Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak Drenthepark

Geachte projectbureau,Bij deze willen wij u de inspraakreactie van het Bewonersplatform Zuidas over het onderwerp Drentepark doen toekomen.
Het Bewonersplatform Zuidas is een overlegplatform van een groot aantal bewonersgroepen en organisaties. Voor doelstellingen en werkwijze van het Bewonersplatform Zuidas verwijzen wij u naar de bij u bekend zijnde doelstellingen en activiteiten.
De overheid en de direct betrokkenen bij de ontwikkeling van de Zuidas beschouwen het plangebied Drentepark al geruime tijd als ‘het gebied waar alles waar de Zuidas voor staat in samenkomt’. Hiermee wordt met name gedoeld op het hoge ambitie- en kwaliteitsniveau van de Zuidas als woon- en werkgebied en de duurzaamheid van het gebied. Vanzelfsprekend hebben wij deze opvatting laten meewegen in onze reactie.
In onze reactie volgen wij in eerste instantie het Concept-Uitvoeringsbesluit Drentepark van 07 februari 2001.

Het Concept-Uitvoeringsbesluit Drentepark van 07 februari 2001

Pagina 1. 1. Inleiding
Toezeggingen in de Inspraakprocedure Projectbesluit Drentepark moeten nog worden nagekomen.
Over de procedure met betrekking tot het vaststellen van het Projectbesluit Drentepark wil het Bewonersplatform Zuidas de volgende opmerkingen plaatsen:
 Op 19 juli 1999 heeft een informatie-avond plaatsgevonden over (wat toen nog heette) Drentestraat. Tijdens die avond zijn met betrekking tot een aantal punten toezeggingen gedaan voor nader onderzoek of nader overleg. Het is spijtig om te moeten constateren dat hier niet veel van is terechtgekomen. Verderop komen enkele van deze onderwerpen terug, maar met name willen we hier noemen de toezegging om de verbetering van het openbaar vervoer en de doortrekking van lijn 4, samen met het GVB te onderzoeken.
 Een andere belangrijke toezegging die op 19 juli 1999 is gedaan, en die niet is uitgewerkt, is de relatie tussen visie/masterplan en het Drentepark. Dat de relatie er is wordt vanzelfsprekend beschreven. Maar de essentiële vragen, namelijk waar is de relatie sterk zichtbaar, waar is de relatie verzwakt, worden niet genoemd. Met name op het terrein van de flexibiliteit van de bestaande kantoorvoorziening in de Drentestraat ontbreekt de inhoudelijke relatie met de Visie volledig. In het geval van Drentepark is dit punt onmisbaar. Onmisbaar, omdat in dit plan het behalen van de gewenste verhouding
“50/50 wonen/werken” door de onduidelijkheid over de gevolgen van de geluidshinder zeer onzeker is.

pagina 2. Masterplan Zuidas en Concept-Visie Zuidas
De keuze voor de functiemenging is gebaseerd op de wens tot leefbaarheid en veiligheid in het gehele gebied van de Zuidas. Hiertoe is de opdracht tot maximale functiemenging vastgelegd in Concept-Visie Zuidas. Het Bewonersplatform blijft waakzaam dat de in de visie vastgelegde inspanning niet verwordt tot een ‘uitsluitend rekenkundig model’. Het moet ten allen tijde de bedoeling blijven dat de functiemenging naar de geest van de visie wordt doorgevoerd, en niet als simpele optelsom wordt beschouwd.

Pagina 2. Projectbesluit Drentestraat e.o. en concept-Visie Zuidas
Als uitgangspunt in Concept-Visie en projectbesluit geldt dat het Beatrixpark wordt
uitgebreid in zuidelijke richting. Hier komt niets van terecht. De aanhaking van de
sportvelden aan het Beatrixpark mag en kan niet de naam ‘park’ verdienen.
De stadsecoloog van Amsterdam heeft in een uitgave van dRO een definitie van het
begrip park gegeven. In deze definitie past in geen enkel opzicht de inpassing van de
sportvoorzieningen. Bovendien kan en mag het niet zo zijn dat in een later stadium de
niet openbaar toegankelijke sportvoorzieningen gaan meetellen bij de
groencompensatie ten behoeve van de ontwikkeling van de Zuidas. De integratie van
AFC en ATC is in die zin dan ook uit den boze.
De in hetzelfde stuk tekst genoemde oost-west verbinding naar de RAI, en daarmee de
koppeling van het Openbaar Vervoerpunt RAI met Drentepark, is volstrekt
onvoldoende weergegeven in het Stedenbouwkundig programma van Eisen en het
Uitvoeringsbesluit Drentepark.

Pagina 3. 5.Streekplan
Noord-Holland gaat herziene streekplan aanscherpen t.a.v. 50/50 norm en
fijnmazigheid Openbaar Vervoer
Momenteel is de formele procedure met betrekking tot de partiële herziening van het streekplan ten behoeve van de Zuidas nog in volle gang. Deze partiële herziening is noodzakelijk om de formele ontwikkeling van onder andere het bestemmingsplan Drentepark mogelijk te maken. Onderdeel van de formele procedure is een gedachtenwisseling geweest tussen de Commissie ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Holland en indieners van bedenkingen. Naar aanleiding van deze gedachtenwisseling heeft de Commissie besloten om de voorgestelde partiële herziening van het streekplan op enige belangrijke onderdelen aan te scherpen. Onderdelen die (ook) een relatie hebben met vaststelling van Stedenbouwkundig Programma van Eisen Drentepark.
Het gaat hier met name om aanscherping van de betrouwbaarheid van het 50/50 beginsel (het behalen van de vastgestelde verdeling tussen wonen en werken) en een aanmerkelijke uitbreiding van de aandacht voor de fijnmazigheid van het openbaar vervoer in de Zuidas.

Fijnmazigheid Openbaar Vervoer
De aanscherping van het streekplan met betrekking tot de fijnmazigheid van het openbaar vervoer is logisch als het om de Zuidas gaat. Fijnmazig openbaar vervoer direct rondom het Drentepark is een noodzaak: Daar het deelgebied Drentepark naast wonen en werken vooral een sportieve/recreatieve functie zal krijgen is een goed afwikkeling van de daarbij behorende bezoekers belangrijk. De ‘drastische verbetering van het openbaar vervoer sinds de jaren 80′ (pagina 53) is inmiddels achterhaald door de feiten: opheffing van diverse buslijnen, verdwijnen van de treintaxi.
In het Uitvoeringsbesluit Drentepark en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt met geen woord gerept over openbaar vervoer, en is de haalbaarheid van een aanzienlijk deel van de gewenste bebouwing nog onzeker. De vastgestelde verdeling tussen wonen en werken is derhalve onzeker. Dit is, vooruitlopend op de vaststelling van het herziene streekplan, in strijd met dat streekplan.
Het lijkt ons daarom op z’n minst onlogisch om gelijktijdig met deze procedure van de provincie de verdere procedure met betrekking tot Drentepark te laten plaatsvinden. Door deze overlap in procedures ontstaat mogelijk een situatie waarin de provincie Noord-Holland in het vastgestelde streekplan voorwaarden heeft geformuleerd die niet (meer) in overeenstemming zijn met het Uitvoeringsbesluit Drentepark
Wij verzoeken u dan ook de procedure met betrekking tot het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit Drentepark aan te houden totdat de streekplanprocedure is afgerond

Pagina 3. 6.Parkeren
De toename van het aantal parkeerplaatsen in het plan Drentepark is volstrekt onnodig. Het toewerken naar de A-norm (daar waar nu de B-norm nog aanwezig is) is eenvoudig in een sneller tempo te realiseren dan nu wordt voorgesteld, door niet naar de A-norm toe te werken, maar de A-norm als vertrekpunt én als enige norm te nemen.
Ten aanzien van het parkeren wil het Bewonersplatform Zuidas dat het parkeerbeleid wordt ontwikkeld voor de hele Zuidas. Deze benadering past in het streven om een volwaardig geïntegreerde Visie voor het Zuidasgebied in stand te houden.
Het parkeerbeleid voor het Drentepark wordt gebaseerd op een ‘notitie parkeren in de Zuidas’, die nog niet eens de instemming van raad en College heeft, laat staan door de raad en College is vastgesteld. Sterker nog, die notitie is nog niet eens verschenen!
Pagina 4. Sporthal en ‘luchtschip’
Het gebruik van de sporthal door de sportverenigingen leidt niet alleen tot een druk verkeer als gevolg van de leden van die verenigingen, maar ook als gevolg van de (vaak) grote groepen supporters/toeschouwers. Alleen al hierom is een uitstekende Openbaar Vervoervoorziening noodzakelijk, en is een uiterst stringent kanaliseren van het parkeren een grote noodzaak. Ten aanzien van het openbaar vervoer is een frequente openbaarvervoerlijn noodzakelijk, met twee haltes aan de zuidkant van het Drentepark: bij de ingang van het sportpark en bij de woonwijk. De relatie tussen station RAI en het sportpark (looproutes, stimuleren openbaar vervoer) missen wij in de huidige plannen.

Pagina 4. ‘Luchtschip’
De “kroonjuwelen” van de Zuidas
Het ‘luchtschip’ wordt wel eens ‘de parel op de kroon’ genoemd van de Zuidas. De omwonenden van het plangebied Drentepark zullen in de toekomst op deze ‘parel’ uitkijken. De omwonenden aan de noordkant van het Drentepark krijgen zelfs mogelijk de hele voorraad kroonjuwelen in het zicht. Zij krijgen ook de hoteltoren van de RAI. Die noemen we in dit geval dan maar toepasselijk ‘de scepter’. De vraag in hoeverre de ‘kroonjuwelen’ zichtbaar zullen zijn is nog steeds onduidelijk. Tekeningen met aangezichten zijn nog steeds niet klaar, ondanks verzoeken van de bewonersgroepen rondom het Drentepark. Het Bewonersplatform Zuidas is van mening dat deze gegevens absoluut geleverd hadden moeten worden voordat er sprake kan zijn van een inspraakprocedure en besluitvorming over dit onderwerp.
Pagina 5. 8. Samenwerking met het consortium Drentepark
We verwijzen graag naar onze reactie onder Pagina 3. 5.Streeplan ‘Noord-Holland gaat
herziene streekplan aanscherpen t.a.v. 50/50 norm en fijnmazigheid Openbaar
Vervoer’.
Op basis van de gegevens die u daar aantreft lijkt het ons niet meer dan logisch dat de samenwerking met het consortium Drentepark op het gebied van de 50/50 norm wordt vastgelegd in duidelijkere garanties. Het Bewonersplatform Zuidas denkt hier met name aan de betere omschrijving van de flexibiliteit van de bezetting van de kantoren. Dit moet zijn weerslag vinden in het Uitvoeringsbesluit Drentepark.

Pagina 5. 9. Dok-afhankelijkheid
De in deze paragraaf beschreven wijziging in procedure is volstrekt ondoorzichtig. Het Bewonersplatform Zuidas heeft het projectbureau Zuidas om verduidelijking gevraagd, maar tot aan de middag voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst (22 februari) was nog geen verduidelijking bij het Bewonersplatform Zuidas binnengekomen. De formulering zoals die nu is, is te onduidelijk en multi-interpretabel voor handhaving in het Uitvoeringsbesluit.

Pagina 6. 11. Inspraakreacties
Overleg met Bewonersplatform Zuidas valt niet onder de inspraakreacties
In de paragraaf over de inspraakreacties wordt gemeld dat in maart overleg zal plaatsvinden met het Bewonersplatform. Dit overleg zal inderdaad plaatsvinden. Echter, door vermelding in deze paragraaf kan de indruk worden gewekt dat dit overleg onderdeel is van de formele inspraakprocedure. Dit is niet het geval.
Bewust is door stadsdeel Zuideramstel en Bewonersplatform Zuidas gekozen voor een overleg na de inspraakprocedure. Het overleg in maart heeft tot doel om het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het Concept Uitvoeringsbesluit, gecombineerd met de inspraakreacties, te toetsen op leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Een overleg met het Bewonersplatform Zuidas -in het kader van de inspraakprocedure én vooraf aan de openbare inspraakbijeenkomst- (en dus overeenkomstig de functie van het Bewonersplatform Zuidas) was door gebrek aan materiaal over de Drentepark jammer genoeg niet te realiseren. Overigens is de informatievoorziening richting het Bewonersplatform Zuidas nog steeds een grote bron van zorg voor het Bewonersplatform.

Termijn voor schriftelijke reactie is niet tot 26 februari maar tot 14 dagen na 22 februari 2001
De genoemde termijn waarbinnen schriftelijk gereageerd kan worden op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Drentepark en het Concept-Uitvoeringsbesluit Drentepark wordt gesteld tot 26 februari. Dit is niet juist. Schriftelijke reacties kunnen worden ingeleverd tot 14 dagen na de openbare inspraakavond, in dit geval dus tot 8 maart 2001. Wij verzoek u om deze termijn aan te passen en volgens de formele procedures te corrigeren en bekendmaken.

 

Onduidelijke kaarten en tekeningen in het Stedenbouwkundige Programma van Eisen
Hoewel het Beatrixpark formeel niet tot het plangebied hoort, is de ontwikkeling van dit park onlosmakelijk verbonden met het Drentepark. Het is daarom onzorgvuldig dat nog steeds geen gehoor is gegeven aan de oproep van met name de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark om de kaarten in de projectbeschrijvingen zorgvuldiger qua opzet en maatvoering vorm te geven. Nu geven de kaarten in het plan Drentepark nog steeds een onduidelijk beeld: op de plattegronden van de rand van het plangebied Drentepark, aansluitend aan het Beatrixpark, lijkt het alsof een gebied in het Beatrixpark (in de voertaal ‘hondenwei’ en ‘koepeltje’ genoemd) verdwijnt. Officieel is daar echter iets over bekend. De ingetekende noordelijke afslag door het Beatrixpark (kaart stap 6, pagina 72) is op z’n minst voorbarig te noemen, gezien het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor deze afslag.

Pagina 6. 13. Wijzigingen ten opzichte van het Projectbesluit
In deze paragrafen worden voorstellen gedaan met betrekking tot voorbehouden bij de besluitvorming die, mochten deze voorstellen doorgang vinden, het totale Uitvoeringsbesluit Drentepark op z’n kop zullen zetten. Wij doelen hier met name op:
a. De plaatsing van de tennisbanen van ATC binnen het plangebied. Nog meer dan nu al het geval is zal het Drentepark dan een niet-openbaar gebied zijn. Terugverwijzend naar de definitie van een park door de stadsecoloog, moet dan de conclusie zijn dat er geen sprake meer is van een park.
b. De inperking van de openbaarheid van de sportvelden. Hier geldt hetzelfde als bij de inpassing van de tennisbanen in het Drentepark. Door de voorgestelde ‘nuancering op het uitgangspunt van een ongeconditioneerde openbaarheid van velden’, is het Drentepark geenszins meer een park met de allure van Central Park. Om maar eens een dagelijks tafereel te schilderen: even lekker met je frisbee op een open terrein bezig zijn, een middagje lekker op een handdoek in de zon liggen, of met je vrienden een balletje trappen is hier dus niet meer mogelijk.
Het Bewonersplatform Zuidas concludeert dat door deze voorstellen geen sprake meer is van een park, maar van een sportcomplex “Drente”. Mocht hiertoe worden besloten, dan kan naar de mening van het Bewonersplatform Zuidas het plangebied Drentepark niet worden aangemerkt als compensatie voor het verdwenen groen uit de Zuidas. Over de vraag of het Drentepark aangemerkt wordt als groencompensatie heeft het Bewonersplatform Zuidas overigens een vraag gesteld aan het Projectbureau Zuidas. Het antwoord is bij verzending van deze reactie nog niet bekend bij het Bewonersplatform Zuidas.

Helaas zijn er ook veel zaken die niet zijn gewijzigd ten opzichte van het Projectbesluit. Wij hebben de reactie van het Bewonersplatform Zuidas op het Projectbesluit er nog maar eens bij gepakt en gekeken welke maatregelen wij nog steeds niet terugvinden die wij destijds gevraagd hebben:
a. Trek lijn 4 door van Station RAI naar een geschikt eindpunt in Buitenveldert of Amstelveen.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op de plek van de huidige parkeerlus een aanzienlijke verbetering te realiseren van de stationsomgeving. Een verbetering die ongetwijfeld betrokken kan worden bij de optimalisering van de verbindingen tussen Drentepark en de Openbaar Vervoervoorzieningen van station RAI.
b. Ontwikkel voor de hele Zuidas, en daarmee ook voor het plangebied Drentepark een stelsel van fietsverbindingen dat van uitzonderlijk hoog niveau is op het gebied van comfort, snelheid en veiligheid. Slechts dan kan de fiets tezamen met het openbaar vervoer een alternatief zijn voor het autoverkeer.

c. Neem de derde afslag niet als uitgangspunt van het project.
Zonder een 3e afslag kan de route Beethovenstraat -Van Leijenberghlaan aantrekkelijk gemaakt worden voor voetgangers, fietser en openbaar vervoer en wordt de oversteek van deze straat gemakkelijker. Dit geldt helemaal als deze noord-zuidroute een belangrijke bus- en tramroute gaat worden. Een rustige weg zal de verbinding met het Drentepark vanaf de kant van station Zuid aanzienlijk verbeteren.
d. meng wonen, werken en voorzieningen
Ook in het voorliggende Stedenbouwkundige Plan van Eisen is nog in onvoldoende mate sprake van samenhang tussen de uitbreiding van de bestaande panden en de omgeving. Het wonen en werken is in hoge mate gescheiden van elkaar. Daarbij, als het dokmodel niet doorgaat, kan de woningbouw niet in de voorgestelde hoeveelheid plaatsvinden. De voorgestelde functiemenging, en het ontbreken van de garantie van voldoende woningen, zorgt nog steeds voor een onvoldoende veiligheid op loop- en fietsroutes in delen van dit plangebied.
e. 30 km – gebied voor de Drentestraat.
Om een aangenaam verblijfsklimaat te realiseren in de Drentestraat is het belangrijk dat deze straat de status van 30-km gebied krijgt. Het Bewonersplatform Zuidas vraagt daarom om deze status voor de Drentestraat.
f. “Kiss and Ride”
Neem in het plan een K + R voorziening op bij het Station RAI aan de kant van het sportpark. De huidige voorziening aan de Europaboulevard is gevaarlijk en te klein en bovendien alleen vanuit de Rivierenbuurt bereikbaar.

De Veiligheid Effect Rapportage (VER) + het politiekeurmerk

Veiligheid in het Drentepark gebied is in het bestemmingsplan niet of nauwelijks aan de orde. Dit terwijl het gebied diverse vraagstukken in zich heeft die schreeuwen om een diepgaande bestudering van de veiligheidsvraagstukken.
De toepassing van de VER is door ons bepleit in het plangebied Mahler 4. Bij de behandeling van het bestemmingsplan Mahler 4 heeft wethouder Stadig, ingaand op de suggestie van de commissie VSRG om de VER toe te passen gezegd “dat we nog even moeten kijken of de VER bruikbaar is”.
Het lijkt het Bewonersplatform Zuidas goed om in de reactie op het Uitvoeringsbesluit uit te leggen dat op 22 augustus 2000 de informatie over de VER aan de gemeente beschikbaar is gesteld en tevens besproken: in eerste instantie door middel van een concepthandleiding VER en een notitie over de VER (de notitie is geschreven door het Wijkopbouworgaan Zuid-West), vanaf oktober ook door middel van de definitieve handleiding VER, zoals die ontwikkeld is door Berenschot en bureau van Dijk, Soomeren en Partners (DSP) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het onderzoek naar de bruikbaarheid van de VER voor de Zuidas is eveneens al in augustus 2000 gedaan (door het Wijkopbouworgaan Zuid-West samen met bureau Van Dijk, Soomeren en Partners). Op basis van de uitkomsten daarvan is de Zuidas aangemeld als VER-pilotproject bij het Ministerie van BZK via het bureau Van Dijk, Soomeren en Partners. Deze aanmelding is gedaan met het oog op de voordelen die een pilotlocatie heeft, namenlijk financiële en deskundige ondersteuning bij de invoering van de VER.
Het moge duidelijk zijn dat het Bewonersplatform Zuidas een groot voorstander is van toepassing van de VER. Zeker ook gezien de breed uitgesproken wens om te komen tot een pro-actieve communicatie tussen gemeente en bewoners.
Wij hopen u met deze informatie duidelijk hebben kunnen maken dat niets de invoering van de VER nog in de weg staat. Daarom pleiten wij voor opname van een paragraaf in het Uitvoeringsbesluit met betrekking tot het toepassen van de VER:
In het Uitvoeringsbesluit Drentepark wordt opgenomen dat voor dit gebied (en elk
volgend plangebied in de Zuidas) een Veiligheid Effect Rapportage (VER) moet
plaatsvinden.
Het “politiekeurmerk” kan overigens uitstekend gekoppeld worden aan de VER. Het politiekeurmerk is toegezegd in de inspraakprocedure tbv het project 19/20. Het bewonersplatform Zuidas gaat ervanuit dat het “politiekeurmerk” ook bij de bouwactiviteiten in het Drentepark een vanzelfsprekende plek zal gaan innemen.

In december 1999 heeft het Bewonersplatform Zuidas in de notitie “Zicht op de Zuidas” en in de door de TU Delft ontwikkelde uitgave “Bewoners verkeren in & rond de Zuidas” een aantal maatregelen voorgesteld die de kwaliteit van de Zuidas in aanzienlijke mate kunnen versterken. Voor Drentepark gelden deze voorgestelde maatregelen onverkort.
In de verdere procedure zien wij uw reactie belangstellend tegemoet. Een dialoog over onze reactie stellen wij zeer op prijs.
Overigens spreekt het Bewonersplatform Zuidas hierbij de wens uit om bij de verdere planontwikkeling betrokken worden op basis van een pro-actieve samenwerking tussen bewonersplatform, gemeente en overige belanghebbenden.

Lees verder over: Inspraak, Vivaldi.