Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak conceptnotitie burgerparticipatie Stadsdeel Zuid

Aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam

Amsterdam, 12 juli 2011

Betreft: inspraak conceptnotitie burgerparticipatie Stadsdeel Zuid

Geacht bestuur,

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van de bovenvermelde notitie. In deze notitie wordt het beleid met betrekking tot burgerparticipatie helder uiteengezet en wordt aangegeven welk type activiteiten voor subsidie in aanmerking zullen komen. Jammer dat het niet gelukt is de vaststelling van de notitie vóór het zomerreces af te ronden. Hierdoor duurt de onzekerheid bij betrokkenen langer dan gewenst en nodig is.

Wij beperken onze opmerkingen tot het deel dat van directe betekenis is voor het bewonersplatform Zuidas.

In paragraaf 2: Visie dagelijks bestuur wordt het bewonersplatform Zuidas als voorbeeld genoemd als “groepen bewoners die het dagelijks bestuur adviseren en steunen in lopende projecten”. Daarbij word tevens opgemerkt dat de ondersteuning zal duren zolang het project loopt.

Het bewonersplatform gaat ervan uit dat u met het project de ontwikkelingen van Zuidas als geheel bedoelt. Zuidas omvat een groot aantal projecten, waarbij het voor Stadsdeel, bewoners en gebruikers van groot belang is zowel het geheel als de onderlinge samenhang te bewaken. Gezien de zeer lange duur van de ontwikkeling van Zuidas is duidelijk dat het accent steeds meer gelegd moet worden op de leefbaarheid in de huidige situatie en de komende jaren.

De activiteiten van het bewonersplatform zijn er op gericht zoveel mogelijk relevante informatie te verspreiden via weekberichten en artikelen in de (wijk-) kranten. De door ons georganiseerde thema-avonden mogen zich in een grote belangstelling verheugen waarbij met name de gevoerde discussies in hoge mate bijdragen aan een scherpe visie op de ontwikkelingen in Zuidas. Daarnaast zijn we gesprekspartner van het Stadsdeelbestuur en de Dienst Zuidas.

Wij menen uit de notitie te kunnen vaststellen dat u voornemens bent het bewonersplatform ook in de komende jaren van voldoende financiële middelen te voorzien om onze activiteiten tenminste op het gewenste niveau te kunnen voortzetten.

Met vriendelijke groet

Dr. Cisca Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Inspraak.