Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Nota van Beantwoording en Inspraaknotitie Parkeerverordening 2013

1. In de dikgedrukte rode teksten staat het nieuwe of gewijzigde beleid. Op deze wijzigingen kunt u in november en december 2012 inspreken. inspraaknotitie perkeerverordening 2013.

2. De inspraakperiode vond plaats in de periode van 19 november 2012 tot 5 januari 2013. In de Nota van Beantwoording zijn de zienswijzen thematisch beantwoord door het college van B&W en zoveel mogelijk naar onderwerp geordend. Dit zorgt ervoor dat de lezer op deze manier gemakkelijk kan zoeken naar de antwoorden op de zienswijzen. Van elke reactie van het college van B&W is (in vet) aangegeven wat het college ermee heeft gedaan of mee gaat doen. Er zijn vijf categorieën reacties:
– overgenomen: de reactie is verwerkt in de Parkeerverordening 2013
– niet overgenomen: de reactie is niet verwerkt in de Parkeerverordening 2013
– meenemen bij uitvoering: de reactie bevat een actie die de gemeente – na vaststelling van de Parkeerverordening 2013– mee zal nemen in de uitvoering
– voor kennisgeving aangenomen: het college van B&W neemt kennis van de zienswijze, maar verwerkt deze niet in de Parkeerverordening 2013
– Ter kennisname doorgestuurd aan stadsdeel
De laatste categorie is opgenomen omdat zeer veel van de inspraakreacties niet gaan over onderwerpen die geregeld worden in de parkeerverordening. De
stadsdelen zijn in Amsterdam in grote mate verantwoordelijk voor de uitvoering van het parkeerbeleid. De parkeerverordening schept het kader waarbinnen
de stadsdelen het plaatselijk parkeerbeleid uit kunnen voeren.
In de Nota van Beantwoording wordt tevens aangegeven van wie/welke organisatie de zienswijzen afkomstig zijn.

3. Op 28 maart 2013 bespreekt de raadscommissie VVL alle relevante stukken om tot vastselling van de Parkeerverordening 2013 te komen.

Lees verder over: Inspraak, Thema-avonden, Verkeer, Voorzieningen.