voor de VU, zouden wij willen benadrukken dat de menging van functies en de aanleg van plinten en binnentuinen mogelijkheden moeten bieden voor een inweving van de VU in de aangrenzende wijken. Een zo groot mogelijke openheid naar de omgeving is hiervoor een randvoorwaarde.
 2. Het autoverkeer wordt geconcentreerd op de Amstelveenseweg, de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan. Op blz. 31 wordt opgemerkt dat de afwikkeling van het autoverkeer ook op de Buitenveldertselaan prioriteit heeft. Gezien de nu al dagelijks optredende stagnaties is de capaciteit van deze wegen voor toenemend autoverkeer onvoldoende. Dit zal zeker leiden tot sluipverkeer door de aangrenzende woonbuurten. Wij pleiten dan ook voor een integrale benadering van de verkeersproblematiek voor het gehele Zuidasgebied en de directe omgeving, zodat oplossingen voor één deel niet automatisch leiden tot problemen elders.
 3. Het openbaar vervoer dient fijnmazig te zijn en met een hoge frequentie te rijden. Een snelle verbinding tussen het station en het VUMC is daarbij aangewezen. Bij de aanleg van de infrastructuur dient hiermee rekening te worden gehouden.
 4. Gesteld wordt op blz. 33 dat als algemeen uitgangspunt voor parkeren geldt dat de omliggende wijken geconfronteerd worden met parkeeroverlast. Op grond van de huidige ervaring is duidelijk dat dit alleen kan worden gerealiseerd als de parkeertarieven in Zuidas niet sterk afwijken van die van de omliggende buurten, dan wel dat er een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd om in de aangrenzende wijken te parkeren door een systeem van bewonersvergunningen.
 5. Voor het behoud van de Hortus zijn al veel acties ondernomen. We pleiten er tevens voor dat compensatie van groen geheel in het plangebied zelf wordt gerealiseerd.
 6. In de brief van het Stadsdeel wordt gewezen op het belang van maatregelen tijdens de bouw via een BLVCplan. Bewoners worden hierbij niet genoemd. Maar dit lijkt ons wel essentieel om enig draagvlak bij bewoners en gebruikers van Zuidas en omgeving te verwerven. Wij en ook de bewoners van de directe omgeving willen daar graag bij betrokken worden.

 

Amsterdam, 13 mei 2009, Cisca Griffioen, voorzitter.

 

Lees verder over: Inspraak.