Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak Ontwerp-tracébesluit OVSAAL

Amsterdam, 20 oktober 2009. 

Centrum Publieksparticipatie
Ontwerp Tracébesluit Spooruitbreiding
Schiphol-Amsterdam-Almere Lelystad
Traject Hoofddorp-Diemen
Postbus 30316
2500 GH Den Haag 

Betreft: ontwerp-tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad 

Geachte heer/mevrouw,
Het bewonersplatform Zuidas wil graag enkele kanttekeningen maken bij het bovengenoemde ontwerp-tracébesluit.
Het Bewonersplaform Zuidas is een koepelorganisatie van een twintigtal belangenorganisaties die bewoners van de buurten die grenzen aan het Zuidasgebied vertegenwoordigen. Wij zetten ons in voor een constructieve bijdrage aan het tot stand komen van deze nieuwe Amsterdamse stadswijk en trachten tegelijk de negatieve effecten voor de bewoners nu en in de toekomst tot het noodzakelijke minimum te beperken. Zie voor verdere informatie onze website: www.bewonersplatformzuidas.nl
Het Bewonersplatform is een fervente voorstander van Openbaar Vervoer en juicht de uitbreiding van het spoor dan ook van harte toe.
In onze opmerkingen beperken wij ons tot 2 punten:
Om de 4 sporigheid van het traject Hoofddorp Diemen te kunnen realiseren worden in het plan omvangrijke en ingrijpende infrastructurele werkzaamheden bij de Riekerpolder voorzien (o.a. blz. 43), onder meer het aanleggen van keerlussen. Het Bewonersplatform bepleit het tegelijk aanleggen van de Zuid-Westboog naar Station Sloterdijk, waardoor een groot deel van deze voorzieningen niet nodig zal zijn. Daarmee wordt een substantiële stap gezet in het treinverkeer in en om Amsterdam en worden passagiers dus direct aangesloten op het Westelijk deel van het treinnet.

  1. Voorzien wordt dat de aanleg van het tracé een hoge geluidsbelasting met zich zal meebrengen voor woningen en scholen in de directe omgeving. Het betreft veelal bestaande woningen die geconfronteerd zullen worden met veel extra geluidsbelasting, omdat ook het wegverkeer zal toenemen.
    Kennelijk staat de Tracéwet toe (artikel 15, lid 2) dat hogere grenswaarden kunnen worden vastgesteld als door middel van geluidsmaatregelen niet kan worden voldaan aan de vastgestelde grenswaarden. 
    Wij dringen erop aan maximale maatregelen te nemen om geluidsoverlast te beperken, zodat toepassing van de ontsnappingsclausule in de wet niet noodzakelijk zal zijn.  

Met vriendelijke groet 

Dr.F.M.M. Griffioen, voorzitter

Lees verder over: OV.