Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraakprocedure Concept Projectbesluit Museumgebied Zuidas

Geachte leden van de Projectgroep Museumgebied
In het kader van de inspraakprocedure “concept Projectbesluit Museumgebied Zuidas” brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Wij hebben met belangstelling – maar ook met grote bezorgdheid – kennis genomen van het onlangs verschenen concept Projectbesluit Museumgebied Zuidas. In het afgelopen jaar hebben wij bij herhaling aangegeven dat wij op zich constructief willen meedenken over de planontwikkeling van dit gebied. Die bereidheid wordt nu echter door het voorliggende conceptprojectbesluit ernstig op de proef gesteld.
Toen wij onze bereidheid uitspraken lag ter tafel het raadsvoorstel 37/27 d.d. 29 juni 2004 van B en W van Amsterdam inzake de bouw van een Design Museum Zuidas, omvattend:

  • 5.000 m2 museale functies (Design Museum), vermeerderd met 2.000 m2 aan het museum gerelateerde commerciële functies.
  • 60.000 m2 b.v.o. commerciële bebouwing voor wonen en werken op 50/50-basis.
  • misschien ook 10.000 m2 voor een ander (privaat) museum, waarvan de haalbaarheid onderdeel van de planstudie van het Museumgebied zal zijn.

Alles bij elkaar dus ten hoogste 77.000 m2 nieuwbouw.
In het conceptprojectbesluit (pag. 9) wordt evenwel uitgegaan van 87.000 m2 nieuwbouw. Het blijkt dat er intussen zonder enige toelichting ook nog eens 10.000 m2 voorzieningen aan het programma zijn toegevoegd.

De verwezenlijking van een dergelijk programma zal onherroepelijk tot zware massaliteit en enorme hoogte van de gebouwen leiden. Wij achten dat aan de kwetsbare zuidwes-rand van het park een veel te grote belasting van het (park)milieu.

Wij verzoeken u derhalve in het definitieve Projectbesluit conform het hierboven genoemde voorstel van B&W van Amsterdam het aantal te bouwen m2’s te beperken tot 77.000 (incl. eventueel particulier museum) c.q. 67.000 (excl. dit museum). Voorts plaatsen wij kanttekeningen bij de inhoud van het ter visie liggende conceptbesluit. In het onderstaande gaan wij daar puntsgewijs nader op in.

1. Onduidelijk is waarom nu al begonnen moet worden met de le fase van de ontwikkeling van het Museumgebied. Grote delen van het gebied zijn geen eigendom van de gemeente of van de projectontwikkelaar en er zijn – zo bleek tijdens de inspraakbijeenkomst d.d. 2 maart jl.- geen afspraken over (het tijdstip van) de verwerving daarvan.
Wij pleiten er daarom voor de concrete planvoorbereiding op te schorten totdat daarover tenminste harde afspraken zijn gemaakt.

2. Het St. Nicolaas Lyceum zal nog minstens 5 jaren op de huidige plek blijven staan.
Dat impliceert dat ook minstens 5 jaar niet in de Natte Vallei van het Beatrixpark zal
worden gebouwd. Immers de afspraak staat vast: slechts in directe samenhang met de
sloop van het Lyceum en het convict kan de zuidwesthoek van het park bebouwd
worden op basis van “groen voor groen /rood voor rood”. Het is voor de Vrienden een halszaak dat deze afspraak ook in de tijdsplanning wordt nagekomen.

3. Voor het gebied is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Om te kunnen
bouwen zal – vooruitlopend op zo’n wijziging – voor het Designmuseum een art.19
WRO – procedure moeten plaatsvinden. Dat kan alleen op basis van uitgewerkte
bouwplannen. Het is echter nog onbekend waar het museum precies komt te staan. Dat houdt in dat er vooralsnog ook geen concrete plannen kunnen worden gemaakt.

4. Evenmin is bekend hoe het precies met de ontwikkeling van het zogeheten Dokmodel
staat. Het wel of niet doorgaan van de aanleg van het dok is doorslaggevend voor de
milieu-eisen voor dit gebied en dus ook voor de stedenbouwkundige uitgangspunten
ervan, die in het Uitvoeringsbesluit behoren te staan..

5. Al jaren wordt gesproken over de eventuele aanleg van een 3e afslag van de A10 door
of onder het park door. De consequenties van zo’n afslag zijn voor het Museumgebied
enorm. Immers zo’n afslag gaat dwars door het plangebied met alle consequenties
daarvan voor de bouwplannen.
Het is voor de Vrienden van het Beatrixpark onacceptabel als het park in een volgende fase alsnog te maken zou krijgen met een verdere aantasting als gevolg van een slechte en overhaaste planning in het heden.
M.a.w.: nu doorgaan met het Museumgebied betekent automatisch een definitief einde van plannen voor een 3e afslag door/onder het park.

6. Al in de huidige fase (Projectbesluit) moet volstrekt duidelijk zijn dat straks bij de
realisering van het Museumgebied geen sprake zal zijn van (tijdelijk) gebruik van het
park voor opslag van bouwmateriaal, keten, verkeers- of parkeergebied voor de bouw.
De parkgebruikers krijgen in de komende jaren al te maken met een jarenlange chaos
en een slechte bereikbaarheid van het park, maar de afsluiting van delen ervan is
teveel gevraagd.

7. Binnen de afgesproken, toekomstige grenzen van het park zullen geen wegen of andere vormen van infrastructuur ten behoeve van museum of andere gebouwen komen. Het is zaak dat dit nu al volstrekt vast staat. En uiteraard tevens, dat straks – als alles klaar is – geen ontheffing wordt verleend.

8. Het moet op korte termijn duidelijk zijn of ten behoeve van het Museumgebied een
integrale leidingen tunnel (ITL) zal worden aangelegd. Als deze door het park gepland wordt -waar wij ons sterk tegen zullen verzetten-, dan zal op het desbetreffende traject logischerwijze de afspraak “groen voor groen / rood voor rood” van toepassing zijn. Immers, op beton groeien geen bomen.

9. De eventuele handhaving van de kapel naast het St. Nicolaas Lyceum is géén voorziening van het Museumgebied.
Hetzelfde geldt voor het aangrenzende convict. Als dat wel het geval zou (moeten) zijn, dient het convict alsnog onder de afspraak “groen voor groen / rood voor rood” te worden gebracht en dient ook het nu geplande parkgebied alsnog met het desbetreffende oppervlak te worden uitgebreid. Daarover moet uiterlijk in het komende Uitvoeringsbesluit duidelijkheid worden gegeven..
N.B. Een verharde toegankelijkheid c.q. parkeervoorziening van deze gebouwen dienen niet ten laste te komen van het parkoppervlak maar van het Museumgebied.

10. De bestaande Oost-West langzaamverkeerroutes, welke nu het gebied doorkruisen, dienen gehandhaafd te blijven en tijdens de bouw dient minstens een van deze routes toegankelijk te blijven. De toegankelijkheid van het park staat bij ons voorop.
Wij verzoeken u het bovenstaande over te nemen in uw nadere besluitvorming en zien uw berichten met belangstelling tegemoet..
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark,

H.Th.C. Munniksma, voorzitter M.J.K. Louisse, secretaris

 

N.B. Deze reactie wordt mede ondersteund door het Bewonersplatform Zuidas,Van Leijenberghlaan 124, 1082 DB Amsterdam. (besluit vergadering 10 maart 2005)

Lees verder over: Beatrixpark, Beethoven, Inspraak.