Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraakprocedure concept Projectbesluit Amsterdam RAI

Geachte leden van de projectgroep RAIIn het kader van de inspraakprocedure “concept Projectbesluit Amsterdam RAI” brengen wij het volgende onder uw aandacht.

I. Inleiding
Tijdens het vooroverleg dat met onze vereniging heeft plaatsgevonden over de uitgangspunten van dit concept Projectbesluit (met name gericht op de planvoorbereiding voor de bouw van het grote hotel, dat de RAI voornemens is op het eigen terrein te vestigen), hebben wij nadrukkelijk gevraagd de locatie, de bouwhoogte en de vormgeving zodanig te kiezen dat die zo min mogelijk nadelige effecten op de omliggende gebieden zouden hebben.
In het voorliggende concept Projectbesluit vinden wij daarvan vrijwel niets terug. Het is naar onze mening een weinig doordacht voortvloeisel van het (te) ambitieuze bouwprogramma, waarvan intussen de hoogbouw van de nieuwe Expofoyer annex kantoorgebouw al als een apart project in aanbouw is.
In het concept is zelfs geen sprake van een poging om beide plannen in elkaar te integreren. Integendeel, de Expofoyer lijkt bij voorbaat bedoeld te zijn als een belemmering voor een andere opzet van verdere plannen.

Als dit concept Projectbesluit niet zonder significante wijzigingen en toevoegingen wordt vastgesteld, achten wij dat zeer negatief voor de omgeving en met name voor het Beatrixpark. Dan wordt de RAI veeleer een barrière tussen Zuidas en Rivierenbuurt dan een schakel.
Onze bezwaren richten zich in het bijzonder tegen het feit dat nu aan de zijde van het park een zeer hoog (85 m!) en massaal hotelblok wordt gepland.
Bovendien achten wij de planning van een kerkelijk centrum ter grootte van 800 m2 excl. dienstwoning op elk van de twee mogelijk geachte locaties ongewenst (eigenlijk zelfs irreëel), omdat zo’n gebouw ofwel deels in het water van de huidige RAI-vijver (waterkom genoemd) dreigt komen te staan ofwel van buiten het park zeer slecht bereikbaar is.
Voorts menen wij dat over de vestiging van een forse parkeergarage met 250 – 400 (550?) parkeerplaatsen geen besluit kan worden genomen, als niet tevens concreet aangegeven wordt waar men de in- en uitgangen wil realiseren.
In het onderstaande gaan wij op een en ander nader in.

2. Hotel
Na een “locatieonderzoek”, waarbij als uitgangspunt gold dat het hotel absoluut aan de parkzijde diende te worden gebouwd, werd bepaald dat eigenlijk maar één plaats daarvoor geschikt zou zijn. Bij dat uitgangspunt zijn nogal wat kanttekeningen te plaatsen. Het hotel krijgt immers niet alleen een bezetting van congresgangers maar vooral ook van gewone toeristen, van wie het maar de vraag is of ze weggestopt willen worden in een uithoek van een congres- en tentoonstellingscomplex.
Van meer belang, m.n.voor de omgeving, is de vraag wat het vloeroppervlak van het hotel dient te zijn.Het programma gaat uit van 40.000 tot 55.000 m2. Dat is natuurlijk een veel te ruime marge. Wij vrezen dat, als men op 55.000 m2 mikt, die extra meters alleen maar in de hoogte kunnen worden gevonden.

Wij hebben overwegende bezwaren tegen een maximale bouwhoogte van 85 m, ook al mag die bouwhoogte slechts worden bereikt op het deel van het hotel dat het verst van het park gelegen is (zie concept pag. 21).
Het concept Projectbesluit laat op pag.20 hoogtestudies zien, die suggereren dat het allemaal nog wel meevalt met de horizonvervuiling in de omgeving. Wij constateren evenwel dat de werkelijkheid hiermee in niet geringe mate wordt gemanipuleerd. De plaatsen waarvandaan die impressies zijn ingetekend stroken niet met de beleving die wandelaars vrijwel overal in het park zullen hebben: het gaat gewoon om een alles overheersende hotelkolos.
Ook de inmiddels aangeleverde “schaduwplaatjes” geven o.i. een wel erg zonnig beeld.
Aan het van oudsher kenmerkende landschapskarakter van het park, dat aanleiding is geweest voor de toekenning van de gemeentelijke monumentenstatus, dreigt daarmee definitief een einde te komen. Het park wordt dan domweg de voortuin /achtertuin van het nieuwe hotel. Daartegen verzetten wij ons met kracht.
Wij doen daarom een dringend beroep op u te bepalen dat de maximale bouwhoogte dient te worden teruggebracht naar ten hoogste 65 meter op het verst van het park gelegen hoteldeel. En met de maximaal toegestane hoogte mag vervolgens niet meer gesjoemeld worden.

Wellicht valt te overwegen nog eens opnieuw naar een alternatief voor de hotellocatie te kijken, namelijk langs de Europaboulevard ongeveer tegenover het toekomstige stadsdeelkantoor. Voordelen van die locatie zijn: veel dichter bij de toegang van de Noord-Zuidlijn, het station RAI en tram 4; betere zichtlocatie; auto’s kunnen gebruik maken van de huidige parkeergarage van de RAI (dus geen extra verkeer door de Wielingenstraat en over het RAI-terrein langs de Boerenwetering.
Met een beetje creativiteit zou men zelfs de geprogrammeerde toegang van de Noord-Zuidlijn kunnen inpassen in het voorterrein van zo’n hotel, als een soort open lobby met winkeltjes e.d..

3. Kerkelijk centrum
Het blijft ons verbazen dat er in deze omgeving een nieuw kerkelijk centrum zou moeten worden gebouwd ter vervanging van de katholieke Christus Geboortekerk aan de Prinses Irenestraat , terwijl er de afgelopen jaren zoveel katholieke kerken verdwenen zijn. Wij hebben begrepen, dat deze wens vooral vanuit het bisdom Haarlem naar voren is gebracht.
Het zou onze voorkeur hebben, indien men één van de bestaande kerkgebouwen in de omgeving zou gaan delen met andere gezindten.

De beide op pag.18 aangegeven locaties, kunnen o.i. nooit op verantwoorde wijze de gewenste 800 m2 (excl. ca. 100 m2 voor een dienstwoning) bevatten, tenzij men enorm de hoogte in gaat of toch stukken van de Boerenwetering c.q.waterkom gaat bebouwen. De locatie tegen de Parkhal aan lijkt ons bovendien van buiten het park nauwelijks bereikbaar.
Tegen beide varianten zullen wij ons met kracht verzetten.

Als er dan toch een kerk op het RAI-terrein moet verschijnen, achten wij een geheel andere locatie meer voor de hand liggend, namelijk pal bij de brug van de Wielingenstraat en schuin voor de bestaande RAI-hal.

De voordelen van deze locatie zijn: betere zichtlocatie, er wordt daar al gelegenheid tot maaiveld parkeren voor bussen geboden, het kan beter ingepast worden in de RAI-logistiek; bij aanbod van grote aantallen gelovigen kan men dan meteen gebruik maken van de nabij gelegen RAI-hallen.
Bovendien ligt deze locatie dichter bij de kapel “Vrouwe van alle Volkeren” aan de Diepenbrockstraat en het zou de Noord-Westzijde van de RAI -nu toch een beetje het stiefkindje- ook meer allure kunnen geven.

4. Parkeren
Op pag.12 van het concept wordt nog een marge van 250-400 parkeerplaatsen t.b.v. het hotel gehanteerd, maar op pag. 25 wordt al gesproken over 250-550 parkeerplaatsen. Zo’n marge is voor serieuze besluitvorming onacceptabel. Wij willen graag duidelijkheid over de te hanteren normering.
Het bevreemdt ons overigens dat er zoveel parkeerplaatsen gepland worden, terwijl bij het in aanbouw zijnde hotel van 220 kamers aan de Beethovenstraat een norm van 0 parkeerplaatsen is gehanteerd..

Op pag. 12 staat nog niets vermeld over het parkeren bij het kerkelijk centrum, terwijl bekend is dat de bezoekers van deze kerk niet uit de buurt maar juist van verre komen. Kennelijk gaat men ervan uit dat op zondagen gratis in de buurt kan worden geparkeerd en dat men op andere dagen wel gebruik zal kunnen maken van de RAI-parkeervoorzieningen. Geheel duidelijk is dat overigens niet, want op pag, 13 staat dat voor het kerkelijk centrum in verband met parkeren en logistiek gezocht wordt naar een locatie bij de waterkom. Bij die waterkom hoeft voor ons de levendigheid niet te bestaan uit extra autoverkeer. Integendeel.

5. Verkeersstromen
Ten behoeve van de bereikbaarheid van o.m. de nieuwe ondergrondse parkeergarage en van het hotel worden de verkeersstromen via de Wielingenstraat geleid en vervolgens over het RAI-terrein langs de Boerenwetering. Dat zal leiden tot heel veel meer lawaai- en stankoverlast voor bewoners en parkbezoekers.
Een dergelijke planning verstaat zich echter slecht met de randvoorwaarden van pag.19 van het concept, waar wordt aangegeven dat ernaar dient te worden gestreefd het park qua sfeer in oostelijke richting te vergroten (zie concept pag. 19) en in ieder geval een aantrekkelijke wandelroute langs het water te realiseren.
Wij menen, dat aan deze randvoorwaarden absoluut niet mag worden getornd.

6. Overlast
Wij pleiten ervoor de bouwoverlast voor de omgeving tot een minimum te beperken, bijv. door gebruik te maken van moderne heitechnieken. Ook mag het park niet gebruikt worden als aan/afvoerroute van bouwmaterialen en dergelijke of opslag daarvan, bouwketen, (tijdelijk) parkeren, etc. Ook tijdens de bouw dient het park aan de oostkant goed bereikbaar te zijn.
De langzaam verkeerroute, die intussen ook al onder druk staat bij het Beethovenkavel, zal ook tijdens de bouw gehandhaafd moeten blijven.

7. Programma van eisen openbare ruimte (pag 29)

Vaste eisen
Wat wordt bedoeld met de naam “Waterplein”? Is dat de nieuwe naam voor de Boerenweteringhaven? Zo ja, wat wordt er precies bedoeld met “verhogen contact met en gebruikswaarde van water”? Is dat de recreatie die vermeld wordt bij “Potentiële programmapunten”, zoals strand, bootjesverhuur, oeverrecreatie, etc. (aanpassen waterrand t.b.v. toegankelijkheid)?

Wetering
Logistieke ruimte RAI is te combineren met ruimte voor passieve recreatie, waarbij een deel (zoals in huidige situatie) alleen voor voetgangers zou zijn, maar het verdient de voorkeur om de ruimte voor de passieve recreatie te verfraaien en beter te definiëren.

Groene zoom en busplaats
De daar geprogrammeerde parkeerplaats voor minimaal 18 bussen lijkt niet echt in een groene zoom te passen. Bovendien zouden wij minimaal liever vervangen zien door maximaal, gezien ook de vermelding van fietspad.
Dit pad wordt nu ook gebruikt door brommers. Graag zouden wij dit gewijzigd zien in een fietspad alleen bestemd voor fietsers, omdat verwacht mag worden dat in de toekomst brommers in toenemende mate dwars door het park zullen gaan crossen. In het Beethovenkavel worden immers twee langzaam verkeerroutes samengebundeld tot één enkele route.

Potentiële programmapunten
Waterplein ( ? – zie boven)
Over de eventueel toegepaste kunst in/op/aan het Waterplein willen wij graag geraadpleegd worden.

Wetering
Horeca, zichtbare exposities in en aan hallen.
Zit daar dan ook nog de logistieke ruimte van de RAI of wordt die aan het zicht onttrokken door de zichtbare exposities? En is die geplande horeca dan de hotelhoreca of komen er nog meer horecagelegenheden?

Oprijlaan hotel
Is zo’n oprijlaan te combineren met de logistieke ruimte voor de RAI en de kennelijk gewenste horeca? En waar zit de ingang/uitgang van de parkeergarage met 250/400/550 plaatsen?
NB., er staat daar op de tekening (pag. 18) ook nog een sterretje als evt. toekomstige locatie van het kerkelijk centrum. Daarover wordt in het hele Programma van Eisen Openbare Ruimte niets gemeld, tenzij dit de functie is die toegevoegd wordt aan de achterkant van de Parkhal. Klopt dat?

Groene zoom en busplaats
Als potentie is toegevoegd: overdekte route station RAI. En ook naar dat busparkeerterrein?
Wat wordt bedoeld met expositie en beeldschermen aan wanden van de hallen?

8. Tenslotte
Wij rekenen erop dat u ernstig rekening houdt met onze bezwaren, kanttekeningen en suggesties, en dat u dus de nodige aanpassingen in het concept Projectbesluit doorvoert.

Verder is ons gebleken tijdens de inspraakavond op 24 april jl. dat de bewonersbrieven in een zeer beperkt gebied zijn verspreid. Bovendien vond de inspraakavond plaats aan de vooravond van een tweeweekse vakantieperiode, toen ook de stadsdeelkantoren en het Projectbureau deels gesloten waren. Het lijkt ons wenselijk om de aangegeven inspraaktermijn niet al te strikt te handhaven en eventueel (iets) te laat binnengekomen reacties toch in behandeling te nemen.
Een goede communicatie met de buurtbewoners, de parkbezoekers en de (vaste) RAI-bezoekers moet in alle fasen goed en efficiënt plaatsvinden.
Er moet duidelijkheid zijn over de status van projectbesluit, uitvoeringsbesluit en voorbereidings-besluit en over de vraag wat er precies gedaan wordt met de reacties op dergelijke besluiten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
H. Th.C. Munniksma, voorzitter
M.J.K. Louisse, secretaris
NB. Deze reactie wordt mede ondersteund door het Bewonersplatform Zuidas.(Agendacommissie bijeenkomst dd. 15 mei 2008)

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas, RAI, Zuidasgebieden.