Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak MER-beoordeling

De Commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, ROWOC, behartigt de belangen van de bewoners op dit gebied.ROWOC verzoekt u de Gemeenteraad te adviseren NIET AKKOORD te gaan met de conclusie van de Beoordelingsnotitie MER nieuwe Zuidas flankprojecten te Amsterdam en vast te stellen dat een MER WEL DEGELIJK behoeft te worden opgesteld voor de hele Zuidas inclusief de nieuwe flankprojecten. Het College kiest toch voor een duurzame, ongedeelde toplocatie, en wordt in de Toelichting op de Raadsvoordracht niet gesproken van “zonde”?

Er is geen volledige up-to-date informatie verstrekt en de onderbouwing is onvoldoende. Is de Beoordelingsnotitie MER wel rechtmatig en onafhankelijk opgesteld, en door wie dan wel? Kunnen wij dat controleren?

De nieuwe Zuidas projecten vallen grotendeels binnen het Bestemmingsplan Buitenveldert. De wegen in de flankprojecten VU-kwartier, Ravel en Beethoven behoren nu al tot de meest vervuilde straten in Amsterdam. Dit feit is niet slechts veroorzaakt door sterk toegenomen autoverkeer als gevolg van de Zuidas, maar tevens door extreme bomenkap voor de extra waterberging op maaiveldniveau
(zie oksel A10 en De Boelelaan).

Niet vergeten mag worden dat er voorlopig nog geen Dok is, dat de tunnelmonden te zijner tijd in de flanken zullen zijn gelegen en dat de toegangswegen zullen worden verdubbeld.

De aanleg en opbouw van het Dok is dermate complex dat nog maar afgewacht moet worden of dit realiseerbaar is. Daarom moet vòòr alles het openbaar vervoer naar en van het Zuidas gebied worden geoptimaliseerd. Ook moet voldaan worden aan het Milieuprogramma Amsterdam 2008.

De bestemmingsplannen voor Mahler en Gershwin zijn onlangs door de Raad van State vernietigd omdat niet voldaan wordt aan Europese regels en normen op het gebied van Luchtkwaliteit en omdat niet de juiste methode is gebruikt om de luchtkwaliteit te meten. Welke methode is bij de nieuwe flankprojecten gebruikt en mogen wij kopie van het rapport? Mahler is ook vernietigd voor onvoldoende zicht op het windklimaat.

De geluidshinder, windhinder en lichtvervuiling in het gebied zijn eveneens sterk toegenomen. Is er gemeten volgens de Europese Richtlijn Omgevingslawaai, waar zijn de rapporten? En hoe is het windklimaat onderzocht?

Het grondwater stijgt in Buitenveldert. Er wordt een enorm beroep gedaan op onze groengebieden, terwijl mogelijkheden voor alternatieve waterberging onbenut blijven (zie eindrapport Sponge Job Zuidas).

Met het project Ravel gaat opnieuw een groot deel van de openbare ruimte, het groen en de sportvelden verloren. Opnieuw zal er een sterke toename zijn van bouwoverlast, verkeer, luchtvervuiling, geluidshinder, etc. De De Boelelaan en de Beethovenstraat, waar ook veel nieuwe voorzieningen zullen worden gevestigd, behoeven adequate inrichting, inclusief bomen.

In Ravel komt de eerste substantiële ontwikkeling (15.000 m2!) van winkels en leisure. Zijn de effecten gemeten van de toename van het verkeer naar het gebied als gevolg van die ontwikkeling?

Buitenveldert ondervindt een sterke stijging van parkeeroverlast omdat de tarieven in Buitenveldert lager zijn dan die in de Zuidas. Ook hier dienen maatregelen te worden genomen.

Concluderend stellen wij dat er zich wel degelijk bijzondere omstandigheden voordoen in deze flankprojecten die ertoe leiden dat er sprake is van aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu en dat er daarom wel een MER moet worden gemaakt. Bovendien is het onterecht dat Zuidas wordt opgeknipt in deelprojecten!

De economische belangen van de ontwikkeling van de Zuidas mogen niet leiden tot schade aan het leefklimaat van bewoners en gebruikers. Het blijkt nu al moeilijk bewoners te vinden die zich op de Zuidas willen vestigen.

Er rust een grote verantwoordelijkheid op uw schouders.
M. Disselhoff, voorzitter

Lees verder over: Beethoven, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Ravel, Zuidasgebieden.